ŞİRKET VARLIKLARININ ORTAKLAR ARASINDA VEYA AİLE BİREYLERİ ARASIN DA VERGİSİZ OLARAK PAYLAŞIMI

Büyük umutlar ile başlayan ticari ortaklıklar zamanla anlaşmazlıklar ortaya çıkınca dağılmaya ve yok olmaya mahkum oluyor.

ŞİRKET VARLIKLARININ ORTAKLAR ARASINDA VEYA AİLE BİREYLERİ ARASIN DA VERGİSİZ OLARAK PAYLAŞIMI

Büyük umutlar ile başlayan ticari ortaklıklar zamanla anlaşmazlıklar ortaya çıkınca dağılmaya ve yok olmaya mahkum  oluyor.

          Türk toplumun yapısı gereği aile şirketleri olarak kurulan şirketler de ikinci kuşat çocukların büyümesi ve hatta üçüncü kuşat torunların büyümesi sonucu , farklı düşünceler nedeni ile anlaşmazlıklar ortaya çıkmakta, onca yılın emeği güzelim şirketler dağılıp gitmektedir.

         Yöneticiler ileride bu olumsuzlukları görerek ve zamanında müdahale ederek şirketi ortaklar veya aile bireyleri arasın da hakkaniyet  çerçevesinde paylaştırabilirler.

HEMDE VERGİSİZ

İşlemin adı da KISMİ BÖLÜNME

VERGİ AVANTAJLARI

Kısmi bölünme yoluyla yapılacak devirlerde

  • K.D.V Kanununun  17/4-c  gereğince KDV den istisna,
  • Damga Vergisi Kanununun istisna edilen kağıtları düzenleyen (2) sayılı tablosunun “Ticari ve Medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlığını taşıyan IV-17’inci maddesine göre Damga Vergisinden,
  • Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesi gereğince harçlardan istisna
  • K.V.K  nunun  20/3’üncü maddesi gereğince Kurumlar Vergisinden istisnadır.

(Konuya ilişkin Antalya vergi dairesinin 26.10.2010 tarih  B .07.1.GİB.4.07.16.02.-DH-2010-31-99 saylı özelgesi

KURUMLAR VERGİSİ

Madde 19/3

b) Kısmî bölünme:  Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak  tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.

Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.

Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.

Madde 20/3

3) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olurlar.

KISMİ BÖLÜNME

Bilindiği üzere, kısmi bölünme TTK nu 159-179 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Anlaşmazlık  yaşayan  ortaklar arasında veya  aile şirketlerinde şirkete ortak olanlar  aralarında  anlaşarak  kararlaştırdıkları nı şirketin en büyük karar organı GENEL KURUL toplantında resmiyet kazandırmaları ile süreç başlamış olacaktır.

İzlenecek yol  haritası  başvuru ve  belgeler Ticaret sicil yönetmeliğinin 128 maddesin de tarif edilmiştir.

Yapılması gereken işlemler uzun bir süreç ve belgeler olduğu için, Mali müşavir yardımı ile konu kısa zamanda halledilecektir.

Bölünen şirketten  YENİ KURULACAK  ŞİRKETE  AYNİ SERMAYE OLARAK DEVREDİLEBİLECEKLER..

  •  Gayrimenkuller 
  • İştirak hisseleri ( 2yıl elde bulundurulanlar)
  •  Üretim işletmeleri (Fabrikalar,Sanayi tesisleri vb)
  •  Hizmet işletmeleri  (Taşıtlar, turizm işletmeleri vb)

üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.

Şirketin dağılmaması , ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar ın çözülmesi için hatta  yeni ufuklar açılması bakımından  önemli bir aşama olan KISMİ BÖLÜNME Kanunların verdiği VERGİSİZ yapılabilme özelliği bakımından önemlidir.

SON SÖZ;

BÜYÜK BİR VERGİ AVANTAJI ndan  aile büyükleri hayatta iken  KISMİ BÖLÜNMEYİ  yaparak ,  ileride  olabilecek şirket dağılmasını ve aile BİREYLERİ arasındaki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldıracaktır. 10.09.2018

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN
SMMM
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Kaynakça
5520 sayılı Kanun

Kaynak: www.bdTurkey.com 

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2018, 13:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge