BELLİ BİR PARAYI İÇERMEYEN SÖZLEŞME İÇİN DAMGA VERGİSİ HUSUSU

BELLİ BİR PARAYI İÇERMEYEN SÖZLEŞME İÇİN DAMGA VERGİSİ HUSUSU

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 14.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1460-412 sayılı özelgesinde;

Şirketin “Yalnızca Regülatörü ve HES İnşaatı” işine yönelik olarak ….Müşavirlik Mimarlık Mühendislik Taah. Tur. San. Tic. A.Ş. ile yapılan taşeron sözleşmesinde belirtilen işin birim fiyatlar üzerinden yapılacağı fakat işin miktarının belli olmaması sebebiyle sözleşmenin imzalandığı tarihte tutarının bilinmediği ve hesap edilebilir bir tutara ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmekte, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu, 10 uncu maddesinde, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.”

Buna göre, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda sayılmayan belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeler için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kağıtlara ilişkin olarak bedelin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenerek sözleşmeye şerh konulması ya da kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın/şerhin damga vergisine tabi tutulacağı,

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge