Hurdaya Ayrılan Veya Pert Olan Araçlarda Vergi

Hurdaya Ayrılan Veya Pert Olan Araçlarda Vergi

Şirketteki Araç Hurdaya Ayrılırsa Kdv Durumu

Şirketlerde ekonomik ömrünü doldurmuş, ilgili trafik müdürlüğünce “hurdaya ayrılmış” şerhi konulan kullanılamaz haldeki araçların satılması durumunda söz konusu satış işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususu son günlerde sorulan sorulardan oldu bizde bu konuyu bu makalemizin konusu yaptık.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi istisna kapsamına alınmıştır.

Ayrıca 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır

Buna göre, hurdaya ayrıldığı anlaşılan şirketinize ait söz konusu araçların, yukarıda belirtildiği şekilde “hurda kavramına” uyması ve hurda olarak satılması halinde KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu araçların kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde, satış işlemine %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.
 

Pert Olan Aracın Usul ve KDV Açısından Değerlendirilmesi

 T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün bu konuda. 28.09.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3: 2010-14029-16-790 sayılı özelgesinde bu konu şu şekilde açıklanmıştır.

  • Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan kamyon kaza sonrası pert olduğu (kullanılamaz duruma geldiği),
  • Kasko şirketinden aracın piyasa değerine yakın bir bedel tahsil edilmektedir,
  • Kasko şirketinin aracı hurda haliyle üçüncü bir kişiye satarak noterden devir işleminin yapıldığı,
  • Belirtilmekte ve faturanın kasko şirketine mi kesileceği yoksa noterden satış yapılan üçüncü kişi adına mı düzenleneceği,
  • Kasko şirketinden alınan tutara fatura düzenlenmesi gerekip gerekmediği ve kasko şirketine fatura düzenlenmesi halinde faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

213 sayılı VUK.nun 229. maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, faturanın emtiayı satan veya işi yapan tarafından, emtiayı satın alan veya hizmetten faydalanan müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hasarlı aracınızın sigorta şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satılması işleminde, aracın şirketiniz aktifinde kayıtlı olduğu hususu dikkate alınarak, bu satış işlemi için şirketiniz tarafından aracın satıldığı üçüncü şahıs adına satış bedeli tutarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Toplam sigorta tazminatının, aracın üçüncü kişiye satış bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı için ise şirketiniz tarafından sigorta şirketine fatura düzenlenecektir.
 

Katma Değer Vergisi Yönünden

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  • 1/1. maddesi uyarınca, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’nin konusunu teşkil ettiği,
  • maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV’nin mükellefinin, malı teslim eden veya hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler olduğu,
  • 17/4-g maddesinde, hurda metal teslimlerinin KDV’den istisna olduğu,
  • 29/2. maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolacağı ve iade edilmeyeceği,
  • 30/c maddesinde ise, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerde yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV’nin indirin konusu yapılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlannı, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygunolarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

Buna göre;Kaza sonucu pert olan aracınızın, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılmamak ve trafikten çekilmek kaydıyla hurda metal olarak üçüncü kişiye teslimi, KDV Kanununun 17/4-g madddesi uyarınca KDV’den istisna bulunduğundan, bu teslime ilişkin olarak üçüncü kişi adına düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Aktifinizde kayıtlı aracın kaza neticesinde pert olması nedeniyle sigorta şirketinden alacağınız sigorta tazminat bedeli KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Söz konusu aracın alışında ödenen ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine (sigorta şirketi tarafından pert olduğunun belgelendirildiği, bir başka deyişle aracın zayi olduğu döneme) ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

Nevzat ERDAĞ 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019, 18:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge