09
Ağu 2019
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu Gerekmektedir.

Mevzuat: 6698 Sayılı Kanun Özet: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyenler için...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
BANKA VE DİĞER FİNANSAL KURUMLARA BORÇLU OLANLAR İÇİN CAN SİMİDİ “FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ANLAŞMALARI”

I-GİRİŞ: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun bazı düzenlemelere yer vermektedir: Yeni...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
DEFTER VE BELGELERİN MAHKEMEYE İBRAZININ SONUÇLARI (DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI E:2013/3, K: 2019/1)

Mevzuat: 2577 Sayılı Kanun, 213 Sayılı VUK, 3065 Sayılı KDVK Özet: 25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, E: 2013/3, K: 2019/1 Kararında, ⎯ Mücbir sebebin varlığı...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Özet: 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun bazı düzenlemelere yer vermektedir: Yeni bir yurtiçi-yurtdışı...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
TURİZM AJANSININ KURULMASIYLA TURİZM İŞLETMELERİNE TURİZM PAYI ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR (7183 SAYILI KANUN)

Özet: 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ BORÇLARININ TECİL İMKANI VE TECİL ŞARTLARI

I-Tecil İçin Kanun Düzenlemesi: 7020 sayılı Kanunun 7. Maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 48/A maddesi olarak eklenen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hükümle 'vergiye...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
AKARYAKIT İTHALATINDA GÜMRÜĞE VERİLEN TEMİNATLARIN VERGİ İDARESİ TARAFINDAN ÇÖZÜLMEMESİ

I-Akaryakıt İthalatında Gümrüğe ÖTV Karşılığı Teminat Verilmesi: Mükellefler zaman zaman Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için gümrüğe verilen teminatların çözümünde çeşitli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Vergi İdaresi, teminatların...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
KONKORDATODA VERGİ/SGK BORÇLARINA VE KREDİ BORÇLARINA FAİZ İŞLEMESİ

Konkordato tasdikinin *Amme Borçları (vergi, SGK vb) ile,  *Banka Kredi borçlarına olan etkisi tartışma konusu hususlardan bir tanesidir. 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 308/c maddesine göre konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Gecikme Zammı Aylık %2 Den %2,5 A Yükseltilmiştir.

Konu: Gecikme Zammı Aylık %2 Den %2,5 A Yükseltilmiştir. Mevzuat: 6183 Sayılı Kanun, 51. Madde   Özet: 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Uygulaması 01.09.2019 da Başlamaktadır. (507 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)

Mevzuat: 213 Sayılı VUK Özet: 507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği[1] ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ve 'Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir.

Sayı: 2019/46 Konu: YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir. Mevzuat: 3568 Sayılı Kanun, 213 Sayılı VUK Özet: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki 2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır.

Özet: Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yaptırılması gerektiğinden kağıt ortamında yevmiye defteri tutan mükelleflerin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Özet: TCMB tarafından yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin İhracat Genelgesinde 25.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Gelir Vergisi İç Genelgesi 2019/1 Yayımlanmıştır.

Konu: Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Gelir Vergisi İç Genelgesi 2019/1 Yayımlanmıştır. Mevzuat: GVK, KVK Özet: GVK 2019/1 sayılı Genelgeye göre mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma Zorunluluğu Bulunmaktadır.

Mevzuat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Özet: Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız,...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Bazı Mallara İlişkin KDV, ÖTV Oranları İle ÖTV Tutarları Değiştirilmiştir.

Bazı Mallara İlişkin KDV, ÖTV Oranları İle ÖTV Tutarları Değiştirilmiştir. Mevzuat: KDVK, ÖTVK Resmi Gazete'de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Karar ile, Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.

Özet: 01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmak suretiyle enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda faiz üzerinden %0 kesinti yapılacaktır....

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Gümrüksüz Satış Mağazalarında Antrepo İhlalleri Durumunda ÖTV Matrahının Nasıl Hesaplanacağına Dair Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı (19/4/2019 tarihli ve 59353 sayılı yazı) kapsamında gümrüksüz satış mağazalarında satışa...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
Kambiyo Satışlarına %0,1 BSMV Getirilmiştir.

Özet: 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Buna göre, kambiyo...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2019
Yıllık Faaliyet Raporu Yasal Açıdan Zorunlu Mudur?

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2019
İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

I-Vergilendirme Yetkisi: 476 sıra numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) ile kullanılan yetkiye istinaden internet ortamındagerçekleştirilen reklam hizmetlerinin ve bunlara aracılık hizmetlerinin stopaj yoluyla vergilendirmesine...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yurtdışına Şube Açan, Şirket Kuran Ve Ortak Olanlar İle Bunları Tasiye/Devir Edenlerin Bildirim Yükümlülüğü Hk

Özet: Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Bildirimi, 25 Ocak 2019 11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kar Dağıtım Tablosu Düzenleme Zorunluluğu Hk

Özet: Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlenmesi zorunlu olan kar dağıtım tablosuna ilişkin bilgiler verilmektedir. 2018 yılı aktif toplamı 20.697.300 TL veya net satışlar toplamı 45.993.700 TL'yi aşan mükelleflerin, 2019 yılında...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge