Marka, bir veya bir grup satıcının malları ve hizmetlerini belirlemeye ve bu malları ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici isim veya sembol olarak tanımlanabilir.

Patent, bir buluş ya da icadın tüm yetkilerinin bir kişi ya da şirkete ait olmasını resmileştiren koruma belgesini ifade etmektedir.

Ürün lisansı, Kanun tarafından kısıtlanmış veya düzenlenmiş bir işin yapılması, bir girişimde bulunulabilmesi için, kamu otoritesince verilen ve devredilemeyen izin, yetki veya ruhsat anlamını taşımaktadır.

Yazılım, mobil cihazların, bilgisayarların veya elektronik eşyaların kullanımını sağlayan komutlar ve veriler bütünüdür.

Tüketiciler açısından marka, bir mal veya hizmeti satın alma kararını belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Firmaların muhasebeleri yönünde ise, satın alma kararında önemli bir faktör olan markanın değerinin bilançoda yer alıp alamayacağı tartışılan bir konu olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu yönünden marka, vb. belgeler gayrimaddi hak olup, aktife 290 numaralı hesapta kayıtlı olması gerekir.

Günümüz koşullarında işletmelerin satma, satın alma, bileşme, iflas ve yeniden yapılandırma gibi durumların belirlenmesi amacıyla değerlemenin yapılması için aktifte yer alması büyük önem taşımaktadır.

Gayrimaddi haklar (maddi olmayan duran varlıklar) V.U.K. hükümleri uyarınca maliyet bedeli ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Maliyet Bedeli ise; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

İşletmelerin mevcut gayrimaddi haklarını, alış sırasında masraflarını aktifleştirmeyip dönem gideri olarak yazılan marka, patent, lisans, yazılım vb. gibi gayrimaddi hakların şu an itibariyle 1.-TL bedel ile kayıtlara alınmasını öneriyoruz.

Bir bedel ödenmek suretiyle veya yeni iktisap olunacak marka ve benzeri belgelerin alış giderleri düşük bedelde olsa aktifleştirerek amortismana tabi tutmalarını önemle tavsiye ederiz.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.