KENDİ ŞİRKETİ OLAN AYNI ZAMANDA BAŞKA ÖZEL HASTANELERDE-TIP MERKEZLERİNDE HEKİMLİK GÖREVİ HİZMETİ VEREN DOKTORLARIN DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARDA UYGULAYACAKLARI KDV ORANI VE TEVKİFAT OLUP OLMADIĞI

KENDİ ŞİRKETİ OLAN AYNI ZAMANDA BAŞKA ÖZEL HASTANELERDE-TIP MERKEZLERİNDE HEKİMLİK GÖREVİ HİZMETİ VEREN DOKTORLARIN DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARDA UYGULAYACAKLARI KDV ORANI VE TEVKİFAT OLUP OLMADIĞI

Sağlık alanında özel sektör yatırımları ile hastane ve tıp merkezlerinin çoğalması, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işyeri hekimi uygulaması ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri işin içine girince doktor bulmakta zorluklar yaşanmaktadır.

Bu kuruluşlar zaman zaman belli sürelerde ihtiyaçlarını karşılamak için, hastane dışından hekim tedarikine gitmektedirler. Bu taleplere karşılık çalışan hekimlerin kendi şirketlerine ortaklıkları sebebi ile düzenleyecekleri faturalarda uygulanacak KDV oranları ve Tevkifat uygulamasının nasıl olacağı konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Yönünden

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.5.2. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde, "Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Sonuç :

Tıp merkezinizde verilen hizmetlerin ilgili Bakanlıktan izin alınmak suretiyle insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında ifa ediliyor olması halinde, başka şirketlerde ortaklıkları bulunan doktorlar vasıtasıyla aldığınız hizmetlerin, anılan BKK eki (II) sayılı listenin B/21'inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bu doktorların ortağı olduğu şirketler tarafından düzenlenecek olan faturalarda 25.11.2016 (1) tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanmakla birlikte söz konusu hizmetin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir(2)

01.10.2018

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN
Smmm / Bağımsız Denetçi

Kaynakça :

  1. 25.11.2016 tarihli TC resmi Gazete
  2. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 10.04.2017 tarih 39044742-130 98945 sayılı özelge

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 10:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge