DİKKAT: Yazakasalar'da (Z) Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Bildirilmesi Gerekiyor!

DİKKAT: Yazakasalar'da (Z) Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Bildirilmesi Gerekiyor!

Bilindiği üzere, 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) ile, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

Yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılmasına 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanılacak olup, kapsamda olan mükelleflerin 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren bildirimlerini

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) GİB’den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden 483 Sıra No.lu Tebliğin 5. maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’ndaki esaslara göre,

c) GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden biri seçerek GİB’e elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirlemeleri gerekmektedir. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir tercih bildirimde bulunmayan mükellefler ise “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Öte yandan, ÖKC Z Raporuna ait mali bilgilerin AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15. günü sonuna kadar GİB’e gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır. Tebliğ̆ ve Teknik Kılavuzda belirtilen yükümlülüklere uymayan mükelleflere, her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC malı̇ raporlarının elektronik ortamda bı̇ldı̇rı̇mı̇ ı̇le bı̇ldı̇rı̇m yöntemı̇nı̇n tercı̇hı̇ne ı̇lı̇şkı̇n sık sorulan soruların yer aldığı  bir doküman hazırlamıştır. Söz konusu dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Tercih_bildiriminde_kimler_bulunmak_zorundadir_2.pdf

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge