KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIM ŞARTLARI HUSUSU

KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIM ŞARTLARI HUSUSU

05.01.2019 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan Tebliğ ile;

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin Kâr payı avansı dağıtım şartları başlıklı 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 (1) Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler.

Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemeyecektir.

Dağıtılacak kâr payı avansı ve tutarının hesaplanması için yapılacak indirimler ise;

Geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi gerektiği,

Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanacaktır.

Yürürlülük tarihi 05.01.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge