banner79

banner80

Yatırım Teşvik Uygulamaları ile ilgİli Sıkça Sorulan Sorular

29.07.2021

MEVZUAT 29.07.2021, 09:30
Yatırım Teşvik Uygulamaları ile ilgİli Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri


Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir. E-TUYS işlemleri hakkında detaylı bilgilere ve kullanıcı yetkilendirme adımlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr

Yatırım teşviklerinden nasıl faydalanabilirim?

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenebilir konularda ve sabit yatırım tutarlarında yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlığımızca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
 

Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?

Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için yatırım teşvik belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için aranan belgeler nelerdir?

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, herhangi bir SGK işyeri kaydı olmayan yatırımcıların SGK kaydı bulunmadığına dair Kurumdan alabilecekleri yazı, SGK kaydı bulunan yatırımcıların 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak “E-Borcu Yoktur” belgesi
 • 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı

 • Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2( https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/MevzuatHandler.ashx?mevzuatId=16189e37-d98b-4938- 9d9e-e5457e6f8cc2 ) ’de belirtilen bilgi ve belgeler
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında üst maddede bağlantısı verilen tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yatırım teşvik belgesi almak için Bakanlığa yapılacak olan başvurularda istenecek olan bilgi ve belgeler program portalında yayımlanmaktadır. Program sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://hamle.gov.tr/


Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir?

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım konularının belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilmiş olup, yatırım konusu liste yerine uygulama amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen kriterler nelerdir?

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması(yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda bu şart aranmaz).

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar da Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde “Stratejik Yatırım” kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamdaki stratejik yatırımlara ilişkin kriterler ise program kapsamında belirlenmektedir.


%40 asgari katma değer kriteri için nasıl bir hesap yöntemi kullanılacaktır?

Stratejik yatırım kapsamında üretilecek ürüne ilişkin katma değer hesaplaması Tebliğ eki EK-10’da belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Yatırım sonucu üretilecek ürün için, toplam ürün satış tutarından toplam ürün girdi maliyetleri çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine bölünüp yüzle çarpılması suretiyle katma değer oranı bulunmaktadır.


Arz açığına yönelik nasıl bir hesaplama yöntemi kullanılacaktır?

Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürün ile ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir. Yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgilerine firma tarafından hazırlanacak olan fizibilite raporunda yer verilmelidir. Bu bilgiler, Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilecektir.


Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilebilir mi?

Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir.

Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları stratejik yatırım olarak değerlendirilebilir mi?

Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları stratejik yatırım olarak değerlendirilemez. Ancak, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları öncelikli yatırım olarak değerlendirilmekte olup, 5 inci bölge desteklerinden yaralanabilmektedir. Ancak bu yatırımlar 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

Sabit yatırım tutarı hangi harcama kalemlerinden oluşur? Sabit yatırım tutarı için belirlenmiş asgari bir tutar var mıdır?

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.

Asgari sabit yatırım tutarı, teşvik uygulamalarına ve bölgelere göre farklılık göstermektedir:

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

o 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL

o 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bazı sektörlerde (turizm, hayvancılık vb.) asgari sabit yatırım tutarı haricinde asgari kapasite şartı da bulunmaktadır.


Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir?

Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.


Gümrük Vergisi Muafiyeti desteğinin uygulanmasına yönelik istisnalar var mıdır?

Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.

Öncelikli yatırım konuları nelerdir ?

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

 • Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ve asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki

yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
 • Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezi ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.
 • EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki

yatırımlar.

Bu yatırımlar, 5. Bölge desteklerinden yararlanmakla birlikte, asgari kapasite ve asgari sabit yatırım tutarı açısında yatırımın yapıldığı bölge şartlarına tabidirler.


Kümelenmeye yönelik yatırımlar nelerdir ve hangi ayrıcalıklar sağlanmaktadır?

 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) gerçekleştirilecek yatırımlar ile endüstri bölgelerinde(EB) gerçekleştirilecek imalat sanayine yönelik yatırımlar
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar bu kapsamda olup, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde söz konusu desteklerden yararlanırlar.

5. Bölge desteği sağlanan öncelikli yatırım konularında yapacağımız yatırımı OSB’de yapmamız halinde, OSB’lerde yapılan yatırımlara sağlanan ilave desteklerden de faydalanabilecek miyiz?

Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların 1.,2.,3. ve 4. bölgelerdeki OSB’lerde yapılması halinde de 5. Bölge destekleri ise desteklenmektedir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

Yatırımımızı OSB veya Endüstri Bölgesinde yapmamız halinde, asgari sabit yatırım tutarı da bir alt bölge için belirlenmiş olan tutar mı olacak?

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki bir yatırımın OSB veya Endüstri Bölgesinde yapılması halinde, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi desteği bir alt bölgede geçerli oran ve sürelerde sağlanacak olup, asgari sabit yatırım tutarı da dahil olmak üzere diğer hususlarda yatırımın bulunduğu bölge için belirlenmiş olan şartlar geçerli olacaktır.

Genel teşvik sistemi kapsamına giren yatırımımızı OSB’de yapmamız halinde ilave bir destek alabilir miyiz?

Genel teşvik sistemi kapsamına giren yatırımların OSB veya Endüstri Bölgesinde yapılması halinde ilave bir destek alınması mümkün değildir. OSB veya Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlara bir alt bölge desteği sağlanmasına ilişkin uygulama sadece bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlara yöneliktir.

Teşvik Sistemi’nde gemi inşa yatırımları için özel destekler var mıdır?

Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar ise öncelikli yatırım konuları arasında olup 5. bölge desteklerinden yararlanabilmektedir.

Teknoloji yoğunluğu yüksek olan yatırımlar nasıl desteklenmektedir?

Teknoloji yoğunluğu konusunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımından yola çıkılmış olup, bu tanımlamalarda orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıflarında yer alan yatırımlar daha yüksek teşvik yoğunlukları ile desteklenmektedir.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıda belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

US-97 Kodu

Konusu

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) ise öncelikli yatırımlar kapsamında 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

Teşvik Sistemi’nde teşvik edilmeyen yatırım konuları nelerdir?

Teşvik edilmeyen yatırım konuları 2012/3305 sayılı Karar’ın eki EK-4-I’de listelenmiştir.

Yatırımımızı teşvik belgesinde öngörülen sürede tamamlayamamamız halinde ek süre alınabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilmektedir.

Ancak, 9/11/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.

Yatırım projemiz için diğer bir Kamu Kuruluşundan destek almaktayız. Bu proje için Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyiz?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin etmeyi düşündüğümüz makine ve teçhizatları finansal kiralama yoluyla almayı düşünüyoruz. Bu durumda teşviklerden yararlanabilir miyiz?

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edebilir miyiz?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat sektörel kısıtlamaları da göz önünde bulundurularak teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat ithal edilememektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ithal edebilir miyiz?

Sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme neticesinde kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir. Bunun için tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personellerin tesisin bulunduğu yerde yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülürse kullanılmış komple tesisin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.

Yatırım harcamamızın asgari sabit yatırım tutarı altında kalması halinde yapılacak işlem nedir?

Asgari sabit yatırım tutarı da dahil olmak üzere, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen yatırımcıların teşvik belgeleri iptal edilebilir. Bu durumda sağlanan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır. Ancak, asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

Yatırımın tamamlama vizesi yapıldıktan sonra satışı halinde faydalanılan destekler geri alınır mı?

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir. İzinsiz satış gerçekleştirilmesi haline yararlanılan destekler 6183 sayılı kanun çerçevesinde geri alınır.


Yatırımın tamamlama vizesi yapıldıktan sonra yatırımı başka bölgelere taşıyabilir miyiz?

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bu durumda, bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların ise diğer bölgelere taşınması serbesttir.

Ancak, 05/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9139 sayılı Karar ile 05/10/2016 tarihi itibariyle düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde yatırıma başlama şartı kaldırılmıştır.


Aynı il içerisinde yer alan iki ayrı tesisimiz için gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımız için tek bir yatırım teşvik belgesi alabilir miyiz?

26/7/2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerektiği ve belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan desteklerin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, bu çerçevede firmanın talep etmesi halinde ayın il sınırları içinde yer alan birden fazla tesiste gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için tek bir teşvik belgesi düzenlenebilecektir.


Yatırım teşvik belgesi kapsamında düzenlenen ithal ve yerli makine teçhizat listelerinden makine teçhizat temin ederken, listede kayıtlı tutardan farklı tutarla makine ve teçhizat temin edileceği zaman, Bakanlığa başvurarak listeler üzerinde güncelleme yapmamıza gerek bulunmakta mıdır?

İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.

2012/3305 sayılı Karar’a göre düzenlenen Ek-6’da yer alan ürünlerin üretimine yönelik mevcut teşvik belgemiz 2016/9139 sayılı Karar'a istinaden 4. bölge desteklerinden yararlanılacak şekilde revize edilebiliyor mu?

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9139 sayılı Karar’ın 12. maddesinde; anılan Karar’ın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış olup, bu çerçevede 05/10/2016 tarihinden önce düzenlenen teşvik belgelerinin 4. Bölge desteklerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, mevcut teşvik belgenizin tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması için Bakanlığımıza müracaat edilmesini müteakip, yeni teşvik belgesi talebinde bulunulması durumunda yeni müracaatınız anında yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri dikkate alınarak talebiniz değerlendirmeye alınabilecektir.


Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithal makine teçhizat listesinde yer alan fakat ithalat işlemi yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemeyen makine teçhizatı teşvik belgesi kapsamında ithal edebilir miyiz?

Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.

Demir- Çelik sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlarım için Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyim? Kapsamı ne olur?

Demir çelik sektörüne yönelik yatırımlar Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile imzalanan anlaşma kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar olarak değerlendirildiği için ancak sıkı denetimlere ve kısıtlamalara dayalı olarak desteklenebilmektedir.

Buna göre,       2012/3305 sayılı yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Ek-5’inde

yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar, aşağıdaki kriterleri sağlaması halinde genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

 1. Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
 2. Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
 3. Çalışan sayısı yıllık ortalama 250 kişiden az olması.
 4. Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri(aktif büyüklüğü) 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.


E-TUYS

ETUYS’a giriş için yetkilendirme işlemi nasıl yapılır?

Yetkilendirme işlemi için;

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr

adresinde örnekleri yer alan dilekçe, taahhütname, yetkilendirme formu ile imza sirkülerinin kağıt ortamında posta yolu ile ya da elden Bakanlığımıza iletilmesi (dilekçede adres ve kurum bilgisi yazmaktadır) gerekmektedir. Evrakların doğru hazırlanabilmesi açısından aynı sayfada yer alan yetkilendirme tebliğini incelemenizde fayda vardır.
 

Yetkilendirildiğimi nasıl öğreneceğim?

Yetkilendirme işlemi tamamlandığında yetkilendirilen kişinin eposta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Yetkilendirme işlemi ile kişiye kullanıcı adı ve parola verilmemektedir. Yetkilendirilen kişiler Bakanlığımız web sitesinden ulaşılabilen “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu”nda anlatılan şekilde Edevlet üzerinden TC kimlik numarası bilgileri ile sisteme girebilmektedirler. Ancak elektronik ortamda imza atabilmesi için yetkilendirilen kişinin nitelikli elektronik imzası olması gerekmektedir.Eposta sunucu ayarları nedeniyle gönderdiğimiz epostanın ulaşmaması halinde, yetkilendirilen kişi Edevlet üzerinden sisteme girmeyi deneyerek yetkisinin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edebilir.
 

ETUYS’ta yetkilendirildim, ne yapacağım?

Yetkilendirme işlemi sonrasında ETUYS’ta yatırımcı bilgileri bölümünden firma bilgilerinin ve ortaklık yapısının girilerek, onaya sunulması gerekmektedir. Yapılan girişler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra sistem aktif hale gelir ve teşvik belgesi girişine ilişkin alanlar açılır. Bu aşamadan sonra yatırım teşvik müracaatında bulunmak isteyen firmalar yatırımlarına ilişkin verileri girip müracaatı onaya sunar. ETUYS’ta nasıl işlem yapılacağını anlatan “Yatırımcı   Bilgileri            Kılavuzu”        ve        “ETUYS            Kullanım         Kılavuzu”na

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr adresinden ulaşabilir.

ETUYS kullanıcı kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

“Yatırımcı       Bilgileri            Kılavuzu”        ve        “ETUYS          Kullanım         Kılavuzu”na

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca kılavuzların linkleri ETUYS ekranının sağ üst köşesinde de yer almaktadır.
 

Kimler ETUYS’ta işlem yapmak için yetkilendirilebilir?

Etuys’ta yetkilendirilecek kişinin yatırımcının yöneticisi, çalışanı, ortağı vs. olması gerekliliği bulunmamaktadır. Yatırımcı tarafından uygun gördüğü herhangi bir kişi yetkilendirilebilir.
 

ETUYS yetkilisinin elektronik imzası olması şart mıdır?

Yetkilendirilen kişi ETUYS sisteminde hazırladığı başvuruyu onaya sunmak için nitelikli elektronik imza ile imzalamak zorundadır.

Yabancı sermayeli firmaya ilişkin verileri girmek için yetkilendirildim, neden yatırım teşvikle ilgili bölümler var?

ETUYS sistemi hem yatırımcıların yatırım teşvik müracaatları için, hem de yabancı sermayeli firmaların bildirimlerini almak için kullanılmaktadır. Sisteme sadece bildirim amaçlı giren yabancı sermayeli firmaların yatırımcı bilgileri alanını kullanmaları yeterlidir.

ETUYS’ta hazırladığım müracaat uzman tarafından görüntülenemiyor, ne yapmalıyım?

Yeni belge müracaatında yatırım bilgilerinin girişinin bitirilmesini müteakip “başvuyu gönder” butonuna basarak imzalamanız, revize başvurularında da “Başvuru Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” seçeneği üzerinden imzalamanız gerekmektedir. İmzalanmayan belgeler işleme girmediği için ilgili daire personeli tarafından görüntülenemez.

Yatırım teşvik müracaatım onaylandı ancak belge no boş görünüyor, ne yapmalıyım?

Belge künye bilgileri bölümünde “Teminatlı İthalat mı?” bölümü evet seçildiğinde belge no verilmemektedir. Eğer teminatlı ithalat seçimi yanlışlıkla yapılmışsa “teminatlı ithalatı belgeye dönüştür” seçeneğinden teminatlı ithalatı kaldırabilirsiniz.

Başvurum sonuçlandırıldı görünüyor ancak belgeyi göremiyorum, ne yapmalıyım?

Sonuçlandırıldı ibaresi belgenin onaylandığı durumda yazıldığı gibi müracaatınız reddedildiği zaman da yazılmaktadır. Bu durumda müracaatınız reddedilmiş olabilir. Red nedenini öğrenmek için öncelikle ilgili satır sol baştaki kutucuk tıklandığında aktif hale gelen “Başvuru İçeriği” butonuna tıklayın. Ardından, açılan pencerede ilgili satırın yine solunda yer alan yeşil renkli artı simgesine tıklayarak uzmanın eklediği eksik bilgi ve/veya belgelere ilişkin bir nota ulaşabilirsiniz.
 

Revize talebime belge ekleyemiyorum, ne yapmalıyım?

“Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” ekranında bulunan talep seçilerek başvuru içeriği butonuna tıklandıktan sonra yeni açılan pencerede revize başvurusu satırı solundaki kutu işaretlenerek seçilir. “Seçilen talep için yeni evrak ekle” butonu tıklanarak evrak eklenir. Bu işlemle ilgili ayrıntılı bilgi ETUYS kullanma kılavuzunda yer almaktadır.

Revize talebi oluşturamıyorum, ne yapmalıyım?

Hâlihazırda Bakanlığa iletilmiş ve değerlendirilmekte olan başka bir talep olması durumunda yatırımcının yeni bir revize talebi oluşturması mümkün olmamaktadır. Ancak, birden fazla değişik talebinde bulunulması ve söz konusu taleplerin bir müracaat altında Bakanlığa iletilmesi mümkündür.

İthal liste gerçekleşmelerinde kayıt bulunamıyor hatası alıyorum, ne yapmalıyım?

En yakın Gümrük Müdürlüğünde firmanın vergi numarasının Gümrük kaydının yapılması gerekmektedir.
 

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanabilecek projeler hangi kriterler açısından değerlendirilmektedir?

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yatırım projeleri Bakanlığımızca, Kararda belirtilen;

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
 • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
 • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
 • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
 • Yüksek katma değerli olma,
 • Ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlama,
 • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırma,
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlama,
 • Yenilikçi ve Ar-Ge yoğun yatırım olma,
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma,
 • Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olmaniteliklerine uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yatırım projelerine sağlanabilecek destek unsurları nelerdir?

"Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırım projelerinin aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılması mümkün bulunmaktadır:

 • KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi ve yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnasını içeren vergisel destekler;
 • 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği ve 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteğini içeren istihdam destekleri;
 • Sermaye katkısı, hibe, enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle enerji desteği ve yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteğini içeren finansman destekleri;
 • 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi ve altyapı desteğini içeren yatırım yeri ile ilgili destekler;
 • Kamu alım garantisi ve izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık sağlanması gibi diğer destekler.
   

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilecek projelere ilişkin asgari sabit yatırım tutarı şartı var mıdır?

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilecek projelere ilişkin asgari sabit yatırım tutarı şartı bulunmaktadır. Yatırım projelerinin proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilebilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamındaki projelerde sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının, diğer projelerde ise 500 milyon Türk Lirasının üzerinde olması gerekmektedir.
 

Proje bazlı teşvik sistemine müracaat şekli nasıldır ve müracaat için gerekli belgeler nelerdir?

Yatırım projelerine ilişkin müracaatlar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından davet veya çağrı usulü ile toplanmaktadır. Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na E-TUYS üzerinden müracaat eder:

 • 2016/9495 sayılı Karar eki Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvurularda ise belirli dönemlerle öncelikli ürün listeleri açıklanmakta ve bunlara ilişkin program çağrıları yapılmaktadır. Program çağrılarında başvuru esasları belirtilmektedir.

TAŞINMA İLE İLGİLİ SORULAR

2012/3305 sayılı Karar’ın geçici 13. Maddesi kapsamında 1 inci ve 2 nci bölgelerde yer alan hangi sektörler taşınma desteğinden yararlanabilir?

1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmeler taşınma desteğinden faydalanabilir.
 

Taşınma desteği kapsamında firma veya şahıs sadece kendi makine ve teçhizatını mı taşıyabilir?

Firma/şahsın kendisine ait makine ve teçhizatı taşıyabildiği gibi farklı bir firma/şahsın da makine ve teçhizatını taşıyabilir. Taşımaya konu makine ve teçhizatın en az üç yıl firma/şahsın veya farklı firma/şahsın aktifinde olması ve en az üç yıl 1 ve/veya 2. Bölgede bulunuyor olması gerekmektedir. Bu hususlar yeminli mali müşavir raporu ile tespit ettirilecektir.
 

Hangi tarihe kadar taşınmanın gerçekleşmesi gerekiyor?

Taşınma desteğinden yararlanabilmek için 31/12/2020 tarihine kadar taşınma işleminin yapılmış olması gerekiyor.
 

Taşınma desteğinden yararlanmak için müracaat yapmadan önce öncelikli olarak ne yapmak gerekmektedir?

Makine ve teçhizatın taşınmasına ilişkin müracaat Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
 

Taşınma desteğinden yararlanmak için müracaat yaparken E-TUYS sistemine hangi evrakları yüklememiz gerekmektedir?

 • SGK borcu yoktur yazısı: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı.
 • Ortalama istihdam sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili biriminden alınacak, taşınmaya konu makine ve teçhizatın taşımadan önceki yatırım yerinde Ocak 2019-Ağustos 2019 dönemi (8 ay) için çalışan personel sayısını gösterir yazı.
 • OSB tahsis yazısı: Makine ve teçhizatın taşınacağı yatırım yerinin OSB sınırları içerisinde bulunması durumunda ilgili OSB Müdürlüğünden alınca OSB Tahsis yazısı.
 • Taahhütname: 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın geçici madde 13’te yer alan illerin desteklerden yararlanma şartı ve sürelerine göre yatırımcının sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanmak üzere asgari yüz kişilik istihdam sağlanacağına dair taahhütname
   

TAAHHÜTNAME

15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın geçici 13. maddesine istinaden  ilinde taşınmaya konu yatırım için adımıza düzenlenecek

yatırım teşvik belgesi kapsamında, taşınılacak makine ve teçhizat ile asgari 100 kişilik istihdam sağlanacağını taahhüt ederim.

Tarih - Firma Kaşesi İmza (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişilere ait)

 • YMM raporu: Taşımaya konu makine ve teçhizatın adı, markası, özelliği, model yılı, adedi, kapasite raporundaki sıra numarası, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve 1 ve/veya 2. Bölgede fiziki olarak bulunduğunu belirten rapor. (Farklı firma ve/veya kişilerin makinelerinin taşınması durumunda, bu raporda her firma ve/veya kişilerin makinelerinin bilgilerine ayrı ayrı yer verilecektir. Ayrıca 1 ve/veya 2. Bölgedeki birden fazla ilden taşınma yapılacak ise her il için taşınılacak makinelere karşılık gelen istihdam sayısı belirtilecek)
 • YMM faaliyet belgesi aslı: Yeminli mali müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesinin aslı.

Taşınma desteği için E-TUYS sisteminde müracaat yaparken taşınacak makine ve teçhizat için makine ve teçhizat listesi hazırlanacak mı ve değer yazılacak mı?

Taşınmaya konu makine teçhizat için sadece yerli makine ve teçhizat listesi düzenlenecek olup burada yer alan makine ve teçhizat için bedel yazılmayacaktır. Ancak makine ve teçhizatın adı, markası, özelliği, model yılı, adedi yazılacak ve bu bilgiler Yeminli Mali Müşavir raporu ile uyumlu olmalıdır.

Taşınma desteği kapsamında alınan teşvik belgesi kapsamında taşınma yatırımının haricinde başka yatırım da yapılabilir mi?

Taşımaya konu makine ve teçhizat için düzenlenecek teşvik belgeleri sadece nakil özelliği taşımakta olup taşımaya konu makine ve teçhizat haricinde ilave yeni yatırım yapılmak istenilmesi durumunda yatırımcının yatırımın yapılacağı bölgenin şartlarında yeni teşvik belgesi başvurusunda bulunması gerekir.

Sabit sermaye karşılığı istisnai vatandaşlığa ilişkin başvurular hangi çerçevede alınmaktadır?

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile daha önceden 2 milyon ABD Doları tutarında asgari sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılara tanınan istisnai vatandaşlık hakkı 500 bin ABD Dolarına düşürülmüştür.

İstisnai vatandaşlığa ilişkin başvurular İçişleri Bakanlığı’na yapılmakta olup, Bakanlığımız anılan tutarlarda yatırımın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitinden yükümlüdür.

Sabit sermaye yatırımlarının değerlendirilmesine ilişkin uygulama usul ve esasları Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvurular, yayınlanan uygulama usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:34
Akşam 19:20
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@