KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

Özet:

27 seri numaralı KDV Tebliği[1] ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilecek olan otobüslerin yanında minibüsler de KDV Kanunu’nun 13/d maddesindeki istisna hükmünden yararlanabilecektir.
  •  Ulusal güvenlik kuruluşlarınca, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi KDV Kanunu’nun 13/f maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilecektir.
  • Dar mükellefler ile Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına yapılan işyeri ve konut teslimlerine KDV istisnası uygulamasında, alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin hangi hallerde Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edileceğine ilişkin kurallar belirlenmiştir.
  • Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler KDV Kanunu’nun 13. maddesinin (k) bendinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilecektir.
  • İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) ve Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikaları, vergi borçlarının vadesinde ödenmemesi ya da haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde vergi dairesine “olumsuz rapor” bulunması nedeniyle iptal edilen mükelleflere, dava yoluna gitmeleri durumunda, nihai yargı kararı beklenmeden, yargı kararı çerçevesinde sertifikaları iade edilecektir.

Yukarıdaki değişiklik ve düzenlemeler, Tebliğ’in yayım tarihinde (15 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.

İçerik:                              

1-Kamu Sermayeli Bazı Kuruluşlara YTB Kapsamındaki “Minibüs” Teslimleri Tam İstisna Kapsamına Dahil Edilmiştir:

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan “otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs,” ibaresi

minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüs ve otobüsler hariç),”

şeklinde değiştirilmiştir.

3065 sayılı KDVK’nun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve “kiralamalarının”  KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 27 seri numaralı Tebliğ’le söz konusu parantez içi düzenlemeye kamu sermayeli kurum ve kuruluşlara YTB kapsamında minibüsler de ilave edilmiştir.

Bu çerçevede;

  1. sadece Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce,
  2.  YTB kapsamında satın alınan ve,
  3.  sadece şehir içi yolcu taşımacılığı yapılacak olan

 minibüs teslimleri KDV den istisnadır.

2- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetlere İlişkin KDV İstisnası:

KDV Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca, ulusal güvenlik kuruluşlarına (Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü) yapılan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.

27 seri nolu KDV Genel Tebliği ile 1 nolu Tebliğde değişiklik yapılarak istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Aynı Tebliğin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirilir.”

 

3-Yabancılara Konut Satışlarında Dövizin Başkasından Gelmesi:

KDV Kanunu’nun 13. maddesine 6824 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, dar mükellefler ile Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına yapılan işyeri ve konut teslimlerine KDV istisnası getirilmişti.

Buna göre konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisnadır.

Adı geçen Genel Tebliğ ile, 1 seri nolu Genel Tebliğin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.  Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri bazı şartlar altında tahsil edilmiş sayılarak KDV istisnasından yararlanma imkanı sağlanmıştır.

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.” 

Bize göre, pek çok muvazaalı durumun önünü açabilecek olan bu uygulama Hazine açısından bazı istenmeyen vergi kayıplarına yol açabilecektir.

4- Genel Ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere Ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna Uygulamasında Değişiklik Yapılmaktadır:

3065 sayılı KDVK’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna kapsamındadır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-15.1.3) bölümünde yukarıdaki istisna kapsamına giren işlemlerle ilgili açıklamalara 27 seri numaralı Tebliğ’le söz konusu bölüme aşağıdaki cümle eklenerek Diyanet Vakfına, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Bunun için, Vakıf tarafından yapılacak bağışın karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak yapılması ve ibadethane ve din eğitimi verilen tesisi olması gerekmektedir.

“Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

5-İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) Ve Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) Sertifikalarının İptal Edilmesi:

KDV Uygulama Tebliği’nin (IV/B-3.) bölümünde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikasının, (IV/C-3.) bölümünde ise Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikalarının iptal edilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu bölümlerde; vergi borçlarını vadesinde ödemediği anlaşılan mükellefler ile haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin sertifikalarının iptalinden sonra, nihai yargı kararları çerçevesinde bu belgelerin tekrar verilmesi ve iade işlemlerinin yine söz konusu sertifikalar kapsamında yürürtülmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.

27 seri numaralı Tebliğ’le bu bölümlerdeki “nihai” ibareleri tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Bu değişiklik ile söz konusu sertifikaların (İTUS ve HİS) yukarıdaki nedenlerle iptalinden sonra, nihai yargı kararı beklenmeden yargı kararına istinaden mükellefe tekrar sertifika verilebilecek veya bu sertifikalar kapsamında işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Ali ÇAKMAKÇI | Yeminli Mali Müşavir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge