Turizm Payı’nın Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Turizm Payı’nın Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Bilindiği üzere, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun, 15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bir maddesi (turizm payına ilişkin madde) hariç yürürlüğe girmiştir. Turizm Payı ödemesine ilişkin madde ise, 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş,

- Turizm işletmelerine “Turizm Payı” adıyla yeni bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 Kasım 2019 tarihli ve 30936 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 1 Sıra No.lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile, Turizm Payı’nın beyanı ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.
 

Kimler Turizm Payı’nın Mükellefi  Olacak?

7183 sayılı Kanunun 6. Maddesine göre; bileşik tesisler ile konaklama tesisleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (bundan sonra Bakanlık olarak belirtilecektir)  belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları,  seyahat acentaları,  havayolu işletmeleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, anılan Kanunun aynı maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlüdürler.
 

Turizm Payı’nın Oranları Nedir?

Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli (% 50) indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Kimler Turizm Payı Beyannamesi Verecek?

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
 

Turizm Payı Beyannamesi Hangi Dönemler İtibariyle Verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7183 sayılı Kanunun 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak beyan dönemlerini;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık

olarak belirlemiştir.

Üç aylık beyan dönemleri ise aynen aşağıdadır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı turizm payının beyan süresini, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlemiştir. Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 
Turizm Payı Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine  Verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Turizm Payı Beyannamesinin;

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlarca gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine,

b) Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu, veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesine verilmesini uygun görmüştür.

Turizm Payı Beyannamesi Nasıl Verilecek?

Turizm Payı Beyannameleri elektronik ortamda mükelleflerin bizzat kendileri veya aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilebilecektir.

Turizm Payı Mükellefiyeti Nasıl Tesis Ettirilecek? 

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, Tebliğin yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 2 Kasım 2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesinin ilk beyan dönemi

Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30 Kasım 2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Aralık 2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31 Ocak 2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 11:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge