Cumhurbaşkanlığı Kararları

Cumhurbaşkanlığı Kararları

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                    Resmî Gazete                              Sayı : 30761

Karar Sayısı: 1013

Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak Özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesi halikındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir,

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

30/4/2019 TARİHLİ VE 1013 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;

  1. Ekli (I) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,”

  1. Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2” 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oram (%)

Asgari Maktu. Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar, sigariilolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2679

0.4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütiin

67

0,2679

0,4200

MADDE 3-4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

- Diğerleri

50

MADDE 4- 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8/2/2008

26781

6/4/2008

26839

19/7/2008

26941

20/9/2008

27003

29/3/2009

27184

15/7/2009

27289

28/4/2011

27918

27/11/2011

28125

27/12/2011

28155

27/1/2012

28186

24/3/2012

28243

12/9/2012

28409

1/1/2013

28515

24/2/2013

28569

1/12/2013

28838

31/1/2015

29253

1/1/2016

29580

5/5/2016

29703

30/6/2016

29758

8/9/2016

29825

25/11/2016

29899

3/2/2017

29968

28/7/2017

30137

3/2/2018

30321

5/5/2018

30412

9/5/2018

30416

18/5/2018

30425

15/8/2018

30510

31/10/2018

30581 (Mükerrer)

19/12/2018

30630

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

21/3/2019

30721

22/3/2019

30722

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA                    Resmî Gazete                              Sayı : 30761

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1015

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. 
30 Nisan 2019


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/4/2019 TARİHLİ VE 1015 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mevduat faizlerinden;

  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge