İndirimli oranda 'Kurumlar Vergisi'

İndirimli oranda 'Kurumlar Vergisi'

Teşvik mevzuatında ve Kurumlar Vergisi Kanunundaki 32/A maddesinde yapılan geçici bir takım düzenlemeler indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır.  Bu yazımızdaki koyu olarak gösterilen açıklamalar, o konuların açıklığa kavuşması içindir. 

Kanun: 5520 - Kurumlar Vergisi Kanunu 
GEÇİCİ MADDE 9
(1) Mükelleflerin ()2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde '%55', '%65' ve '%90' şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla '%70', '%80' ve '%100' şeklinde ve (c) bendinde '%50' şeklinde yer alan kanuni oran ise '%100' şeklinde uygulanır.
(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
İndirimli kurumlar vergisi 
MADDE 32/A- Cumhurbaşkanı; geçici madde ile yapılan değişiklikten sonraki şekil:
b)Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 70'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 80'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 100'e kadar indirimli uygulatmaya,
c)Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya yetkilidir. 
Geçici madde 9 ile, 2017-2018 ve 2019 yıllarında yatırıma katkı oranı %70 olacak, 50 milyon TL. yı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %80 olarak uygulanacaktır. Yine bu maddeye göre Kurumlar Vergisinde indirimli oran %100 ve kullandırılabilecek yatırıma katkı tutarı da %100 olacaktır. Bu demektir ki, indirimli oranda kurumlar vergisi % 100 indirilecek ve % 0 vergi ödenecektir. Teşvik mevzuatına göre ise: 
K.2012 / 3305 sayılı karara göre : Vergi indirimi
MADDE 15 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.
(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; Yüzde yüzünü geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. 


22.02.2017 tarih ve 2017/ 9917 sayılı karara göre 
GEÇİCİ MADDE 8 1. Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu : 15-37 ) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için :
a)Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi
b)Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. Bu ek madde ile aşağıda 2012/3305 sayılı kararın 15 maddesinde geçen vergi indirimi konusunda gerek bölgesel yatırıma katkı oranı ve gerekse büyük ölçekli yatırımlar yatırıma katkı oranları 15 puan artırılmış olacaktır. Teşvik belgesine işlenmeden böyle tatbik edilecektir. 
Yine diğer bir teşvik tedbiri olan Kurumlar vergisi ve gelir vergisi indirimi oranı da aşağıdaki tablodaki oranlar değil de, tüm bölgeler için %100 olacaktır. Tekrar ediyorum, her bir bölge için 15 puan artırılmış yatırıma katkı oranlarına göre hesaplanacak diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara % 100 oranında uygulanacaktır. 
Kurumlar vergisi kanunu 32/A maddesi hükümlerine göre yatırıma katkı oranı her bölge ve her yatırım için %70 olarak geçici madde 9 ile düzenlenmiş, teşvik mevzuatında ise yatırıma katkı oranı 15 puan artırılmış olacaktır. Bu iki düzenleme birbiri ile çelişiyor gibi görünmekte olup hangisini tatbik edeceğimiz konusunda karışıklığa sebep olmaktadır. 
Veya belki de ben anlayamıyorum. Bana göre bu konuda detaylı bir açıklama gerekmektedir.

Cevdet Akçakoca | Ekohaber

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 09:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge