24
Eyl 2018
Aktife Kayıtlı Taşınmazların Değerinin Yİ-ÜFE Artış Oranında Yükseltilmesi Uygulamasında SON 7 GÜN, Düşünmekte Yarar Var!

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7144 sayılı Kanunla eklenen geçici 31. madde ile, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerinde yer alan taşınmazların değerini, Yİ-ÜFE...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
Ticaret Bakanlığı, Teknik İflas Durumunda Uyulacak Usul Ve Esasları Belirledi, Geçici Süreyle Kur Farkı Zararlarının Teknik İflas Hesaplamasına Dahil Edilmemesine ilişkin Düzenleme Yaptı.

Teknik iflas diğer bir ifadeyle anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile bu durumlarda alınması gereken önlemler esas itibariyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2018
Yabancıların Türkiye Vatandaşlığına Geçişiyle İlgili Rakamlar Düşürüldü.

19 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 106 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 2010/139...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
DİKKAT: Yazakasalar'da (Z) Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Bildirilmesi Gerekiyor!

Bilindiği üzere, 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) ile, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
Belirlenen Bazı İşlemler Hariç Artık Dövizle veya Dövize Endeksli Olarak Sözleşme Yapılamayacak, Sözleşmeler TL. Cinsinden Yapılacak

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 85 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapılarak, Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Karmaşası

Kat Karşılığı Veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmeleri İle Bu Sözleşmeler Kapmasında Yapı Müteahhitleri İle Alt Yükleniciler Arasında Düzenlenen İnşaat Taahhüt Sözleşmelerinin Hangisinde Damga Vergisi VAR, Hangisinde YOK! Vergi...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2018
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Müjde! Borçlarınız Daha Düşük Faizle, Kesinleşmiş Gecikme Zamları Yerine Hesaplanacak Yİ-ÜFE Tutarı İle 60 Aya Kadar Taksitlendirilebilecek.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 7020 sayılı Kanunla eklenen 48/A maddesi ile, vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2018
31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2017
Elektronik Ticaret Yapanlar Dikkat...... Kayıt ve Bildirim İçin 30 Aralık Son Gün ...

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ("ETBİS") üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin düzenlemeler yapmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2017
Maliye’de Etkin Tebligat Dönemi Başlıyor

Bilmiyorum farkında mısınız ama Maliye Bakanlığı'nda son yılların en büyük dönüşümü gerçekleştiriliyor. Farklı, agresif ama pozitif bir Maliye Bakanlığı konsepti ile karşı karşıyayız. Özellikle Maliye Bakanlığı'nın...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2017
Maliye, Vergisini Düzenli Ödeyen Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin Esaslarını Belirledi

Bilindiği üzere, hemen her vergi affı çıkarıldığında 'borcunu ödemeyenlere neden af getiriliyor da, vergisini düzenli ödeyene hiçbir avantaj sağlanmıyor” türünden yapılan haklı serzenişlere Devletimiz nihayetinde kulak vermiş ve...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2017
2018 Yılı Başından İtibaren e-Deftere Geçecek Olanlar Dahil Defter Tasdiklerinde Son Durum

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de ortaklaşa yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile defterlerin tasdik süreleri ve esasları belirlenmiş,...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
Maliye, “Ofis ve Büroyu Konut Olarak Sat – Düşük Oranlı KDV Hesapla - Üste KDV İadesi Al" Uygulamasından Vazgeçerek Büyük Bir Yanlışını Düzeltti, Yargı da Doğru Olan Yeni Uygulamayı Onadı

Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak KDV oranı konusu, öteden bu yana süregelen, çok sık ihtilafa konu olan, idare ile mükellefler arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen  önemli bir sorundur. İdare bu konuda sıkça görüş değiştirmekte...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği Hazırladı. Görüşe Açtı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ülkemiz ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden ancak sınırlarının tam olarak belirlenememesi sebebiyle uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu, % 14,47

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir. Konu...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2017
Kefalet Sigortası Senetleri Kamu İhalelerinde Artık Teminat Mektubu Yerine Kullanılabilecek

27 Kamu ihalelerinde, banka teminat mektubu yerine kabul edilmesine ilişkin düzenlemenin hazırlanmasıyla beraber, Kefalet Sigortası, iyice gündemimize girdi. Reel sektör açısından da son derece büyük bir öneme sahip olan bu sigorta sistemi,...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2017
Fiilen Başlanılmayan İnşaatın, Yapılan Harcamalar Karşılığında Devrinde Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Ve KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

Gayrimenkul piyasasında satışların daralmasıyla birlikte pek çok müteahhit ve inşaat şirketi başlayacakları hatta başladıkları inşaat projelerini durdurmuşlar ya da yaptıkları harcamalar karşılığında başka müteahhit ve inşaat şirketlerine...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2017
Kat/Hasılat Payı Karşılığı Yapılan İnşaatlarda Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderler ve Ödemelerin Müteahhitler Tarafından Gider/Maliyet Yazılmasında ve KDV’lerinin İndirilmesinde Son Durum

Bilindiği üzere, kat/hasılat payı karşılığı inşaat işlerinde taraflar karşılıklı yükümlülüklerini aralarında yaptıkları sözleşmelerle belirlemektedirler. Bu yükümlülüklerden birisi de, inşaat süresince inşaatın yapılacağı...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2017
1997 ve Daha Eskı̇ Model Araçlara Aı̇t Vergı̇ ve Trafı̇k Para Cezası Borçlarının Sı̇lı̇nmesı̇ne İlişkin Düzenlemenin Usul ve Esaslar Belli Oldu

Bilindiği üzere, 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; 7020 sayılı Kanununun Geçici 1. maddesiyle getirilen; - 1997 ve daha eski model taşıtların il özel idarelerine,...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2017
Mükelleflere Vergi İncelemesi ve Takdire Sevkten Önce Son Bir Şans Daha: İZAHA DAVET

Bilindiği üzere, İzaha Davet Müessesesi, 6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yeniden canlandırılan mülga 370. Maddesinde düzenlenmiş ve esas itibariyle 6728 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9 AĞUSTOS 2016 tarihinden...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2017
KAT İRTİFAKLI SATIŞ 'TA YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ...

'KAT İRTİFAKLI SATIŞ”, konut veya iş yerlerinin henüz inşaat devam ederken hatta temel bile atılmadan önce arsa üzerine kat irtifakı kurularak satılmasıdır. Bu şekilde yapılan satışların vergilendirilmesi ve fatura düzeni konusunda...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2017
Sözleşme Damga Vergisi, İhale Kararına İlişkin Damga Vergisi Ve Kamu İhale Kurum Paylarının Tek Seferde Mi Gider Yazılacağı Yoksa Satılan Malın Maliyeti İle Mi İlişkilendirileceği

Uygulamada, vergi mükellefleri tarafından pek çok konuda tereddüte düşülmektedir. Bu konuları, soruların yoğunlaşmasından tespit edebiliyoruz. Bu konulardan birisi de; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mal ve hizmet alım ihaleleri...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2017
Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi UNUTMAYIN...

2017 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi, 1 Temmuz 2017 tarihinde başladı. Bu ödemenin, 1 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Ödemenin bu süre içerisinde yapılmaması halinde, 6183 sayılı...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2017
Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onayları...

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ve buna ilişkin olarak çıkarılan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de, ticari defterler ve açılış ve kapanış onayları ve şekline ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Öte yandan,...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge

banner16