VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNDE İYİLEŞTİRME

Vergi beyannamelerini düzenli olarak verip, tahakkuk eden vergilerini de düzenli olarak ödeyen vergi mükelleflerinin, Maliye Bakanlığı nezdinde, vergilerini düzenli ödemeyen mükelleflerle aynı olduğu, hatta çıkarılan vergi afları ile, bir anlamda kendilerinin cezalandırıldığı yönünde serzenişleri vardı. Bu iki gurup vergi mükellefi arasındaki haksız durum, Maliye Bakanlığı tarafından da fark edilmiş ve  Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 121.madde ile bu eşitsizlik giderilmeye çalışılmıştır.

“Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı ve 6824 sayılı kanunla yeniden düzenlenen mük.121.maddeye göre; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. “

 Madde hükmünden anlaşıldığı üzere, belli şartları sağlayan mükelleflere, hesaplanan gelir yada kurumlar vergileri  üzerinden % 5 indirim uygulanacak, ancak bu indirim tutarı hiçbir şekilde 1,2 milyon TL’yi aşamayacaktır.

Söz konusu indirimin ilk şartı, İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve  beyannameler üzerine tahakkuk eden eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibariyle 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),dır. Bu şart, mükellefleri en çok zorlayan ve indirimden yararlanmaya engel olan en ağır şart idi. Çünkü, kanuni süresinde verilmiş olması gereken beyannameden kastedilen, Maliye Bakanlığına verilmesi gereken vergi beyannamelerinin tümünü kapsamakta ve bu beyannamelerin verilmesiyle tahakkuk eden vergilerinde tamamı kanuni süresinde ödenmeli idi. Son üç yıla ait bütün beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olmak ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri kanuni süresinde ödemiş olmak oldukça ağır bir şart idi.

TBMM  Genel Kurulunda kabul edilen ancak henüz Resmi Gazetede yayımlanmayan 7193 sayılı kanunun 18.maddesi ile yukarıda izah edilen şart, ”  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması” şeklinde, aynı madde de GVK mük.121. maddenin 3 numaralı bendi” İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle,(1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması..” şeklinde değiştirilmiştir.

Her  iki bentte yapılan değişiklik ile birlikte,

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıl beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle tahakkuk etmiş vergi borçlarının ödenmiş olması indirimde yararlanmak için yeterli hale gelmiştir.

Ayrıca 3 numaralı bende  “ Bu  madde de geçen vergi beyannameleri ibaresi, yılık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder” paragrafı eklenmiştir. Böylelikle paragrafta sayılmayan beyannamelerin verilmemiş yada tahakkuk eden vergilerinin ödenmemiş olması vergi indiriminden yararlanmaya engel olmaz hale gelmiştir. 

Vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde veren ve tahakkuk eden vergilerini düzenli olarak ödeyen mükelleflerin bir anlamda ödüllendirilmesi amacıyla yapılan yeni düzenleme  01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Vergi indiriminden yararlanma şartlarının yumuşatılmasıyla birlikte, daha fazla mükellefin  indirimden yararlanması sağlanmış olacaktır.

SONER TÜRKÜM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR


Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

                                                                                                                         

YORUM EKLE

Başlıksız Belge