21
Eki 2019
TCMB Kısa Vadeli Avans Ve Reeskont Oranları Değiştirilmiştir.

Özet: T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ[1] ile; § Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25, § Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2019
KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

Özet: 27 seri numaralı KDV Tebliği[1] ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2019
BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (II)

Yargıtay 11. CD, 12.03.2008 tarih, E. 2008/330, K. 2008/1415 sayılı Kararında 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1. maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2019
BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

I-Sahte Belge Nedir, Ne Değildir? Vergi kanunları özelinde kanun koyucu, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 359. Maddesinde yer alan diğer kaçakçılık fiillerine nazaran...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2019
AYNI SUÇA BİRDEN FAZLA CEZA KESİLEBİLİR Mİ?

'Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali[1] Özet: Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (IHAS) ülkemizde 1954 ten itibaren yürürlükte olmasına karşın, Sözleşmenin 7. Ek Protokolü ülkemiz tarafından benimsenmediği...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2019
İŞVERENLERİN DİKKATİNE FAZLA VE YERSİZ GELİR VERGİSİ ÖDEMEYİN!!!

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, SGK dan aldığı bilgiler doğrultusunda aynı takvim yılında birden fazla işverenin yanında çalışan binlerce ücretliler nezdinde inceleme başlatarak, GVK'nın 86/1b maddesinde belirtilen haddi aşanlardan yıl...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2019
ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ

I-Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Şirket Hisseleri Üzerindeki Takip İmkanları: 6102 sayılı TTK'nın 329. maddesine göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2019
ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirketlerin mevcut ticari borçlarından dolayı ortakların hukuken sorumlu olup olmayacakları, sorumlu...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2019
SERBEST MESLEK ERBABLARININ BİNEK OTOMOBİL ALIMINDA UYGULANAN KDV İNDİRİM YASAĞI HUKUKSUZDUR

I-Binek Otomobilde KDV İndirimine İlişkin Yasal Düzenlemeler: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)'nun birinci maddesine göre Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2019
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KARŞISINDAKİ DURUMU

I-GİRİŞ:  21. yüzyıl itibariyle birçok gelişmiş ülke bilgi toplumuna geçiş süreci yaşamakta, rekabetçi yapıların oluşmasında ise bilgi kavramı her geçen gün daha fazla önem ve değer kazanmaktadır. İleride herhangi bir şekilde...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2019
Sıvılaştırılmış Propan Teslimleri ÖTV Den Arındırılmıştır. (1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Mevzuat: ÖTVK   Özet: Polipropilen Üretim Tesislerinde Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar  Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 16/09/2019 tarih ve...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2019
ŞİRKETLER KARLARINI VERGİSİZ DAĞITABİLİRLER Mİ? HER HUSUS KAR DAĞITIMI SAYILABİLİR Mİ?

Hisse Geri Satışına İlişkin Yasal Açıklamalar: Bildiğimiz üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda önemli bir yenilik getirmiştir. Kanunda, şirketlere, genel kurul kararı ile esas veya...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2019
MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

I-Dava Konusu Hukuki İhtilafın İçeriği: Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre 2019 Ağustos ayı itibariyle aktif 2.073.193 adet Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) mükellefi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Hazine Ve Maliye...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2019
TEVKİFATLI FATURALARIN DÜZENLENMESİ VE İADESİNDE ÖZEL HUSUSLAR

I-Tevkifat Uygulaması: 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2019
Konutta KDV İadesinde Yaşanan Sorunlar Danıştay Kararı İle Çözüme Kavuşturulmuştur.

Mevzuat: 3065 Sayılı KDVK, 1 seri nolu KDV Uygulama Genel Tebliği Özet: Danıştay 4. Dairesi, indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin 1 seri numaralı KDV Uygulama Genel Tebliğinde net alan hesabına yönelik bölümü iptal etmiştir. Danıştay'ın...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2019
Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir.

Mevzuat: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 75 seri no'lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Özet: 29/08/2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 75 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR II

5-Yatırım Döneminde Mahsuben İndirimli Vergi Uygulaması: 2012/3305 sayılı BKK'nın 15/5. Fıkrasına göre Vergi İndirimi maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR I

I-İndirimli Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Kapsamı: A-Uygulamanın Hukuki Mahiyeti: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK)'na 28/2/2009 tarihli 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen 32/A-İndirimli...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
Yatırım Teşvik Kararlarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Özet: 07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
II Sayılı ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Düzenlemeleri

Mevzuat: ÖTVK Özet: 10/08/2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) ile; - Engellilere engelli sağlık kurulu...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
Sigara Ve Sigara Muadili Bazı Tütün Mamüllerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır. (1424 Sayılı CBK)

Özet: 14/08/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
100 Milyon TL Ve Üstü Kredi Borcu Olanların Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Raporları-Kurumsal Yönetim Raporunu Ve Analiz Raporunu Sunmaları Gerekmektedir.

Mevzuat: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği Özet: Kredi müşterilerinin bankalarca kredi tahsis aşamasında 100 milyon TL ve üzeri riski bulunan mükelleflere yeni kredi açarken talep etmeleri gereken raporlara ilişkin Yönetmelik...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Gerekmektedir.

Mevzuat: 6698 Sayılı Kanun Özet: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyenler için...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
BANKA VE DİĞER FİNANSAL KURUMLARA BORÇLU OLANLAR İÇİN CAN SİMİDİ “FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ANLAŞMALARI”

I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun bazı düzenlemelere yer vermektedir: Yeni...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge