08
Tem 2019
Gecikme Zammı Aylık %2 Den %2,5 A Yükseltilmiştir.

Konu: Gecikme Zammı Aylık %2 Den %2,5 A Yükseltilmiştir. Mevzuat: 6183 Sayılı Kanun, 51. Madde   Özet: 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Uygulaması 01.09.2019 da Başlamaktadır. (507 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)

Mevzuat: 213 Sayılı VUK Özet: 507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği[1] ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ve 'Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir.

Sayı: 2019/46 Konu: YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir. Mevzuat: 3568 Sayılı Kanun, 213 Sayılı VUK Özet: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki 2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır.

Özet: Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yaptırılması gerektiğinden kağıt ortamında yevmiye defteri tutan mükelleflerin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Özet: TCMB tarafından yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin İhracat Genelgesinde 25.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Gelir Vergisi İç Genelgesi 2019/1 Yayımlanmıştır.

Konu: Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Gelir Vergisi İç Genelgesi 2019/1 Yayımlanmıştır. Mevzuat: GVK, KVK Özet: GVK 2019/1 sayılı Genelgeye göre mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma Zorunluluğu Bulunmaktadır.

Mevzuat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Özet: Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız,...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Bazı Mallara İlişkin KDV, ÖTV Oranları İle ÖTV Tutarları Değiştirilmiştir.

Bazı Mallara İlişkin KDV, ÖTV Oranları İle ÖTV Tutarları Değiştirilmiştir. Mevzuat: KDVK, ÖTVK Resmi Gazete'de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Karar ile, Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.

Özet: 01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmak suretiyle enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda faiz üzerinden %0 kesinti yapılacaktır....

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Gümrüksüz Satış Mağazalarında Antrepo İhlalleri Durumunda ÖTV Matrahının Nasıl Hesaplanacağına Dair Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı (19/4/2019 tarihli ve 59353 sayılı yazı) kapsamında gümrüksüz satış mağazalarında satışa...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Kambiyo Satışlarına %0,1 BSMV Getirilmiştir.

Özet: 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Buna göre, kambiyo...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Yıllık Faaliyet Raporu Yasal Açıdan Zorunlu Mudur?

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2019
İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

I-Vergilendirme Yetkisi: 476 sıra numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) ile kullanılan yetkiye istinaden internet ortamındagerçekleştirilen reklam hizmetlerinin ve bunlara aracılık hizmetlerinin stopaj yoluyla vergilendirmesine...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yurtdışına Şube Açan, Şirket Kuran Ve Ortak Olanlar İle Bunları Tasiye/Devir Edenlerin Bildirim Yükümlülüğü Hk

Özet: Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Bildirimi, 25 Ocak 2019 11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kar Dağıtım Tablosu Düzenleme Zorunluluğu Hk

Özet: Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlenmesi zorunlu olan kar dağıtım tablosuna ilişkin bilgiler verilmektedir. 2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL'yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
STOPAJ VE GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU, RED VE İADESİ HK-252 GVK GT

Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde, bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilecektir. Fazla...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2019
Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar 2018 Yılına İlişkin “Vergi Levhası Almak” Zorundadır (408 Seri No’lu VUK Genel Tebliği)

Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar 2018 Yılına İlişkin 'Vergi Levhası Almak” Zorundadır (408 Seri No'lu VUK Genel Tebliği) Mevzuat: 213 sayılı VUK, 5. Madde Özet: 408 Seri No'lu VUK Genel...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2019
Gayrimenkul Sermaye İradı Açısından Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar

I-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(GVK)'nun 74'üncü maddesinin birinci fıkrasında safi iradın bulunması için, GVK'nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayri safi...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2019
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA BEYANNAME İLKELERİ

Tam veya Dar Mükellef Gerçek kişiler 1 Mart-25 Mart 2019 tarihleri arasında 2018 takvim yılında elde ettikleri Gayrimenkul Sermaye İradlarını, diğer beyana tabi gelir unsurları gibi, duruma göre beyan konusu edeceklerdir. Mükellefler (kiracılar,...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2019
Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir

I-Giriş: Hazine Ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı-GİB), 14.02.2019 tarihinde 112 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirkülerleri ile konkordato sürecinde alacaklı mükelleflerin durumlarına yönelik çeşitli açıklamalarda...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
İHRACATÇILAR YEŞİL PASAPORTU NASIL ALACAKLAR

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesine istinaden Bakanlar Kurulu'nca alınan ve 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2018
SUÇ GELİRİ (KARAPARA) NEDİR VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

I-KARAPARA (SUÇ GELİRİ) KAVRAMI VE ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Karapara ya da suç geliri, altyapısında başka bir suç bulunan faaliyetlerden elde edilen gelir iken, 'aklama” bu suçun devamında teşekkül eden başka bir suçu ifade etmektedir....

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
İHRACAT BEDELLERİNİN ÜLKEMİZE TRANSFERİ VE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

I-Giriş: 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin belirli bir sürede yurda getirilme...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge