Yatırım Teşvik Kararlarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Yatırım Teşvik Kararlarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Özet:

07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da değişiklik yapan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

İçerik:                              

1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ’da değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemenin ana kısımlarını aşağıdaki düzenlemeler oluşturmaktadır.

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmiştir.
  • Faiz desteği ibaresi “faiz veya kar payı desteği” olarak değiştirilmiştir.
  • Büyük ölçekli yatırımlar yatırım teşvik kararından çıkarılmıştır.

Büyük ölçekli yatırımlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında belirlenen ve Yatırım Teşvik Kararının EK-3 sayılı ekinde gösterilmekteydi. Bu Karar ile büyük ölçekli yatırımlar Yatırım Teşvik Kararından çıkarılmıştır. Böylelikle, yeni yatırım teşvik belgesi taleplerinde büyük ölçekli yatırım şeklinde başvuru yapılamayacaktır.

Yatırım Teşvik Kapsamında Gümrük Vergisine Tabi Olmaksızın İthaline İzin Verilecek Otomobiller

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, otomobil üretimine yönelik olarak, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın madde sayılan şartları yerine getiren yatırımcılara;

  • Motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olan otomobil ithaline,
  • Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline

izin verilebilecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlar İçin Faiz Veya Kar Payı Desteği Oran Ve Tutarların Belirlenmesi

Bu Kararın 7 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Faiz veya kar payı desteği başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre;

  • Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı karşılanabilecektir.
  • Faiz veya kâr payı desteği tutarı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla 50 milyon Türk Lirasını geçemeyecektir.

Teknololoji Odaklı Sanayi Hamlesi Teşvikleri

Yatırım Teşvik Kararı kapsamında yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının belli bir oranına kadar uygulanabilmektedir.

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıtlama uygulanmayacaktır.

Bu Kararın 9 uncu maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi desteği başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, sigorta primi desteği; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl süreyle sağlanabilecektir.

Bu Kararın 10 uncu maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar'ın Gelir vergisi stopajı desteği başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanacaktır.

Öncelikli Yatırımlardan Sabit Yatırım Tutarı 1 Milyar Türk Lirası Ve Üzerinde Olanlar İçin Sağlanan Avantajlı Vergi İndirimi Desteğinin Yürürlükten Kaldırılması

Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanmaktadır.

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın Vergi indirimi başlıklı 15 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, yukarıda belirtilen desteğe ilişkin 8 inci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Yatırım Süresi İçerisinde Tamamlanamayan Yatırımlar Ve Güneş Enerjisi Santrali Yatırımlarına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri İçin Devir İşlemenin Yapılamayacağı

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre;

  • Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamalarının, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi imkanı, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için uygulanabilecektir.
  • Güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere devir işlemi yapılmayacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge