SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE  YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE  İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

26 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30930

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE

YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) ve (b) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası, 9 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi, 5 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a)-1, (b)-1 ve (c)-1 bentleri ve aynı maddenin sekizinci fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reasürans riski hesabında, reasürörlere devredilen toplam primler dikkate alınır. Türkiye’de kurulmuş havuzlara, Türkiye’de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazineye ait olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0, Türkiye’de ruhsat almış diğer reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,03, Bakanlıkça mali ve teknik yeterlilik kriterlerine göre oluşturulacak listede yer alan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,06 (topluluk içinde ise 0,09), söz konusu listede yer almayan diğer reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,12 (topluluk içinde ise 0,15) çarpanı uygulanır. Reasürans anlaşmalarında, aşağıda belirlenen oranların aşılması durumunda, aşan kısma isabet eden reasürans primi tutarı Bakanlıkça belirlenecek listedeki reasürörler için 0,150 diğerleri için ise 0,300 risk katsayısı ile çarpılır:”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2015

29454

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2017

30121

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge