YENİ BİR “E-UYGULAMA” DAHA BAŞLIYOR...

“E-İRSALİYE” UYGULAMASINA HAZIR MIYIZ ?….

YENİ BİR “E-UYGULAMA” DAHA BAŞLIYOR...

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari yaşamın içinde yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan ve incelemelerin vazgeçilmez evrakı “sevk irsaliyesi” nin kağıt belge yerine, elektronik belge olarak, düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin açıklamalara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

İlgili Tebliğin 3. Maddesinde, e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmamakla birlikte söz konusu uygulamadan;

 • E-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
 • E-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
 • E-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

Mükelleflerden, isteyenlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilecekleri açıklanmıştı. Yani 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bir isteğe bağlılık söz konusuydu.

Ta ki, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu mükerrer 257. Maddesi kapsamında kendisine verilen yetkiyi kullanarak 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğ taslağını internet sayfasında duyurana kadar. Yapılan tebliğ taslağı duyurusu ile isteğe bağlı olan e-irsaliye uygulamasına kademeli bir şekilde geçişin, zorunlu hale getirileceğinin sinyalleri verilmiştir.

Yeni Tebliğ taslağı ile 01.01.2019 tarihinden itibaren;

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki (Benzin ve Türev Ürünleri) malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III  sayılı listedeki (Gazlı İçecekler, Alkol ve Tütün Ürünleri) malların imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,
 1. Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,
 1. Şeker Kanunu’nun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin, Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
 1. e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72- Dökme Demir ve Aynalı Demir) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73- Demir ve Çelikten Palplaşlar/ Kaynak Yapılmış Profiller) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri,
 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların gübre sevkiyatı işlemleri,
 1. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin (ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap dönemini takip eden hesap dönemi başından itibaren) nihai tüketici dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemleri,

ne ait belgelerini “e-İrsaliye” olarak düzenlenmeleri zorunlu hale gelecektir.
 

Yukarıda sayılan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasından;

 1. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 1. e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 1. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere, 3 yöntemden birini seçerek e-irsaliye uygulamasını kullanabileceklerdir. Fakat hali hazırda e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükellefler ile e-fatura uygulamasına kayıt olacak yeni mükellefler, e-irsaliye uygulaması için e-Fatura Uygulamasında kullandıkları yahut kullanacakları yöntem dışında yeni bir yöntem seçemeyeceklerdir. Yani e-fatura ve e-irsaliye için birden fazla yöntemin uygulanması mümkün değildir.

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu” na uygun olarak e-İrsaliye uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini 01.01.2019 tarihinden önce yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-İrsaliye uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler ise doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi biriyle 01.01.2019 tarihinden önce anlaşarak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Özel entegratörleri seçenlerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlına başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak;

Gerek yılsonunun yaklaşması gerekse iş yoğunluğumuz dikkate alınarak, meslek mensubu arkadaşlarımın tebliğ taslağına hazırlıklı olmaları ve uygulamaya dâhil olacak müşterilerini şimdiden tespit ederek, 01.01.2019 tarihinden önce müracaatlarını tamamlamalarını saygıyla hatırlatırım.

Kaynak: www.bdTurkey.com

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2018, 16:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge