Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulayan İşverenlere SGK Primi Teşviki

İşçi ve işverenlerin tüm primlerinin işveren yerine işsizlik sigortası fonundan karşılanmasını öngören bu destek, diğer teşvik ve desteklerden çok daha cazip niteliktedir.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulayan İşverenlere SGK Primi Teşviki

SGK aracılığıyla yürütülen istihdam teşvik ve desteklerine 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir destek daha geldi.

İşçi ve işverenlerin tüm primlerinin işveren yerine işsizlik sigortası fonundan karşılanmasını öngören bu destek, diğer teşvik ve desteklerden çok daha cazip niteliktedir.
 

Kısa çalışma ve nakdî ücretsiz izne ayrılan işçilerin olması şart!

Bu destekten kısa çalışma uygulamasına geçmiş ve/veya pandemi nedeniyle ücretsiz izin nakdî yardımından faydalanmış işçileri bulunan özel sektör işverenleri faydalanabilecektir. Buna göre;

  • 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların iş yerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
  •  01/07/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdî ücret desteğinden yararlanılması ve nakdî ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

Durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdî ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdî ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

 

07252 kanun numarasını seçmeyi unutmayın!

Bu prim desteğinden yararlanılabilmesi için 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

Bu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 4647- 48- 49- 50- 90- 91- 92 no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.
 

Müracaat şekli ve yapılması gereken işlemler 

Söz konusu destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında tanımlama tarihi itibarıyla,

  • 01/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanılıp yararlanmadığı,
  •  01/7/2020 tarihinden önce nakdî ücret desteği başvurusunda bulunan iş yerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının nakdî ücret desteğinden yararlanıp yararlanmadığı,
  • Kısa çalışmanın/nakdî ücret desteğinin sona erip ermediği,
  • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

Türkiye İş Kurumundan web servis suretiyle temin edilecektir. İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması hâlinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmayacaktır.

Türkiye | İsa KARAKAŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge