Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir.

Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir.

Mevzuat: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 75 seri no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği

Özet:

29/08/2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 75 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

İçerik:                              

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 75 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190829-3-1.pdf

Cetvelde binaların kaliteleri, lüks, 1., 2., 3. Sınıf ve basit olmak üzere 5 ana sınıfa ayrılmıştır. Binaların türleri ise 8 ana bölümde belirlenmektedir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Ali ÇAKMAKÇI
Yemimli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 18:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge