VERGİ KAÇIRMANIN ÇAPI DARALIYOR, E BELGE ARTIK YOĞUN ŞEKİLDE HAYATIMIZDA OLACAK.

VERGİ KAÇIRMANIN ÇAPI DARALIYOR, E BELGE ARTIK YOĞUN ŞEKİLDE HAYATIMIZDA OLACAK.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.  Bir diğer ifadeyle, e fatura düzenlemek zorunda kalan tüm mükellefler artık e arşiv fatura da düzenlemek zorunda kalacaklardır. Bunun için faturanın tutarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 • E-İrsaliye için temel kural 2018 ve müteakip dönemler için 25 milyon TL brüt ciro olup, bunlar 01.07.2020 tarihi itibariyle e-irsaliye düzenleyecektir. Bazı mükellef grupları içinse ciro şartı bulunmaksızın irsaliye olarak düzenlenmesi zorunlu halet getirilmiştir.

 • Düzenleme ile, bazı mükellefler 2018 ve 2019 yılları cirolarına göre, bazı mükellef grupları ise yaptıkları faaliyet konusuna göre e-fatura uygulamasına tabi olacaklardır.

 • E Fatura uygulamasına tabi mükelleflerden, ülkemizde ikamet etmeyenler için düzenlenen “özel fatura” ve “bavul ticareti kapsamında satışlar” ile “yolcu beraberi eşya satışı yapanlar” da faturalarını artık e fatura olarak düzenlemek zorunda kalacaklardır.  

 • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu gerekçe ile, artık e-fatura kapsamında olmayan mükellef grupları düzenledikleri faturalar vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 01.01.2020 tarihinden itibaren gönderilmesi gerekecektir. Bu limitler dışında kalan faturalar kağıt ortamında düzenlenebilecektir.

 • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır. Bunun için 01.02.2020 tarihinde aktif olarak mükellef olunması gerekmektedir. Buna karşın, 01.02.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan serbest meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. Ayın sonuna  kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorunda kalacaklardır.

 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

 • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Bu mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura, yıl içinde lisans alanlar ise bu ayı takip eden 4. ayın başından itibaren e-fatura düzenleyeceklerdir. Herhangi ciro şartı e faturaya geçiş için aranmamaktadır. E fatura zorunluluğu olduğundan, e arşiv fatura zorunluluğu da bulunmaktadır. E-irsaliye uygulaması açısından ise, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye düzenlenmesi gerekecektir.

 • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

 • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge