banner79

banner80

7194 Sayılı Yasaya Göre “İstinaftan Vazgeçme” ve “Uzlaşılan Vergilerde” Erken Ödeme İndirim Olanakları Nelerdir?

7194 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN İNDİRİM OLANAKLARI  NELERDİR?

MEVZUAT 08.04.2021, 17:15
7194 Sayılı Yasaya Göre “İstinaftan Vazgeçme” ve “Uzlaşılan Vergilerde” Erken Ödeme İndirim Olanakları Nelerdir?

I-GİRİŞ

Bilindiği üzere, 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı yasa kapsamında  gerçek ve tüzel  kişilere indirimli vergi ödeme olanağı  getirilmiştir.[1]   Yine aynı  yasa ile bazı  özel durumlarda mahkeme kararlarının  istinaf edilmemesi  halinde indirimli vergi ve ceza ödeme olanağı mevcuttur. Buna göre, vergi  ziyaı cezası ve kesilebilecek  ceza konularında VUK’nun 341 maddesine göre kesilecek cezalarda  213 sayılı  VUK’nun ilgili  maddelerine göre  indirim tatbik edilmektedir.
 

II-7194 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN İNDİRİM OLANAKLARI  NELERDİR?

Vergi ziyaı olduğunun vergi idaresince tespit edilmesi halinde Kanun’un 344. maddesinde belirlenen vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma ve belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulmaması halinde, Kanun’un 352-357. maddelerinde belirlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da kesilecektir.

İdarece kesilen cezaların ödenecek miktarı konusunda idare ile uzlaşma yoluna gidilmesi, cezalarda Kanun’un tanıdığı indirim imkanından yararlanılması veya yargı yoluna baş vurulması vergi mükelleflerinin baş vurabileceği yollardır.

7194 Sayılı Kanun’un 27. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 379. maddesi yeniden düzenlenerek yargı yoluna baş vurulmuş olması halinde de kanun yolundan vaz geçme durumunda davanın seyrine göre vergi ve cezalarda yeni indirim olanakları sağlanmıştır.
 

III-VERGİ ZİYAI CEZASI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRİM OLANAĞI (VUK MD.376)

Bilindiği üzere, 7194 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle vergi cezalarında indirimle ilgili Kanun’un 376. maddesi yeniden düzenlenmiş vergi cezalarının %50’sinin maddede belirtilen şartlara uyulması şartıyla indirimine olanak getirilmiştir.  İndirim için cezanın ilk defe kesilmesi ile 2. veya 3. defa kesilmesinin önemi kalmamıştır. Uzlaşılan vergi ve cezanın kanuni süresinde ödenmesi şartıyla üzerinde uzlaşılan cezanın da %25’nin indirilmesi hükmü getirilmiştir.

Madde hükmüne göre, mükellef veya vergi sorumlusu;

  1. İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  %50’sini  ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı AATUHK’na göre belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı uygulanır.
  2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini bu kanunun ek 8. maddesinin 1/1 bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Uzlaşmalarda, tarh edilecek vergi ve kesilecek cezada indirim yapılması mümkündür. Uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasının kanuni sürelerde ödenmesi halinde Kanun’un 376. maddesine göre vergi ziyaı cezasının %25’i ayrıca indirilir.

 

IV-KANUN YOLUNDAN CAYMA HALİNDE VERGİ VE CEZALARDA İNDİRİMLİ ÖDEME OLANAKLARI

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 379. maddesi 7194 Sayılı Kanun’un 26. maddesiyle yeniden düzenlenerek ihtilaf konusu yapılarak yargıya başvurulan vergi ve ceza tarhiyatları için vergi mükelleflerine davalardan vaz geçmeleri halinde, maddede belirtilen şartlarla önemli indirim olanağı getirilmiştir.

Vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

  1. Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,
  2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359. maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,tahakkuk ettirilir. Geriye kalan tutarın tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilir.
     

V- VERGİ DAİRESİNE CAYMA DİLEKÇESİ VERİLMESİ VE MÜDDETİ İÇİNDE ÖDEME GEREĞİ VE EK %20 İNDİRİM OLANAĞI

Vergi mükellefleri için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu  vergi ve ceza tutarları tahakkuk edecektir. (Söz konusu dilekçe örneği yazımızın ekinde verilmiştir)

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi zorunludur.
 

VI-KANUN YOLUNDAN CAYMADA ESAS ALINACAK BAZ TARİH VE VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Bilindiği gibi, kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilecektir. Bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak esas alınır.  Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmeyecektir. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular yargı organları tarafından incelenmeyecektir.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'i masraflar karşılıklı olarak talep edilmeyecek ve bu alacaklar için icra-i takibat yapılmayacaktır.  Böylece, bütün ihtilaflar kısa yoldan karşılıklı mükellef-vergi dairesi ile sulh yoluyla halledilmiş ve ihtilaf sonlandırılmış olacaktır. 
 

KAYNAKLAR:

  1. 7194 sayılı yasa
  2. 517 Nolu VUK  Genel Tebliğ
  3. ALPASLAN Mustafa, Vergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolundan Cayma Dilekçesi, Muhasebetr, 20.02.2020
  4. AKARCA Akif-ŞAFAK Mehmet, Vergi Cezaları ve İndirimli Ödeme İmkanları-Yeni Düzenlemeler, Dünya Gazetesi, 2.1.2020.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………… Vergi Dairesi Müdürlüğüne

…..……

………….. hesap noda kayıtlı mükellefinizim.

Dairenizce tarafıma tebliğ edilen vergi ve cezalara karşı süresinde açmış olduğum davaya konu vergi ve cezaların tümü için 213 sayılı VUK’nun 379.maddesi kapsamında kanun  yolundan  vazgeçtiğimi beyan eder, bu  kapsamda aşağıda bildirdiğim ve bir örneğini dilekçeme eklediğim vergi mahkemesi/bölge idare mahkemesi kararı esas alınarak madde hükmüne göre vergi ve cezaların  tahakkuk  ettirilmesini arz ederim.

                                                                                                                     …../…../20….

Adı ve Soyadı/Unvanı

Kanun Yolundan  Cayan Mükellefin

Vergi/TC Kimlik No:

Ad Soyad/Unvanı:

Kanuni Temsilci Adı ve Soyadı/TC Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Kanun Yolundan  Cayma Kapsamındaki Karar

Mahkeme Adı:

Karar Tarihi:

Esas-Karar No:

Kararın Tebliğ Tarihi:

NOT: Bu dilekçe ekinde kanun yolunun  kullanılmasından cayılan karar örneği ve ayrıca mahkeme kararının  mükellefe tebliğ edildiği  tarihi gösteren belge eklenmelidir. 


[1] 7194 Sayılı Yasa Resmi Gazetenin 7.12.2019 gün ve 30971 sayılı  nüshasında yayınlanmıştır.

08.04.2021

Dr.Mustafa ALPASLAN

Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@