2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. // ABDULLAH TOLU YMM

2019 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. // ABDULLAH TOLU YMM

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

1- Mükerrer 30. Maddesinin;

- Birinci fıkrasında,Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar (700 Sayılı KHK'nın 50 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018) Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarlar ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

- Üçüncü fıkrasında ise" Cumhurbaşkanı, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise kâğıt türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."

- 14. maddesinin birinci fıkrasında ise, Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını (62 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 TL) aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (700 Sayılı KHK'nın 50 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı(*) yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20`sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir.

hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 484  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Maliye Bakanlığı, 31.12.2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı 63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2019 yılında uygulanacak damga vergisi tutarlarını, Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yer alan ve 62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırarak belirlemiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan damga vergisi tutarlarını gösteren (1) sayılı Tablo aşağıda yer almaktadır.

Öte yandan, 63 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ayrıca, anılan Kanunun 14.  maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılarak, 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımla.

Tarih               : 03.01.2019
Sıra No           : 2019/5

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge