banner79

banner80

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

MEVZUAT 22.04.2021, 16:35 22.04.2021, 17:02
Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

KURUMLAR VERGİSİ ORANI
2021 YILI İÇİN %25’E,
2022 YILI İÇİN %23’E ARTTIRILDI

ÖZET

15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı "AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.
 2. Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
 3. ÖTV Kanunu’na ekli alkol içecekler, kolalı meyvalı ve sade gazozlar ile tütün ürünlerinin yer aldığı (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edildi.

6183 sayılı AATUHK’da değişiklik yapılarak haczedilen malların satış usul ve yöntemlerinde değişiklik yapıldı.

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.
 

I-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

2021 ve 2022 Kurumlar Vergisi Oranı Arttırılmıştır. (KVK Geçici Madde -13)

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

Düzenleme 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.


II-)   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da YapılanDeğişiklikler

Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılması (6183 sayılı Kanun md. 85)

6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlandı.

Ayrıca Kanuna 97/ A maddesi eklenerek menkul malların elektronik ortamda da satışı mümkün hale geldiğinden mevcut maddeye eklenen yeni fıkra ile asıl alıcıların artırmaya iştirak ederek malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, artırmaya iştirak edecek kişilerden teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmış ve malın türü ve değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye ve teminat olarak para yerine teminat mektubu alınması hususlarında karar vermeye alacaklı amme idarelerine yetki verilmiştir.
 

1-) İhale olunan alıcının malı almaktan vazgeçmesi (6183 sayılı Kanun md. 86)

Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmiş ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmiştir.

Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.
 

2-) Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı (6183 sayılı Kanun md. 90)

6183 sayılı Kanunun 90'ıncı maddesinde yapılan ile gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak Kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi hükmü getirilmiş ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

3-) İhale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlara ilişkin düzenleme (6183 sayılı Kanun md. 97)

6183 sayılı Kanunun 97'nci maddesinde yapılan değişiklik ile gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmiştir.

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zar arlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur.

4-) Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin düzenleme (6183 sayılı Kanun md. 97/A)

6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.
 

III-) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

ÖTV Kanunu (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olayın tanımı değiştirilmiştir.

ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilmiştir.

Düzenleme Kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Daha önce vergiyi doğuran olay komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde gerçekleşmekteydi.

Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Düzenlemenin Eski Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Son Hali

Satış şekli, artırma ve ilan:

Madde 85     - (Değişik

birinci fıkra: 22/7/1998 - 4369/ 23 md.) Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil         dairesince         uygun

görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok            artırana       ihale      edilir.

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir.          İlk         artırmada

satılamayan      malların      ikinci

artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.

MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85     inci     maddesinin     birinci

fıkrasının birinci cümlesinde yer alan          “Menkul         mallar,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik      ortamda 4veya”

ibaresi, dördüncü cümlesinde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye    birinci    fıkrasından

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu

Satış şekli, artırma ve ilan:

Madde 85 - (Değişik birinci fıkra: 22/7/1998                    -

4369/ 23 md.) Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır.       Tahsil      dairesince

uygun     görülmesi     halinde,

artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir           değer       düşüklüğüne

uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde     pazarlıkla,     borsası

bulunan mallar ilgili borsada satılabilir.        İlk       artırmada

satılamayan malların ikinci

Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin         ve         borçlunun

menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tespit olunur.

Satılan       mal,       bedeli

alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi     mal     bedelinin     ihale

gününü    takip     eden    günden

itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.

Bir kısım malların satışı ile amme alacağı     karşılandığı    takdirde

geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

alınmasına      karar     vermeye

yetkilidir.”

artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5'i nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas                  alarak         teminat

alınmayacak                  halleri

belirlemeye,      para      yerine

teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.

Gerekli               hallerde

artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı                 amme     idaresince

tespit olunur.

Satılan      mal,     bedeli

alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi                        için        mühlet

verebilir.

Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından       vazgeçilir      ve

bunlar       üzerindeki       haciz

kaldırılır.

Müşterinin       malı       almaktan

vazgeçmesi:

Madde 86 - Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse     mal     ikinci     defa

artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 faiz veya              ikinci      ihalede      talip

çıkmaması     sebebiyle       ihale

yapılamadığı takdirde birinci

MADDE       2- 6183         sayılı

Kanunun      86'ncı       maddesi

aşağıdaki                        şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 86- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse     mal     ikinci    defa

artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil

Müşterinin     malı     almaktan

vazgeçmesi:

MADDE 86- Müşteri malı almaktan     vazgeçer     veya

verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki     fark ve        diğer

zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak       tecil      faizi

oranında faiz veya ikinci

ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz,          ayrıca bir hüküm

alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan                 her     nevi     masraflar

alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan          şahıstan          tahsil

edilemediği       müddetçe      asıl

borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

faizi oranında faiz veya ikinci artırmada      talip      çıkmaması

sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın               teminattan

mahsubu    yapıldıktan sonra

bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Birinci         artırmada         talip

çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması      veya     birinci

artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi    ya da verilen

mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi    üzerine     yapılan

ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan    vazgeçmesi     veya

verilen mühlet içinde bedelin

artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli                       üzerinden

hesaplanacak      tecil      faizi

oranında     faiz,     ayrıca    bir

hüküm     alınmasına      hacet

kalmaksızın            teminattan

mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi          bu          Kanun

hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi              masraf alınmak

suretiyle mal kendisine terk olunur.

Birinci        artırmada        talip

çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması     veya birinci

artırmada mal kendisine ihale olunan        kimsenin        malı

almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine        ihale       olunan

kimsenin      malı      almaktan

tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın                                  teminattan

mahsubu    yapıldıktan     sonra

bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Mal     bedeli      ihale     yapılan

şahıstan     tahsil      edilemediği

müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”

vazgeçmesi     veya     verilen

mühlet        içinde        bedelin

tamamını vermemesi halinde, bu     kimseden    ikinci    ihale

bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak      tecil      faizi

oranında     faiz,     ayrıca    bir

hüküm     alınmasına     hacet

kalmaksızın            teminattan

mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi          bu          Kanun

hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi              masraf alınmak

suretiyle mal kendisine terk olunur.

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

Madde 90     - Gayrimenkuller,

satış       komisyonlarınca      açık

artırma       ile       satılır.       Satış

komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil             edeceği    zatın     reisliği

altında         belediye         meclisi

MADDE       3- 6183         sayılı

Kanunun      90'ıncı      maddesi

aşağıdaki                        şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 90- Gayrimenkuller, satış     komisyonlarınca     fiziki

veya elektronik ortamda açık

MADDE 90- Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma     ile     satılır.      Satış

komisyonunun           oluşumu

alacaklı amme idarelerince belirlenir.             Komisyonun

tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin         salahiyetli         bir

memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya     tevkil     edeceği     zattan

teşekkül eder.

artırma      ile      satılır.      Satış

komisyonunun             oluşumu

alacaklı     amme     idarelerince

belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Gayrimenkul     satış      bedelinin

tahsili:

Madde 97 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.

Birinci    defa     kendisine

ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki     farktan    ve     diğer

zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme       hacet       kalmaksızın

teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince

MADDE       4- 6183         sayılı

Kanunun 97'nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi                  aşağıdaki      şekilde

değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten      kaldırılmış       ve

maddeye      aşağıdaki      fıkra

eklenmiştir.

“İhale      bedelinin      tamamını

ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer             zararlardan     ve     fark

üzerinden hesaplanacak tecil faizi               oranında           faizden

sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme      hacet      kalmaksızın

teminattan                   mahsubu

Gayrimenkul satış bedelinin tahsili:

Madde 97      - Gayrimenkul

kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı          feshedilir          ve

gayrimenkul,                    satış

komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu         artırmayı     alakadarlara

tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.

İhale      bedelinin      tamamını

ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer    zararlardan    ve     fark

tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur.—Aradaki—farkın—amme alacağını aşan miktarını bundan mesul—olan—şahıstan—tahsil edebilmek üzere—mal—satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir.

yapıldıktan      sonra      bakiyesi

tahsil dairesince tahsil olunur.” “Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında               mesuliyeti

bulunan      kişilerden      alınan

teminattan     gerekli     mahsup

yapıldıktan       sonra       bakiye

teminat tutarı irat kaydedilir.”

üzerinden hesaplanacak tecil faizi        oranında        faizden

sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme     hacet     kalmaksızın

teminattan                 mahsubu

yapıldıktan     sonra     bakiyesi

tahsil dairesince tahsil olunur. Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında            mesuliyeti

bulunan     kişilerden     alınan

teminattan    gerekli    mahsup

yapıldıktan      sonra      bakiye

teminat tutan irat kaydedilir.

MADDE 5- 6183 sayılı Kanuna 97'nci               maddesinden       sonra

gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: MADDE                  97/A-      Menkul      ve

gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine      göre     elektronik

ortamda      açık      artırma       ile

satılabilir.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla                  yapılır.        Elektronik

Menkul      ve       gayrimenkul

malların elektronik ortamda satışı:

MADDE 97/A- Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda    açık artırma        ile

satılabilir.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme        yoluyla        yapılır.

Elektronik     ortamda     satışı

yapılacak menkul mallar için her halükârda satış                 ilanı

yapılır. Satışa ilişkin farklı

Düzenlemenin Eski Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Son Hali

ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükârda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda     yapılan      ilan     ile

elektronik ortamda yapılan ilan metinleri       arasında        farklılık

bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik       ortamda       satışa

sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul  mallar bu                 Kanun

hükümlerine       göre       pazarlık

usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer      usul               ve          esasları

belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır.              Elektronik    ortamda

satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir.      Elektronik     ortamda

satılamayan menkul mallar bu Kanun     hükümlerine     göre

pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya,     tekliflerde     asgari

artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü,     artırma     sonucunu

belirten ilanda yer alacak hususlar        ile       elektronik

ortamda     yapılacak     satışa

ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Vergiyi doğuran olay

Madde 3 - Vergiyi doğuran olay; a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

 1. Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde,        bu        belgelerde

gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere     fatura     veya     benzeri

belgelerin düzenlenmesi,

 1. Kısım       kısım     mal teslim

edilmesi mutat olan veya bu hususlarda      mutabık     kalınan

hallerde, her bir kısmın teslimi,

 1. Komisyoncular vasıtasıyla

veya     konsinyasyon     suretiyle

yapılan       satışlarda       malların

alıcıya teslimi,

 1. İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na        göre        gümrük

yükümlülüğünün           doğması,

ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde          ise          gümrük

beyannamesinin tescilidir.

(Ek        fıkra: 30/3/2006-5479/8

md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926

MADDE 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760     sayılı     Özel     Tüketim

Vergisi      Kanununun     3'üncü

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı         listedeki        malların

komisyoncuya veya konsinyi işletmeye     teslimi”     şeklinde

değiştirilmiştir.

Vergiyi doğuran olay

Madde 3 - Vergiyi doğuran olay;

 1. Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
 2. Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi       hallerinde,       bu

belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri                     belgelerin

düzenlenmesi,

 1. Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde,     her     bir     kısmın

teslimi,

 1. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listedeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi,
 2. İthalatta,        4458     sayılı

Gümrük     Kanunu'na     göre

gümrük         yükümlülüğünün

Düzenlemenin Eski Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Son Hali

sayılı     Kaçakçılıkla    Mücadele

Kanunu uyarınca el konulan veya             4458     sayılı      Gümrük

Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının           rafinerilere

teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran     olay,     bu     malların

rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük                      beyannamesinin

tescilidir.

(Ek fıkra: 30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale            gelenlerinden     Enerji

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu            malların        rafineriler

tarafından                tesliminde

gerçekleşir      ve       verginin

mükellefi         bu          teslimi

gerçekleştirenlerdir.

MADDE 11- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa     aşağıdaki     geçici

madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine

Düzenlemenin Eski Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Son Hali

“GEÇİCİ MADDE 13-    (1) Bu

Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme     dönemine     ait

kurum kazançları için %25, 2022                yılı        vergilendirme

dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde        başlayan                  hesap

dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.”

ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine        ait        kurum

kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan                      hesap

dönemlerine                      ait

kazançlarına uygulanır.

MADDE 14- Bu Kanunun;

a) 7'nci maddesi          1/4/2021

tarihinden      itibaren      geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde, b) 10 uncu maddesi yayımı tarihini                 takip      eden      ayın

başında,

c) 11 inci maddesi 1/7/2021 tarihinden    itibaren    verilmesi

gereken        beyannamelerden

başlamak        ve        1/1/2021

tarihinden    itibaren    başlayan

vergilendirme dönemine (özel

hesap dönemi tayin edilen kurumlar        için         1/1/2021

tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, ç)       Diğer maddeleri yayımı

tarihinde, yürürlüğe girer.       _________

Saygılarımızla...

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@