Sürekli Eğitim Programı Düzenleme Taleplerine & Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin Duyuru

20.12.2018

Sürekli Eğitim Programı Düzenleme Taleplerine & Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programı Düzenleme Taleplerine İlişkin Duyuru

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği'nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz yüze eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurumumuz tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları” (Usul Esaslar) ile belirlenerek 22/12/2017 tarihinde Kurumumuz internet adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin yayımlanmasının ardından ilgili kurum/kuruluşlar tarafından Kurumumuz onayına sunulan sürekli eğitim programları mezkûr düzenlemeler çerçevesinde incelenmekte ve ilgili programların onay/ret işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitim programlarının (yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülenler) 2018 yılında ilk defa düzenlenmesi nedeniyle, eğitim düzenleme taleplerinin Kurumumuza iletilmesi için herhangi bir süre sınırlaması yapılmamıştır. Ancak 2019 yılından itibaren yürütülecek programlar için gerek sürekli eğitim programı düzenleme onay talepleri gerekse de onaylanan sürekli eğitim programlarında yapılacak değişiklik (yeni program ekleme, programda içerik değişikliği, program süresi değişikliği, eğitmen ekleme, eğitmen değişikliği gibi) talepleri belirli dönemlerde değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kapsamda Kurumumuza yapılacak olan sürekli eğitim programı düzenleme onay talepleri ile onaylanan sürekli eğitim programlarında yapılacak değişiklik talepleri ilgili kurum/kuruluşlar tarafından Aralık, Nisan ve Ağustos aylarında Kurumumuza gönderilecektir. Söz konusu talepler belirtilen ayları takip eden ay içerisinde sonuçlandırılarak onay işlemleri gerçekleştirilecektir. Aralık, Nisan ve Ağustos ayları dışında yapılan onay veya onay değişikliği başvuruları ise takip eden başvuru döneminde değerlendirmeye alınacaktır.

Eğitim düzenleme talebinde bulunacak kurum/kuruluşlara önemle duyurulur.

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin Duyuru

Bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslar, Kurumumuz tarafından 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere kendi adına denetim üstelenen bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslar 21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tekrar düzenlenmiş ve bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmeleri, Kurumumuz tarafından denetim üstelenen denetçi olarak onaylanması şartına bağlanmıştır. Söz konusu değişikliğin ardından bağımsız denetçilerin 1/1/2019 tarihinden sonra kendi adlarına denetim üstlenilebilmesi için Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Denetim üstlenen bağımsız denetçi, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; “Kendi adına denetim üstlenebilmek için öngörülen şartları taşıdığı Kurum tarafından onaylanan bağımsız denetçi” olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklikle Yönetmelikte kendi adına denetim faaliyeti yürüten denetçiyi ifade eden bağımsız denetçi ibareleri de “denetim üstlenen bağımsız denetçi” olarak değiştirilmiştir.

Dolayısıyla 1/1/2019 tarihinden itibaren, bağımsız denetimler, Kurumumuz tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilen şirketler veya yine Kurumumuz tarafından denetim üstlenen bağımsız denetici olarak onaylanan bağımsız denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde üstlenilebilecektir. Diğer bir ifade ile bağımsız denetçilerin 1/1/2019 tarihinden itibaren Kurumumuzdan denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak onaylanmaksızın kendi adına denetim üstlenmeleri mümkün olmayacaktır.

Denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek (onaylanmak) için aranacak şartlar Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir.

“Bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Müteakip bentlerdeki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle Kuruma onay için başvuruda bulunulması,

  b) Başvuranın sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması,

  c) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

  ç) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,

  d) Denetim kadrosunda kendisi hariç en az bir sorumlu denetçinin bulunması,

  e) Kendisinin ve denetçilerinin herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaması,

  f) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

  g) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

  ğ) Kurumca onaylanmış olanların denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde kayıt ve ilan edilmesi.

Bu kapsamda 1/1/2019 tarihinden sonra kendi adına denetim üstlenmek isteyen bağımsız denetçiler Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan şartları sağladığını gösterir belgeler ile Kurumumuza başvuruda bulunacak, Kurumumuzca onaylanarak denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde kayıt ve ilan edilmesinin ardından kendi adına denetim üstelenebilecektir. Denetim üstelenen bağımsız denetçi olarak onaylanmak üzere Kurumumuza yapılacak başvurular Kurumumuz resmi internet adresinde ilan edilecek olan elektronik sistem üzerinden yapılacaktır.

Bağımsız denetçilere önemle duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 20:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge