banner79

banner80

Kurumlar Vergisi Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular...

Kurumlar Vergisi Beyanı 1 Nisan - 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında Verilecektir. Soru ve cevaplar yazımızın devamında

MEVZUAT 19.04.2022, 09:17
Kurumlar Vergisi Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular...

Soru-1: Kurumlar vergisi beyannamesi hangi sürelerde verilecek?

Cevap: Bilindiği üzere, Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden son günü saat 23:59’a kadar, dar mükellef kurumlarda muhatabın Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Bu sene araya Ramazan bayramı girmiş olması nedeni ile kurum beyannameleri 5 Mayıs 2022 tarihine kadar verilebilecektir.

Normal hesap dönemi; 1 Ocak – 31 Aralık olan takvim yılıdır. Bu nedenle hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2021 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında verebileceklerdir.

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son günü akşamına kadar verilir.

Örneğin, özel hesap dönemi 1 Temmuz - 30 Haziran olan bir kurumun beyannamesini 31 Ekim akşamına kadar vermesi gerekmektedir.


Soru-2: Beyanname ve ekinde hangi bildirimler verilecektir?

Cevap: Kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesi elektronik ortamda verilir. Kurumlar vergisi beyannamesinde aşağıda yer alan ekler bulunmakta olup mükellefler durumlarına göre gerekli kısımları doldurmak zorundadır.

- Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti

- Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,

- Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,

- Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim,

- Muhasebe sistemi genel tebliğleri uyarınca temel mali tabloların (bilanço, gelir tablosu) yanı sıra diğer mali tabloları düzenlemek mecburiyetinde olan mükelleflerce düzenlenen kar dağıtım tablosu,

- Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim,

- Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin bilgiler,

- Yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form,

- Tekno kentlerden elde edilen kazançlara ilişkin bilgiler,

- Ar-Ge ve tasarım indirimi bilgileri,

- KKEG bilgileri,

- İndirimli kurumlar vergisi tablosu,

- Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri,

- Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri,

- Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri,

- Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler,

- 6491 sayılı Kanun 12/5 mad. kapsamında itfa payları tablosu,

- G.V.K. 113’üncü madde kapsamında hasılat esaslı kazanç tablosu.


Soru-3: Kurumlar vergisi hangi sürede ve kaç taksite ödenir?

Cevap: Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2021 hesap dönemine ilişkin hesaplanan kurumlar vergisini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında öderler.


Soru-4: Özel hesap dönemi veya tasfiye halinde beyanname verme süreleri nedir?

Cevap: Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar kurumlar vergisini ödemelidir.

Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanun’a göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenir.


Soru-5: Kurumlar vergisi taksitleri nasıl ve nerelere ödenecektir?

Cevap: Verginizi, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

- Başkanlıkça belirlenen tutarlar dahilinde, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden,

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden, Verginizi; ödeyebilirsiniz.

Soru: Kurumlar vergisinin hesaplanması ile ilgili 4 örnek veriniz.


KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER[1]

Örnek 1: (A) Ltd. Şti. yurtdışı faaliyetinden 2017, 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerinde kâr, 2021 hesap döneminde ise zarar etmiştir. Tam mükellef kurumun, son beş yıla ait raporlarını ilgili yıllarda bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmiş olması halinde, 2021 hesap dönemine ilişkin yurt dışı zararlarını, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, mükelleflerin söz konusu raporları ilgili vergi dairesine ibraz etmemiş olmaları halinde ise bu dönemlere ilişkin raporların zararın mahsup edileceği ilgili dönemde ibraz edilmesi de yeterli olacaktır.


Örnek 2: (B) A.Ş. yurt dışında 3.500.000 TL karşılığı yabancı para cinsinden faiz geliri elde etmiştir. Bu kazanç üzerinden yabancı ülkedeki vergi mevzuatı uyarınca %30 oranında kurumlar vergisi ve benzeri vergi ödenmiştir. Bu durumda, (B) A.Ş. 3.500.000 TL’yi Türkiye’de kurum kazancına dahil edecektir. Ancak bu kazanca ilişkin yurt dışında ödenen verginin Türkiye’de bu kazanca ilişkin olarak hesaplanan vergiyi aşan kısmı olan [1.050.000 - (3.500.000 X %25) =] 175.000 TL’yi Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edemeyecektir.


Örnek 3: (C) A.Ş.’nin 2021 yılı ticari bilanço karı 5.900.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 600.000 TL, 2019 yılından devreden geçmiş yıl zararı 1.000.000 TL, dönem içi iştirak kazancı 500.000 TL ve aktifindeki gayrimenkulün satışından elde ettiği gelir 600.000 TL’dir. Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olan (K) Vakfına dönem sonunda makbuz karşılığı 400.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilebilecek bağış tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Ticari Bilanço Karı: 5.900.000

K.K.E.G: 600.000

İştirak Kazancı İstisnası: 500.000

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası: 300.000

Geçmiş Yıl Zararı: 1.000.000

İndirime Esas Tutar: 4.700.000

Vakfa Yapılan Bağış için dikkate

Alınacak Azami Tut.: 220.000

Bağış ve Yardım Tavanı: 220.000

Yukarıdaki hesaplamaya göre, ( C) A.Ş. 220.000 TL bağış tutarını beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecektir.


Örnek 4: (D) A.Ş.’nin 2021 hesap dönemi 4. geçici vergi dönemi ticari kazancı 600.000 TL, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olan giderleri 52.000 TL, indirebileceği geçmiş yıl zararı tutarı 90.000 TL’dir. 2021 yılının birinci geçici vergi döneminde 50.000 TL geçici vergi ödenmiş olup, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ödenecek geçici vergi tutarı oluşmamıştır.

Buna göre, 2021 yılı 4. geçici vergi döneminde beyan aşağıdaki gibi olacaktır.

Ticari Kazanç: 600.000

K.K.E.G. : 52.000

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları: 90.000

Geçici Vergi Matrahı: 562.000

Hesaplanan Geçici Vergi: 140.500

Ödenecek Dönemde Geç. Vergi: 50.000

Ödenmesi Gereken Geç. Vergi: 90.500


Soru-6: Kurumlarda Zarar Mahsubu Nasıl Olacaktır?

Cevap: Kurumların ticari faaliyetlerinden oluşan zararlar aşağıda yapılan izahatlar kapsamında sonraki dönemlerde ortaya çıkan kazançlarından indirilebilecektir. Buna göre,

1. Geçmiş yıl zararları, (5 yıllık süreye dikkat, beyannamede her yıl ayrı ayrı bu zararların gösterilmesi gereklidir)

2. Devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu, (burada da 5 yıllık süre kuralı geçerlidir)

3. Yurtdışı zararlarının mahsubu,

4. Diğer indirimler,


Soru-7: Kurumlarda mahsup ve iadeler ne şekilde olacaktır?

Cevap: Yıllık beyanname ile beyan edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen kazanca ilişkin olması gerekmektedir. Mükelleflerin kesintiyi yapan vergi sorumlularına ait bilgiler ile yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tabloyu yıllık beyanname ekine eklemeleri kafidir.


Soru-8: Mahsuben iade uygulaması nedir?

Cevap: Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamede mahsuplar neticesinde kalan kısmının mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup istemi, miktarına bakılmaksızın ve vergi inceleme raporu ya da teminat mektubu istenmeden gerçekleştirilecektir. Mahsup talebinin VUK GT 429 kapsamında ek dilekçe 1-A ile yapılması zorunludur.


Soru-9: Nakden iade uygulaması kurumlarda ne şekilde gerçekleşecektir?

Cevap: Nakden iade istemlerinin dilekçe 1-A ile yapılması zorunludur. Tevkif yoluyla kesilen vergiler için nakden iade tutarı 50.000 TL olup, bu tutar 2022 yılı için 68.000 TL’dir. Konuyla ilgili evrakların eksiksiz olarak vergi dairesine sunulması gerekir. Keza burada da iade sırasında teminat mektubu veya inceleme raporu istenmez.

Nakden iade taleplerinin 500.000 TL (2022 yılı için 681.000 TL) kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlenmiş YMM’ ce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. 500.000 TL aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

HukukiHaber | Dr. Mustafa ALPASLAN

------------------

[1] Bkz: T.C: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi, 2022

Yorumlar (0)
20
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:38
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:23
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@