YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

17.01.2019

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile dişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak rürlüğe giren "Yeminli Mali şavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali şavirlik Sınav Yönetmeliğinde Dişiklik Yapılmana Dair Yönetmelik" ile den 16

Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali şavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali şavirlik Sınav Yönetmeliği"kümlerine göre, zenlenen Yeminli Malişavirlik Sınavları aşıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2019 /1.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 25 Nisan - 5 Mayıs 2019

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 25.01.2019 - 25.02.2019

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi : 25.02.2019 - 25.03.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 25.02.2019 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmalagereklidir.

• İlk kez sınava katılacak adaylan, (https://ssi.tesmer.org.tr) adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktını alarak, sınav başvuru dosyası ile birlikte Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava katılacak adayların ise http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, başvurularını yukada belirtilen son başvuru

günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj

Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59'a kadar https://ssi.tesmer.org.tr) üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkranın (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmamagerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye PiyasaMevzuatı, konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından slanabilir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya gici mezuniyet belgesi fotokopisi,

Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşıdaki belgelerden

herhangi birisini sunabilirler.

- Diploma noter onayörni, (Diplomanın arka sayfanda kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Gici mezuniyet belgesinin noter onay örni, (Gici mezuniyet belgesinin arka sayfanda kimlik bilgileri bulunma halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi,

4. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olmagerekir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme karafotokopisi,

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmolma

gerekmektedir.)

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat fotokopisi

7. Bımçalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtolduğu SMMM Odandan alınacak)

8. Taahhütname

9. Özel sektörde bımolarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıt olduğu SMMM Odandan alınacak)

10. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11. Sınav Dosyabedelinin ödendiğine dair banka dekontu

12. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürrenlerden, mükellefiyeti süresince bolduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı m giymiş olunmadığını gösterir

belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali şavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdüya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örni,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali şavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali şavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik rolarında bımçalışarak sürrenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet kümü (SGK onayveya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali şavirlik veya Yeminli Mali şavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bım çalışarak sürrenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(ilgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet kümü (SGK onayveya barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet kümü (SGK onay veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukada yer alan 6,7 ve

9ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukada yer alan 6,7 ve

9ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 200,00-₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.000,00-₺ ödemenin yapıldığına ilkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sıranda TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri ;

• İş BankaAnkara-Dikmen Şubesi 487 269,

• Halk BankaAnkara / Yenehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gereklirülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlık21.maddesinin (Dişik Madde 19.08.2014 /

29093 Resmi Gazete) 1.fıkrana göre, Yeminli Mali şavirlik sınavında başalı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başalı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukada belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali şavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyanda yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukada belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar Türkiye Serbest Muhasebeci Malişavirler ve Yeminli Mali şavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562

Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktıolarak alınabilecektir.

5) Sınav sıranda, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Gici Kimlik Belgesi, resi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

  1. ) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. İlan olunur. 436/1-1
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge