İMALATÇILARIN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINA YÖNELİK KDV İSTİSNASINDA SON AYLAR

İMALATÇILARIN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINA YÖNELİK KDV İSTİSNASINDA SON AYLAR

Ülkemizde son dönemde gerçekleştirilen yapısal reformlar, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla bazı önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş ve geçirilmeye de devam etmektedir.

Bu kapsamda, yatırım ve üretimin teşviki amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında;

- KDV istisnası getirilmiş,

- Amortisman uygulama süreleri kısaltılmıştır.

Burada herkesin gözünden kaçan bir gerçek var: Düzenleme yapılıyor mu? Evet, yapılıyor, Teşvik edici mi? Evet, teşvik edici. O zaman? Kimse takip etmiyor yada böyle bir düzenlemeden habersiz. Yararlananlara ciddi vergi avantajı sağlıyor, bu düzenlemelerden mutlaka yararlanılmalı, bunlar vergi mükellefleri açısından yerinde ve güzel haklar sağlayan düzenlemeler.

Yeni Makina Ve Teçhizat Alımlarına Yönelik KDV İstisnasının Kapsamı

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerine yönelik KDV istisnası düzenlemesi, KDV Kanununun geçici 39. Maddesinde yer alıyor. Madde hükmü aynen şu şekilde:

“GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  

Bu düzenleme ile, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutulmak suretiyle imalatçı mükellefler üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV İstisnasının Usul ve Esaslarını 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi gazete’de yayınladığı 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirledi.

KDV İstisnasından Kimler Yararlanabiliyor?

Bu KDV istisnasından, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanuna tabii sanayi sicil belgesine haiz KDV mükellefi alıcılar yararlanabiliyor.

KDV İstisnası Kapsamına Hangi Makina Ve Teçhizatlar Giriyor?

Öncelikle belirtelim ki, KDV istisnası kapsamına, Kararname ile belirlenen ve aşağıda belirtilen makina ve teçhizatların “SADECE YENİ” olanları için geçerli. Yani, KDV istisnası, belirtilecek makine ve teçhizatların İKİNCİ EL - KULLANILMIŞ OLANLARI için geçerli değil.

KDV istisnası kapsamına giren makine ve teçhizatlar, 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11674 sayılı Kararname ile belirlendi, Kararname eki listelerde yer almayan makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası söz konusu değil.

Kararname kapsamında KDV istisnasından yararlanacak makina ve teçhizatlar aşağıda yer alıyor:

MAKİNAVE TEÇHİZAT LİSTESİ
(25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NO

EŞYANIN TANIMI

8402.19.10.00.00

Alev borulu kazanlar

8402.19.90.00.11

Duman borulu kazanlar

8402.19.90.00.19

Diğerleri

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

8402.90.00.10.11

Ondüle külhanlar

8402.90.00.90.12

Buhar domları

8403.10.10.00.00

Dökme demirden olanlar

8403.10.90.00.00

Diğerleri

8404.10.00.10.00

Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar

8404.10.00.90.13

Buhar ve ısı akümülatörleri

8404.10.00.90.15

Gaz tasarruf cihazları

8404.10.00.90.19

Diğerleri

8406.10.00.00.00

Deniz taşıtlarına ait türbinler

8411.12.80.90.00

Diğerleri

8411.22.20.90.00

Diğerleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.60.31.90.19

Diğerleri

8413.81.00.00.00

Pompalar

8414.80.28.90.00

Diğerleri

8414.80.75.90.00

Diğerleri

8416.10.10.00.00

Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar

8416.10.90.00.00

Diğerleri

8416.20.10.00.00

Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)

8416.20.20.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.20.00.19

Diğerleri

8416.20.80.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.80.00.19

Diğerleri

8416.30.00.00.00

Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

8417.20.90.00.00

Diğerleri

8417.80.50.00.00

Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar

8418.69.00.91.00

Komple soğutma tesisleri

8418.69.00.99.19

Diğerleri

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.12

Güneş enerjili su ısıtıcıları

8419.19.00.00.19

Diğerleri

8419.20.00.00.19

Diğer sterilizatörler

8419.50.20.00.00

Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri

8419.50.80.00.00

Diğerleri

8419.81.20.00.19

Diğerleri

8419.81.80.00.00

Diğerleri

8419.89.98.90.12

Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler)

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8421.39.15.00.00

Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar

8421.99.90.00.19

Diğerleri

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8423.30.90.10.00

Basküller

8426.11.00.00.00

Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri

8426.12.00.10.00

Hareketli kaldırma çerçeveleri

8426.19.00.00.11

Gantri vinçler

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler

8426.19.00.00.13

Raylı taşıyıcı vinçler

8426.19.00.00.19

Diğerleri

8426.91.90.00.00

Diğerleri

8428.10.20.90.11

İnsan taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.12

Yük taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.19

Diğerleri

8428.10.80.90.00

Diğerleri

8428.39.90.90.00

Diğerleri

8428.40.00.00.00

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

8428.90.79.00.00

Diğerleri

8428.90.90.90.00

Diğerleri

8429.19.00.00.11

Buldozerler

8429.20.00.00.12

Toprağın tesviyesine mahsus makinalar

8429.30.00.00.00

Skreyperler

8429.51.10.90.19

Diğerleri

8429.51.99.90.19

Diğerleri

8429.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler

8429.59.00.10.11

Beko loder

8429.59.00.10.19

Diğerleri

8430.31.00.00.00

Kendinden hareketli olanlar

8430.39.00.00.00

Diğerleri

8430.61.00.00.11

İtilen ve çekilen yol silindirleri

8434.10.00.00.00

Süt sağma makinaları

8434.20.00.00.19

Diğerleri

8436.10.00.00.00

Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.21.00.00.12

Civciv büyütme makina ve cihazları

8436.29.00.00.12

Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)

8436.29.00.00.13

Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar

8436.29.00.00.19

Diğerleri

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.12

Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.19

Diğerleri

8437.80.00.90.00

Diğerleri

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar

8438.20.00.00.00

Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar

8438.60.00.00.13

Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar

8438.80.10.10.00

Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina

8438.80.91.00.00

İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar

8441.20.00.00.19

Diğerleri

8442.30.00.90.12

Yazı program matrisleri

8445.19.00.10.00

Saw -gin çırçır makinaları

8447.11.00.00.11

Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

8447.20.20.00.13

Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.90.00.00.12

Şerit ve kaytan yapan makinalar

8451.29.00.00.00

Diğerleri

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

8451.40.00.00.11

Sanayide kullanılan yıkama makinaları

8451.40.00.00.13

Boyama makinaları

8451.80.80.00.00

Diğerleri

8453.10.00.00.00

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8455.10.00.00.00

Boru imaline mahsus hadde makinaları

8455.21.00.00.12

Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları

8456.11.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.19.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar

8456.90.00.10.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8457.20.00.00.00

Tek istasyonlu tezgahlar

8457.30.90.00.00

Diğerleri

8458.11.80.00.11

Alın torna tezgahları

8458.11.80.00.12

Bandaj torna tezgahları

8458.11.80.00.13

Eksantrik torna tezgahları

8458.11.80.00.16

Torna otomatları (takım devri hareketi ile)

8460.90.00.00.11

Rektifiye tezgahları

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olanlar

8461.50.19.00.00

Diğerleri

8461.50.90.00.00

Dilme tezgahları

8462.10.90.00.19

Diğerleri

8462.21.10.00.00

Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar

8462.29.91.00.00

Hidrolik

8462.29.98.00.00

Diğerleri

8462.31.00.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00.19

Diğerleri

8462.39.91.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.91.00.12

Presler

8462.39.99.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.99.00.12

Presler

8462.41.90.00.11

Zımbalı kesme tezgahları

8462.49.10.00.12

Presler

8462.49.90.00.11

Zımbalı kesme makinaları

8462.49.90.00.19

Diğerleri

8462.91.80.10.00

Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler

8462.91.80.90.00

Diğerleri

8464.10.00.00.00

Testere makinaları

8464.20.80.00.00

Diğerleri

8464.90.00.00.00

Diğerleri

8465.10.10.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

8465.99.00.00.19

Diğerleri

8468.20.00.00.11

Termoplastik maddeler için kaynak cihazları

8474.10.00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar

8474.10.00.90.00

Diğerleri

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

8474.20.00.90.00

Diğerleri

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcılar

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

8474.39.00.00.00

Diğerleri

8474.80.10.00.00

Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.11

Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)

8474.80.90.00.12

Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.13

Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.19

Diğerleri

8477.20.00.00.00

Ekstrüzyon makinaları

8477.51.00.00.12

Sırt kaplamasına mahsus makinalar

8477.80.95.00.00

Kesme, yarma ve soyma makinaları

8477.80.99.00.11

Üç boyutlu (3D) yazıcılar

8477.80.99.00.19

Diğerleri

8479.82.00.00.00

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları

8479.89.97.90.00

Diğerleri

8480.71.00.00.00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar

8480.79.00.00.00

Diğerleri

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW. ı geçenler

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW. ı geçenler

8501.52.20.90.00

Diğerleri

8501.52.30.90.00

Diğerleri

8502.11.80.90.00

Diğerleri

8502.12.00.23.00

Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler

8502.13.20.90.00

Diğerleri

8502.13.40.90.00

Diğerleri

8502.20.40.30.00

Çıkış gücü 100 kVA. olanlar

8504.21.00.00.00

Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.10.00.00

Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.10.00

35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar

8504.22.90.20.00

35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.90.00

Diğerleri

8504.23.00.00.11

Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.23.00.00.19

Diğerleri

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler

8504.31.80.90.19

Diğerleri

8504.32.00.80.00

Diğerleri

8504.33.00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.90.90.19

Diğerleri

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8514.10.10.00.00

Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar

8514.20.10.00.12

Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar

8515.80.90.90.00

Diğerleri

Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnasından Yararlanmak İsteyenler Ne Yapacak?

KDV istisna kapsamında yeni makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, öncelikle sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesini elektronik ortamda sisteme girecekler.

İlgili vergi dairesi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verecek.

Alıcılar, vergi dairesinden aldıkları istisna belgesinin kendileri tarafından onaylanmış bir örneğini, makine ve teçhizat alacakları satıcılara verecek. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanacak.

Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulayacak Satıcı Mükellefler Ne Yapacak?

İstisna belgesi kapsamında satış yapan mükellefler düzenledikleri faturalarda makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını mutlak suretle ayrıca belirtecekler. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacaklar ve bir örneğini alacaklar. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girecekler.

Satıcılar, bu şekilde istisna kapsamında teslim ettikleri makine ve teçhizatlar nedeniyle yüklendikleri KDV’leri indirim konusu yapabilecekler, indirim konusu yapamadıkları KDV’leri ise iade olarak talep edebilecekler. Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılacak.

Makine ve Teçhizat İthal Edilecekse, Ne yapılacak?

Alıcılar, istisna kapsamındaki makine ve teçhizatı ithalat yoluyla temin edeceklerse, istisna belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz edecekler. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanacak.

İmalat  Sanayinde Kullanılmak Üzere KDV İstisnası Kapsamında Alınan Yeni Makina Ve Teçhizat Üç Yıl İçinde Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanılırsa Ne Olur?

KDV istisnası uygulamasının diğer bir şartı ise,  istisna kapsamında imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan yeni makina ve teçhizatların, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl imalat sanayinde kullanılmasıdır.

Teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl imalat sanayinde kullanılmayan yeni makina ve teçhizatların;

- İmalat sanayinde kullanılmaması,

- Kiraya verilmesi veya satılması

durumlarında zamanında alınmayan vergiler alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacak.

İstisna Uygulamasında Müteselsil Sorumluluk Var Mı?

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal tesliminde bulunan satıcıya vermeleri gerekiyor. Satıcıların bu yazı olmadan istisna uygulamaları halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslimi yapan mükellefler ile birlikte teslim yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacak.

Kendisine teslimin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılacak. Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak.

İmalat Sanayinde Kullanılmak Üzere Yeni Alınan Makina Ve Teçhizatlarda Amortisman Oranı Nedir?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere satın alınan yeni makina ve teçhizatlar için, 213 sayılı VUK’nun geçici 30. maddesine göre amortisman  oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılacak.  

Hakkı ŞEKER
SMMM / Denetçi

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 16:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
H Selami Şener
H Selami Şener - 13 ay Önce

Çok faydalı bir bilgi elinize sağlık

Erhan Aslaner
Erhan Aslaner - 13 ay Önce

Eline sağlık üstadım.

CİHANGİRAY ŞUMNU
CİHANGİRAY ŞUMNU - 13 ay Önce

Elinize sağlık üstat TEŞEKKÜRLER

SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge