banner79

banner80

Dikkat, Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Gelen Değişiklikleri Biliyor musunuz?

12.10.2021

GÜNDEM 12.10.2021, 12:47
Dikkat, Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Gelen Değişiklikleri Biliyor musunuz?

Adalet ve kalkınma partisi Manisa milletvekili Uğur Aydın tarafından verilen 05.10.2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile neler değişecek bu makalemizde özet inceleyeceğiz

Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançların Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi

Yapılan bu düzenlemeyle ile basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tomacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafın ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılması öngörülmektedir.


Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Bu platformlardan elde edilen ve 650 bin lirayı aşmayan kazançlar stopaj yoluyla vergilenecek ve böylece belli tutarı aşmayan gelirler de vergilendirilerek uyum düzeyi artırılacaktır.


Tarım Kanunu Kapsamında Çiftçilere Yapılan Destekleme Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla, Tarım Kanunu ve diğer düzenlemeler kapsamında üreticilere (çiftçilere) yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.


Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik Yapılması

Yapılan bu düzenlemeyle Dördüncü geçici vergi döneminin kaldırılmasına paralel olarak
gelir vergisine ilişkin bir takvim yılında elde edilen gelirlerin Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamma kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi, kurumlar vergisi beyannamesinin ise hesap döneminin kapandığı ayın üçüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına beyan edilmesi amaçlanmaktadır.Diğer taraftan, beyanname verme süresine paralel olarak ödeme sürelerinde de değişiklik yapılmakta olup, yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi, kurumlar vergisi açısından ise ödeme süresinin hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi amaçlanmaktadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren 4.333.669 mükellef ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesi veren 966.893 mükellef olmak üzere 5,2 milyon yapılan düzenlemeden etkilenmektedir.
 

4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Kaldırılması
Yapılan bu düzenlemeyle cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri olarak belirlenmektedir. Buna göre, cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.


Uyumlu Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasında Değişiklik
Yapılan bu düzenlemeyle Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin düzenlendiği maddenin ikinci fıkrasının ikinci bendinde değişiklik yapılmakta, indirimden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl İle önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmaktadır.


Elektronik Ortamda Vergi Dairesi Kurulması
Yapılan bu düzenlemeyle Ekonomik reformlar içerisinde yer alan Türkiye Dijital Vergi Dairesinin hayata geçirilmesi başta olmak üzere vergi daireleri tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilebilmesi ve işlem süreçlerinin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.


Yabancı Memlekette Bulunan Türklere Yapılacak Tebligat İle Bu Memleketlerdekilere Tebliğin Vergi Dairesi Başkanlıklarınca Defterdarlıklarca Doğrudan Yapılması
Yapılan bu düzenlemeyle Yabancı memleketlerde bulunanların kendilerine yapılacak tebligattan daha hızlı bir şekilde haberdar olmasının sağlanması ve tebligat sürecinin etkinleştirilmesi amacıyla, yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatta tebliğ olunacak evraklarının, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlıklar tarafından doğrudan yurtdışı temsilciliklerine gönderilmesi temin edilmektedir.


İlan Yoluyla Tebliğin Gelir İdaresi Başkanlığı/ İlgili İdarenin Resmi İnternet Sitesinden Duyurulması
Yapılan bu düzenlemeyle ilan yoluyla yapılan tebligatlarda, (3600 TL) fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulmasına imkân verilmesi sağlanacaktır.


Düzeltme Yetkisinin Devredilebilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesine “Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” fıkrası eklenmektedir.


Vergi İncelemesinin Kural Olarak İncelemeye Yetkililerin Çalışma Adresinde Yapılması
Yapılan bu düzenlemeyle Vergi Usul Kanununun 139 uncu maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen yeni iki fıkrayla vergi incelemeleri esas itibariyle dairede yapılacak, incelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulunulmasına mani olmayacaktır. Ayrıca, incelemeye tabi olanın talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme işyerinde yapılacaktır.
Ayrıca Vergi İncelemesinin Tutanak Yerine Yazılı Bildirim İle Başlaması Ve İncelemenin Elektronik Ortamda Yapılabilmesi imkanı geliyor


Mükelleflerin Bildirmeye Mecbur Olduğu Bilgilerin Kamu Kurum Ve Kuruşları Tarafından Bildirilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri mükellefiyet grubu, faaliyet konusu, vergi türü, iş yeri türü, gelir unsuru ve şirket türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.
 

Elektronik Olarak Tutulan Defterlerde Tasdik Uygulaması
Yapılan bu düzenlemeyle 213 sayılı Kanuna eklenen maddeyle, fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, elektronik ortamda tutulan defterler için de tasdik zorunluluğu getirilmekte,.


Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Haller, Düzenleme Süresi Ve Gider Pusulası Yerine Geçecek Belgeler Hakkında Düzenleme Yapılması
Yapılan bu düzenlemeyle
213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirilmesinin yanı sıra belgenin düzenlenme süresi de açık bir şekilde ifade edilmektedir.
Malın veya hizmetin bedelinin, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde satıcıya; banka, ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,Satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara 6502 sayılı Kanun kapsamında iade edilmesinde, anılan Kanun uyarınca iade edilecek tutarların; banka, ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmekte ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmesinin aranmaması sağlanmaktadır.


Elektronik Defter Beratı İle Elektronik Muhasebe Fişine İlişkin Tanımların Kanuna Eklenmesi

Defter, Kayıt Ve Belgelerin Elektronik Bilgi Ve Kayıt Araçlarıyla İbraz Edilmesi İzni/Zorunluluğu Getirilmesi


Alış Bedelinin Değerleme Ölçüleri Arasına Alınması
Yapılan bu düzenlemeyle 213 sayılı Kanunun 279 uncu maddesi ile uyumun sağlanmasını teminen; aynı Kanunun 261 inci maddesinde sayılan değerleme ölçüleri arasına “alış bedeli” de eklenmektedir.
 

Enflasyon Düzeltmesi Şartlarının Oluşmadığı Dönemlerde Yeniden Değerleme Yapılabilmesinin Sağlanması
Yapılan bu düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış amortismanları mezkûr maddede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilme imkanı getirilmektedir.

Amortismanın Günlük Ayrılması, Amortisman Süresinin Uzatılabilmesine (Amortisman Oranının Düşük Uygulanabilmesine) Yönelik İmkân Sağlanması Yapılan bu düzenlemeyle 213 sayılı Kanunun 320. maddesinde yapılan değişiklikle amortismanın süre bakımından uygulamasına yönelik usullere yenileri eklenmektedir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler neticesinde; işletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkan olarak mükelleflere tanınmaktadır. Bu durumda, faydalı ömür süresinin gün olarak hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üç yüz altmış beş ile çarpılmak suretiyle belirlenecektir.
 

Şüpheli Alacak Uygulamasında Küçük Alacakların Miktar Olarak Tespiti Ve İşletme Hesabında Defter Tutanlarda Şüpheli Alacak Uygulaması
Yapılan bu düzenlemeyle şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanınmaktadır.


Elektronik Defter Kayıt Nizamına Uyulmaması Fiiline Usulsüzlük Cezası Kesilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Maddede yapılan değişiklik ile kâğıt ortamında yapılan/tutulan kayıt ve defterlere ilişkin olarak kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalara söz konusu Kanunun mükerrer 242 nci maddesinde yer alan yetki kapsamında uygulanmakta olan elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiilleri de eklenmiştir.


Pişmanlık Uygulamasının Etkinleştirilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Düzenleme ile devam etmekte olan vergi incelemesinin ilgili olduğu vergi türünden ve takdir komisyonuna sevk edilen olayın ilgili olduğu vergi türünden farklı vergi türü için madde hükmünün uygulanabilmesi temin edilmektedir.


Cezada İndirimin Uzlaşma Kapsamına Alınan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları İçin De Uygulanabilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan indirimin, uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için de uygulanabilmesi sağlanmaktadır.


Yeni Makina Ve Teçhizat Alımının Hızlandırılmış Amortisman Yöntemi Uygulanması Suretiyle Teşvik Edilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine imkan sağlanmaktadır. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Cumhurbaşkanı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.


Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının Kdv Ve Ötv Dışındaki Diğer Vergi Borçları İçin Kullanılabilmesi
Yapılan bu düzenlemeyle Yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi bazında yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %1011uk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir.


Yasada yer alan diğer değişikliklerden bir bölümü

• Elektronik Belge Kapsamına Alınan Belgelerin, Zorunlu Bilgileri Taşımaması Halinde Hiç Düzenlenmemiş Sayılması
• Yararlanılması Ymm Tasdik Raporu İbrazı Şartına Bağlanan Hak/İmkân Kapsamında Raporun İbrazı İçin İlave Süre Verilmesi
• Maliyet Bedelinin, Bu Bedel İle Değerlenen Tüm İktisadi Kıymetler İçin Yeknesak Olarak Uygulanmasının Sağlanması
• Alış Bedelinin Tanımının Yapılması
• Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderlere İlişkin Madde Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması
• Demirbaş Eşyada Maliyet Bedeline Giren Giderlere İlişkin Mevcut Maddede Değişiklik Yapılması
• Amortismana Tabi Malların Satılması Durumunda Yenileme Fonunun Pasifte Bekleme Süresi, Satılan İktisadi Kıymet Yerine Alınabileceklerin Miktarı, İktisap Şekli Yönünden Değişiklik Yapılması
• Amortismana Tabi Malları İçin Alınan Sigorta Tazminatının Pasifte Bekleme Süresi, Satılan İktisadi Kıymet Yerine Alınabileceklerin Miktarı, İktisap Şekli Yönünden Maddenin Değiştirilmesi
• Tekerrür Hükümleri Uygulamasında Fiil İle Fiile Uygulanacak Ceza Arasındaki Orantının Sağlanması
• Gider Pusulasının Süresinde Düzenlenmemesi Halinde Hiç Düzenlenmemiş Sayılarak Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi, Belge Basımı İle İlgili Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Matbaalara Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezasında İndirim Uygulanması İle YMM Tasdik Raporunun Belirlenen Sürede İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak Özel, Usulsüzlük Cezası

• Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kapsamına Alınması
• Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Alınması
• Çifte Vergi,lendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulü Müessesesi Vergi Usul Kanununa Eklenmektedir
• Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıklarının (Yikob’lar) Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Kapsamına Alınması
• Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına Konu Teminatlara Ve Hayırseverlerin Yapacakları Bağışlara Damga Vergisi İstisnası Sağlanması
• Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirleri Gelir Vergisi Kanununa Eklenen ‘Yeni İstisna Müessesesi Kapsamına Girecek Olan Mükelleflerin Bu Faaliyetleri Kdv’den İstisna Edilmektedir.
• Tütün Mamulleri İle Motorlu Araçlara İlişkin ÖTV Uygulamasında Cumhurbaşkanına Tanınan Yetkilerde Değişiklik Yapılmaktadır
• Atv/Utv’ldr İle Karavanların Ötv Karşısındaki Durumu Netleştirilmektedir
• Varlık Yönetimi Şirketlerine Tanınan Vergi İstisnalarının Yeniden Düzenlenmesi
• Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Düzenlemesi

  Bu makaleye konu yasayı daha kapsamlı ve tamamını okumak isterseniz Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Değişiklik Geliyor yazımızdan ulaşabilirsiniz

Nevzat ERDAĞ

Yorumlar (0)
20
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:38
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:23
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@