Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özellikle Çalışan Anne-Babaların çocuklarının, bakıma muhtaç olan yakınlarının bakımı çalıştıkları için zorluklara sebep olmaktadır.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Giriş

           

Özellikle Çalışan Anne-Babaların çocuklarının, bakıma muhtaç olan yakınlarının bakımı çalıştıkları için zorluklara sebep olmaktadır. Çocukların bakımının işin eğitimini almış personel ile Yetki belgeli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması çok önemlidir.

Çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin güvenli, temiz, huzurlu bir ortamda fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanıyor olması, ÇALİŞANLAR için huzur verici bir durum olması toplumun refahı ve çocukların yetişmesi bakımından önemlidir.

Nitekim Anayasamızın 5 maddesi gereğince SOSYAL DEVLET olma  görevi gereğince, Devlet yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır.

Bu gerekçeler ile özellikle ilgili bakanlıklar arası yapılan çalışmalar sonucu Kreş ve Gündüz bakımevi konusun da faaliyette bulunacak işyerlerini desteklemek için 5 yıl VERGİ İSTİSNASI getirilmiştir. 

Ayrıca Çalışan Anne-Babalara belli şartlarda kreş yardımı yapılması konusun dada yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu makalemde işyerleri için getirilen yasal düzenleme olan …. Kreş ve Gündüz bakımevi işletilmesinden doğan kazançların VERGİ istisnasını anlatmaya çalışacağım.

1. Yasal Düzenleme :

Bilindiği üzere,  6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

Madde 20 – Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendir me dönemi gelir vergisinden müstesnadır.

 İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.”

Yapılan değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2. İstisnanın kapsamı

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

3. Yararlanma koşulları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

4. İstisnanın süresi

1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

Örnek 1: Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.

İstisna, Tebliğin “İstisnanın kapsamı” başlıklı maddesinde sayılan işletmelere tanınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, devralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanabilecektir.

Örnek 2: Bay (A), 2017 yılı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış iznine istinaden faaliyete geçirmiş olduğu kreşi 10/3/2019 tarihinde Bayan (B)’ye devretmiştir. Bu durumda Bay (A), söz konusu kreşin işletilmesinden 2017 ve 2018 yılları ile 1 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançları için istisnadan faydalanabilecektir. Bayan (B) ise istisnadan yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla bu kreşin işletilmesinden 10 Mart-31 Aralık 2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançlar ile 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği kazançlar için gelir vergisi istisnasından faydalanacaktır.

5. İstisna uygulaması nedeniyle müracaat şartının kaldırılması

25/11/2004 tarihli ve 25651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)’nin “3.1. Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna” başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “3.2. Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin İstisna” bölümünün son paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

Sonuç :

Özellikle Çalışanların çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temiz ,düzenli, güvenilir ortamlarda  bakılmaları önemli olduğu gibi  Çalışanların endişelerini gidermek, akıllarının çocukların da  kalmaması ile de huzurlu ve daha verimli çalışmalarına sebep olmaktadır.

 Devletin Sosyal Devlet görevi ilkesi nedeni ile gerekli tedbirleri alması  bakımından  yaptığı yasal düzenlemeler ile Kreş ve Gündüz bakımevi işleten mükelleflere (01.01.2017 tarihinden sonra açılan 5 yıl vergi istisnasının getirmesi ve ayrıca çalışanlara belli şartlarda kreş yardımı yapılması   önemli ve yerinde bir yasal düzenleme olarak uygulanmaktadır.   24.09.2018

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN
SMMM/BAĞIMSIZ DENETÇİ

Kaynak :

Gelir idaresi –Mevzuat
6745 sayılı Kanun

www.bdTurkey.com

 

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 11:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge