Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi

TBMM’de kabul edilen yeni torba kanun ile zor durumdaki şirketlere yönelik düzenlemeler geldi. Yeni kanunla borçlu şirketlere yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Kalıcı önlem ihtiyacı ise hala devam ediyor…

Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi

EKONOMİ alanında önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İlgili kanunla ulusal ve uluslararası konjonktür kaynaklı makroekonomik gelişmeler dolayısıyla reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi hedeflenmiş bulunuyor. Ekonomiye ciddi ölçüde katma değer yaratmakla birlikte finansal güçlük yaşayan firmaların katma değer yaratmaya devam etmeleri mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine bağlı olduğundan, finansal yeniden yapılandırma programlarını içeren bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanıyor. Finansal güçlük yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü kazandırılması ve mali kesime olan yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması doğrultusunda gerekli yasal altyapının oluşturulması hedefleniyor.
 

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

TBMM’de kabul edilen Kanun özetle aşağıdaki düzenlemeleri içeriyor.

  • Reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi amacıyla borçların yeniden yapılandırılması,
  • Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla,Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılarak, hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilmesi, bununödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10’u, “fevkalade ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine aktarılması, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilmesi, ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesi,
  • Varlık Barışı’ndan yüzde 1 vergi ödeyerek yararlanma süresinin 31/12/2019 tarihine kadar altı ay uzatılması,
  • Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılması,
  • Yurtdışına çıkış harç tutarının artırılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi, 15 TL olan harcın 50 TL’ye çıkarılması,
  • Elektronik iletişim cihazlarına ait kimlik bilgilerinin (MET) başka cihazlara kopyalanması nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonominin ve muhtemel güvenlik açıklarının engellenmesi,
  • Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ile yurtdışındaçalışmaktayken veya yurda kesin dönüşten sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri, SGK’ye başvurarak, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki haklardan yararlanabilmesi, Kanunla yurtdışı borçlanmasında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılması.

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan çerçeve anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutularak, uygulamanın iki yıl süreyle uygulanması sağlanıyor.

Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor. Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda, kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek, teminat azaltmak, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını kısmen veya tamamen iştirake çevirmek amaçlanıyor.


Kanun teklifi incelendiğinde, 15’e yakın kanunda değişiklik yapılarak, 30 konuda yapılan düzenleme Torba Kanun’a dahil edilmiş görülüyor. Düzenlemenin en önemli kısmı, konkordatoya gitmeyi düşünen firmalara alternatif çözüm amacıyla, reel sektördeki finansal sorunların çözümlenmesi, mevcut borçların yeniden yapılandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak uygulanacak yeni faiz oranları ve bankaların tavrı merak konusu. Diğer düzenlemelerin çoğu ise tartışmalı. Başta vergisel düzenlemeler olmak üzere diğer düzenlemelerin yapısal, uygulanabilir ve kalıcı çözümler içermesi gerekiyor.

TALHA APAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM) | Para

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 09:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge