22
Mayıs 2019
Yıllık Faaliyet Raporu Yasal Açıdan Zorunlu Mudur?

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2019
İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

I-Vergilendirme Yetkisi: 476 sıra numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) ile kullanılan yetkiye istinaden internet ortamındagerçekleştirilen reklam hizmetlerinin ve bunlara aracılık hizmetlerinin stopaj yoluyla vergilendirmesine...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yurtdışına Şube Açan, Şirket Kuran Ve Ortak Olanlar İle Bunları Tasiye/Devir Edenlerin Bildirim Yükümlülüğü Hk

Özet: Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Bildirimi, 25 Ocak 2019 11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kar Dağıtım Tablosu Düzenleme Zorunluluğu Hk

Özet: Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlenmesi zorunlu olan kar dağıtım tablosuna ilişkin bilgiler verilmektedir. 2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL'yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
STOPAJ VE GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU, RED VE İADESİ HK-252 GVK GT

Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde, bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilecektir. Fazla...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2019
Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar 2018 Yılına İlişkin “Vergi Levhası Almak” Zorundadır (408 Seri No’lu VUK Genel Tebliği)

Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar 2018 Yılına İlişkin 'Vergi Levhası Almak” Zorundadır (408 Seri No'lu VUK Genel Tebliği) Mevzuat: 213 sayılı VUK, 5. Madde Özet: 408 Seri No'lu VUK Genel...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2019
Gayrimenkul Sermaye İradı Açısından Amortisman Uygulamasında Özellikli Durumlar

I-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(GVK)'nun 74'üncü maddesinin birinci fıkrasında safi iradın bulunması için, GVK'nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayri safi...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2019
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA BEYANNAME İLKELERİ

Tam veya Dar Mükellef Gerçek kişiler 1 Mart-25 Mart 2019 tarihleri arasında 2018 takvim yılında elde ettikleri Gayrimenkul Sermaye İradlarını, diğer beyana tabi gelir unsurları gibi, duruma göre beyan konusu edeceklerdir. Mükellefler (kiracılar,...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2019
Konkordato Sürecinde Alacakların “Şüpheli Alacak Karşılığı” Yoluyla Gider Yazılması Mümkün Hale Getirilmiştir

I-Giriş: Hazine Ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı-GİB), 14.02.2019 tarihinde 112 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirkülerleri ile konkordato sürecinde alacaklı mükelleflerin durumlarına yönelik çeşitli açıklamalarda...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
İHRACATÇILAR YEŞİL PASAPORTU NASIL ALACAKLAR

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesine istinaden Bakanlar Kurulu'nca alınan ve 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2018
SUÇ GELİRİ (KARAPARA) NEDİR VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

I-KARAPARA (SUÇ GELİRİ) KAVRAMI VE ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Karapara ya da suç geliri, altyapısında başka bir suç bulunan faaliyetlerden elde edilen gelir iken, 'aklama” bu suçun devamında teşekkül eden başka bir suçu ifade etmektedir....

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
İHRACAT BEDELLERİNİN ÜLKEMİZE TRANSFERİ VE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

I-Giriş: 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin belirli bir sürede yurda getirilme...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
DÖVİZLİ SÖZLEŞMELERİN TL’SINA ÇEVRİLME ZORUNLULUĞUNUN DETAYLARI

II-Giriş: 13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 gün içinde tüm yurtiçi yerleşiklerin döviz veya dövize endeksli sözleşmelerinin...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanmıştır. Kanun düzenlemesi 31/3/2018 tarihinden...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2017
DÖVİZLİ (DÖVİZE ENDEKSLİ) FATURA DÜZENLENMESİNDE KDV MATRAHI

I-Dövizli (Dövize Endeksli) Fatura Düzenlenmesinde KDV Matrahına İlişkin Düzenlemeler: Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu Düzenlemeleri: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge