13
Oca 2020
'Değerli Konut Vergisi' ertelemesinde son durum ne, bilen var mı?

Belki de, hiçbir vergiye bu kadar tepki gösterilmedi. İşin ilginç yanı, tartışmalar ve tepkiler bu verginin daha yasalaşma aşamasında başladı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da devam etti, ama fiskal amaç önde tutulduğundan,...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2020
Taşınmaz satışlarında 'Özel Matrah' yanlış uygulanıyor, farkında mısınız?

Bu nedenle, taşınmaz sektörüne yönelik düzenlemeler bitmek bilmiyor, hemen her gün yeni bir düzenleme, yeni bir uygulama getiriliyor. İşin ilginç yanı, bu düzenlemelerden bazıları tam olarak anlaşılamadığı için yanlış yorumlanıyor...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2020
2020'de ölenlerin 'Vergi Tarifesi' belli oldu!..

Tabi ki hayır, ölenlere yeni bir vergi getirilmesi söz konusu değil. Konumuz 1959 yılından bu yana yürürlükte bulunan veraset ve intikal vergisi ile ilgili, Aslında sadece ölüm, bağış ve diğer ivazsız intikallerde karşı karşıya kaldığımız...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2020
GİB Portaldan E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenecek 5 Bin - 30 Bin üzeri olan e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, dileyen mükellefler 07.01.2020 tarihi akşam 24:00'e kadar düzenlemeleri gereken e-Arşiv faturalarını...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
Yumurta, Balık ve Mobilya'da KDV oranı düştü, peki bunun tüketiciye bir faydası var mı?

Bu nedenle de, kamuoyunda konut ve ofis stoklarının eritilebilmesi bakımından 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren konut ve iş yeri teslimlerindeki KDV ve tapu harcı oran indirimlerinin uzatılacağı beklentisi hakimdi. Ancak, bu beklenti boşa...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
Yurtiçi ve Yurtdışı Varlık Barışı’nda Süre 6 Ay Uzadı, Son Tarih 30 Haziran 2020

Bilindiği üzere, Varlık Barışı uygulaması, Gelir Vergisi Kanununa 7186 sayılı Kanunla eklenen ve 19.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren geçici 90. Maddede düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz,...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2020 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belli Oldu

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun  21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
Aylık % 2 Olarak Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı, 30 Aralık 2019 Tarihinden itibaren Aylık % 1,6’ya Düşürüldü.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan ve 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren bu yana aylık % 2 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin İade Edilmesine İlişkin Düzenleme, 2020 ve 2021 Yılları İçin De Uygulanmak Üzere Uzatıldı.

Aynı şekilde, 30 Aralık 2019 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 30 Aralık 2019 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 30 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih hariç)...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Teşviklerin Süresi Uzatıldı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. Maddesinde; mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Konutlar İle İşyerleri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Tespit Edildi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. Maddesinde; mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İadesi Yapılmayacak Tutar, 2020 Yılı İçin 17.300 TL Olarak Tespit Edildi.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre, indirimli oranda (% 1, 8) KDV'ye tabi bulunan mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla yüklenilen ancak indirim konusu yapılamayan KDV tutarının Cumhurbaşkanınca tespit...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Matrah Dilimleri ile İstisna Tutarları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun -  4. maddesinin ikinci fıkrasında, '(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
2020 Yılı İçin Fatura Düzenleme ve Amortisman Ayırma Sınırı 1.400 TL Oldu, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Arttı.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414. maddesinin üçüncü fıkrasında, 'Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
2020 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinde, 'Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
2020 Yılında Verilecek Beyanname ve Bildirgelerin Damga Vergisi Arttı.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun, -  14. maddesinin birinci fıkrasında, kağıtların Damga Vergisinin bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı, şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Bilindiği üzere, KDV Kanununun geçici 39. Maddesi ile; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Tapu Harcı ve KDV İndiriminde son 2 gün..

Yani, uzatılmadığı takdirde bu indirimlerde artık son 2 gün. Sektör dahil hemen herkes bu vergi indirimlerinin süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasını istiyor ve bekliyor.    Vergi İndirimleri ve Düşük Oranlı Kredi Faizi...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2019
VERBİS’de Süreler 6 Ay Uzatıldı, Kayıt İçin Son Tarih 30 Haziran 2020 Oldu!

Herkesin 'Bir bu eksikti, bu da nereden çıktı” dediği VERBİS'e kayıt zorunluluğunda son tarih, 30 EYLÜL 2019'dan 31 ARALIK 2019'a uzatılmıştı. Ancak, çok enteresandır, bu zorunluluk kapsama girenlerin büyük bir kısmının...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2019
Yılbaşı yaklaşıyor, vergi ödemeleriniz için 'Devlet Bankaları'nda hesap açtırmayı unutmayın!..

Örneğin, binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gider yazılmasına sınır getirilmesi, binek otomobillerin KDV ve ÖTV'sinin tamamının gider yazılmasının engellenmesi ve sadece 115 Bin TL.sinin gider yazılmasına izin verilmesi...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2019
Tapu Harcı ve KDV indirimlerinde son günler!..

Ancak bu indirimlerin en az 6 daha uzatılması şart!.. Farkında mısınız bilmiyorum ama, inşaat özellikle konut sektöründe biriken sorunların çözümü için gerek Devlet gerekse Sektör çok ciddi uğraş veriyor. Her ikisi de takdire şayan ancak...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2019
Tartışması bitmeyen, hatta artarak devam eden ve davalık olacağı kesinleşen vergi..

Şu an içinizden 'bu vergi acaba hangisi?” diye düşündüğünüze eminim. Sizi daha fazla yormayım: Bu verginin adı, DEĞERLİ KONUT VERGİSİ.   Değerli Konut Vergisi Ne Zaman Yürürlüğe Girdi? Değerli Konut Vergisi,...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2019
İmar Barışı'ndan yararlananlara Maliye'den sonra ikinci şok Tapu'dan..

Bu yasalar özellikle belli konularda çıkarılıyor. Örneğin, vergi, imar, ticaret sicili afları gibi. Bunların getirilme amacını çok tartışmaya gerek yok, çünkü  yıllardır süren belirli sorunları çözmeye yönelik. Kesinlikle eleştirmiyoruz....

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge