banner79

banner80

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’lere yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’lere tam uyumun sağlanması amacıyla, Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama’ya (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) ilişkin Kurul Kararı 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

DENETİM 19.12.2020, 08:23
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’lere yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’lere tam uyumun sağlanması amacıyla, Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama’ya (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) ilişkin Kurul Kararı 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.;

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama

IASB tarafından yürütülen gösterge faiz oranlarının değiştirilmesi projesi kapsamında, değişiklik öncesi hususları ele alan ve TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’de değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 1. Aşama’nın 14 Aralık 2019 tarihinde mevzuatımıza kazandırılmasının ardından yine IASB tarafından değişiklik sonrası hususları ele alan ve TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler içeren Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır. 2. Aşama kapsamında ilgili standartlarda yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmektedir:

-TFRS 9’da Yapılan Değişiklikler

TFRS 9’da yapılan değişiklikte önem arz eden husus, bir finansal varlık veya yükümlülüğün sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esasta, gösterge faiz oranı reformu sonucunda değişiklik olup olmadığıdır. Yayımlanan değişiklikte, hangi şartlarda sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esasın değişmiş olacağına ilişkin örnekler sunulmuştur.

Değişiklik kapsamında yer alan hükümlerin, ancak faiz oranı reformu sonucunda sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esasın değiştirildiği durumlara uygulanması öngörülmektedir. Faiz oranı reformu sonucunda söz konusu esas dışında finansal varlık veya yükümlülükte değişiklik yapılması halinde ise bu değişikliğin nasıl muhasebeleştirileceği hususunda TFRS 9’un mevcut hükümlerine atıfta bulunulmaktadır.

TFRS 9’da yapılan değişiklik sonucunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal araçların sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esasın değişmesi durumunda kolaylaştırıcı bir uygulama getirilerek, gösterge oranındaki değişikliğin finansal tabloların hazırlanması aşamasındaki yaratacağı zorlukların aşılması amaçlanmaktadır. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam edilmesi öngörülmektedir. Dolaysıyla söz konusu kolaylaştırıcı uygulama sonucunda normal şartlarda finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği sonucu ortaya çıkması beklenen kazanç veya kayıplar finansal tablolara yansıtılmayacaktır.

Bunun yanı sıra yeni değişikliğe göre, Gösterge Faiz Oranı Reformunun birinci aşamasında getirilen istisnaların (örneğin; bir tahmini işlemin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olup olmadığının belirlenmesinde gösterge faiz oranının, reform sonucunda değişmediğinin varsayılması gibi) uygulanmasına son verildiği tarihte korunma ilişkisinin önceden belgelendirilmiş resmi tanımlamasının değiştirilmesi gerekmektedir. Resmi tanımlamanın değiştirilmesi ancak; alternatif bir gösterge faiz oranının korunulan risk olarak tanımlanması ya da korunan kalem veya korunma aracı tanımının değiştirilmesi durumlarında mümkün olacaktır.

Korunma muhasebesi hükümlerine ilişkin olarak Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama uyarınca, bir korunma ilişkisinde tanımlanan finansal varlık veya yükümlülükte veya korunma ilişkisinin tanımlanmasında değişiklikler yapılması durumunda bu ilave değişiklikler neticesinde korunma muhasebesinin sona erdirilmesine gerek olup olmadığının belirlenmesi için TFRS 9’un korunma muhasebesinin sonlandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, tanımlandığı tarihte belirlenebilir olmayan alternatif bir gösterge faiz oranının, sözleşme dışında belirlenmiş bir risk bileşeni olarak tanımlanabilmesi için, bu tanımlamayı takip eden 24 ay içerisinde söz konusu alternatif gösterge faizinin belirlenebilir hale geleceğine dair işletmenin makul bir beklentiye sahip olması gerekmektedir. Tanımlamayı takip eden 24 ay içerisinde söz konusu faizin ayrı olarak belirlenebilir hale gelmeyeceğine dair işletmede makul bir beklentinin oluşması halinde ise, bu faiz oranının sözleşme dışında belirlenmiş risk bileşeni olarak tanımlanmış olduğu tüm korunma ilişkileri için korunma muhasebesi ileriye yönelik olarak sonlandırılır. 

-TMS 39’da Yapılan Değişiklikler

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama kapsamında TMS 39’da yapılan değişiklikler yalnızca korunma muhasebesi hükümleriyle sınırlıdır. Bu kapsamda TFRS 9’da yapılan değişikliğe benzer şekilde, Gösterge Faiz Oranı Reformunun birinci aşamasında getirilen istisnaların uygulanmasına son verildiği tarihte korunma ilişkisinin önceden belgelendirilmiş resmi tanımlamasının değiştirilmesi gerekmektedir. Resmi tanımlamanın değiştirilmesi ancak, alternatif bir gösterge faiz oranının korunulan risk olarak tanımlanması, korunan kalem veya korunma aracı tanımının değiştirilmesi ya da korunma etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin tanımın değiştirilmesi durumlarında mümkün olacaktır. 

Bunun yanı sıra, gösterge faiz oranı reformunun getirdiği değişikliklere ek olarak, bir korunma ilişkisinde tanımlanan finansal varlık veya yükümlülükte veya korunma ilişkisinin tanımlanmasında değişiklikler yapılması durumunda, bu ilave değişiklikler neticesinde korunma muhasebesinin sona erdirilmesine gerek olup olmadığının belirlenmesi için TMS 39’un korunma muhasebesinin sonlandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, tanımlandığı tarihte belirlenebilir olmayan alternatif bir gösterge faiz oranının, sözleşme dışında belirlenmiş bir risk bileşeni olarak tanımlanabilmesi için, bu tanımlamayı takip eden 24 ay içerisinde söz konusu alternatif gösterge faizinin belirlenebilir hale geleceğine dair işletmenin makul bir beklentiye sahip olması gerekmektedir. Tanımlamayı takip eden 24 ay içerisinde söz konusu faizin ayrı olarak belirlenebilir hale gelmeyeceğine dair işletmede makul bir beklentinin oluşması halinde ise, bu faiz oranının sözleşme dışında belirlenmiş risk bileşeni olarak tanımlanmış olduğu tüm korunma ilişkileri için korunma muhasebesi ileriye yönelik olarak sonlandırılır. 

-TFRS 7’de Yapılan Değişiklikler

TFRS 7’de yapılan değişiklik uyarınca işletmelerin finansal tablo dipnotlarında gösterge faiz oranı reformu kapsamında aşağıdakilere ilişkin açıklama yapması zorunlu kılınmaktadır:

  • Gösterge faiz oranı reformuna tabi olan finansal araçlardan kaynaklanan ve işletmenin maruz kaldığı risklerin niteliği ve kapsamı ile işletmenin bu riskleri nasıl yönettiği.
  • İşletmenin alternatif gösterge faiz oranlarına geçişi tamamlamak açısından kaydettiği ilerleme ve işletmenin bu geçiş sürecini nasıl yönettiği.

 -TFRS 4’te Yapılan Değişiklikler

TFRS 4’te yapılan değişiklik uyarınca, TFRS 4’ün 20B paragrafındaki şartları karşılayarak TFRS 9’u uygulamaktan geçici olarak muaf olan ve TMS 39’u uygulayan bir sigortacının, yalnızca gösterge faiz oranı reformu sonucunda bir finansal varlık veya finansal yükümlülüğün sözleşmeye bağlı nakit akışlarının belirlenmesinde kullanılan esasta değişiklik yapıldığında TFRS 9’un ilgili hükümlerini uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

-TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler

TFRS 16’da yapılan değişiklik uyarınca, gösterge faiz oranı reformu sonucunda gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan esasta değişiklik öngören kiralama işlemlerindeki tüm değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama olarak TFRS 16’nın 42’nci paragrafının uygulanması öngörülmektedir. Mezkûr paragrafa göre kira yükümlülüğü, değişiklik sonrasında, revize edilmiş kira ödemeleri indirgenerek yeniden ölçülmektedir.

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama tarafından yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir.

            Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama’ya (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar (0)
1
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:48
Akşam 18:10
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@