banner79

banner80

Yeniden Değerlemenin Ar-Ge İndirimine Etkisi

Nadir GÜLHAN

MEVZUAT 08.12.2021, 09:59
Yeniden Değerlemenin Ar-Ge İndirimine Etkisi

Bu çalışma; 7326  ve 7338 Sayılı Kanunlarla getirilen taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan sabit kıymetler ile aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen Ar-Ge maliyetleri açısından değerlendirilmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkindir.

1.YENİDEN DEĞERLEME

Yeniden değerleme imkanı mevzuatımıza daha önce 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 31. madde hükmüyle girmiştir. Bu kanuna göre 25 Mayıs 2018 tarihinde tam mükellef olan ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazların yeniden değerlenmesi imkanı getirilmiştir. Buna göre 7144 Sayılı kanunla getirilen düzenlemeden yararlanılması halinde doğacak net artış tutarı üzerinden %5 oranında vergi ödenmesi gerekmekteydi.

 

2018 yılında uygulanan ve sürekliliği olmayan bu uygulamayı takiben 9 Haziran 2021 tarihinde 7326 Sayılı Kanunun 11.maddesiyle yine VUK’un Geçici 31.maddesine eklenen hükümle yeniden değerleme uygulamasına tekrar imkan tanınmıştır. Bu düzenleme ile gerek taşınmazlar için gerekse diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler için vergi yükü %2 olacak şekilde yeniden değerleme yapılması olanağı tekrar sağlanmıştır. Yeniden değerleme uygulamasından yararlanma hakkına sahip mükellefler 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar üzerinden 31/12/2021 tarihine kadar değerleme yapılabileceklerdir.

 

Görüldüğü gibi 7144 sayılı kanunda sadece taşınmazlar yeniden değerlenebilirken 7326 sayılı kanun ile kapsam daha geniş tutularak ATİK’lerin de yeniden değerlenmesi mümkün hale getirilmiştir.

 

Son olarak 26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu 298 inci maddesine eklenen fıkra  ve yine Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 32. madde hükmüyle enflasyon düzeltmesi sonrasında uygulamadan kaldırılan ve iki defa geçici maddelerle yapılmasına imkan verilen yeniden değerleme uygulaması kalıcı hale getirilmiştir.

 

213 sayılı Kanun’un Mükerrer 298 inci maddesine eklenen fıkra ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarında yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bu iktisadi kıymetler üzerinden ayrılan bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları ilgili maddede belirtilen şartlar kapsamında değerleme imkanı getirilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere hali hazırda birbirinden farklı yeniden değerleme uygulamaları bulunmakta olup bu durum kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Ancak uygulamalar gerek uygulama dönemi gerekse de kapsama aldığı sabit kıymet bakımından ayrılmaktadır. Değerleme uygulamalarının farklarına ve özelliklerine aşağıdaki tabloda özet olarak yer verilmiştir.

 

 

VUK Geçici 31. Madde

VUK Geçici 32. Madde

VUK Mükerrer 298. Madde

Yürürlük Tarihi

09.06.2021

01.01.2022

01.01.2022

Kapsam

Taşınmazlar ve Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler.

Taşınmazlar ve Amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Zorunluluk

İhtiyari

İhtiyari

İhtiyari

Esas Alınan Dönem

09.06.2021 itibari ile aktife kayıtlı değerler.

Yeniden değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler.

Yeniden değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler.

Maliyete Eklenen Kur Farkı & Faiz

Zorunlu ve ihtiyari ayrımı yapılmaksızın değerlemeye tabidir.

Zorunlu ve ihtiyari ayrımı yapılmaksızın değerlemeye tabidir.

Zorunlu olarak maliyete ilave edilen tutar ve amortismanları değerlemeye dahildir.( VUK’un 262.maddesine göre)

Değerlemede Esas Oran

Yİ-ÜFE

Yİ-ÜFE

Yeniden Değerleme Oranı

Vergi

Değer Artışı Üzerinden %2

Değer Artışı Üzerinden %2

-           

Sabit Kıymet Çıkışında Fon hesabı

Fonda Kalır

Fonda Kalır

Fondan Çıkış Yapılarak Gelir Kaydedilir.

Yukarıda yer verilen üç değerleme uygulamasında da  amortismana tabi olup faydalı ömür süresini dolduran iktisadi kıymetlerin de yeniden değerleme uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Aynı şekilde üç uygulamada da değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetler yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortismana tabi tutulmaya devam edilebilir.

2. YENİDEN DEĞERLEME ve AR-GE İNDİRİMİ ETKİSİ
 

Mevzuatımızda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da düzenlenmiştir.

 

5746 Sayılı Kanun’un 3. Maddesine göre Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan harcama tutarları kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge indirim tutarını, firmanın Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve aşağıda sayılan Ar-Ge harcamaları oluşturmaktadır. 

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı detaylı olarak açıklanmıştır.[1] Buna göre Ar-Ge faaliyeti kapsamında sayılan harcama kalemleri aşağıdaki gibidir;

 

·         İlk madde ve malzeme giderleri,

·         Amortismanlar,

·         Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,

·         Personel giderleri,

·         Genel giderler,

·         Vergi, resim ve harçlar.

 

Görüldüğü gibi Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek Ar-Ge indirim tutarına dahil edilmektedir. [2]

 

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kısmen kullanılan sabit kıymetlere ilişkin aktifleştirilen finansman giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilmesi halinde, Ar-Ge harcaması olarak dikkatte alınabilecek amortisman gideri sabit kıymetin Ar-Ge faaliyetinde kullanılan gün sayısına göre hesaplanmalıdır.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alındığında Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri ile uygulamaya geçirilen sabit kıymet değerleme uygulamaları kapsamında değer artışı üzerinden hesaplanan ve gider olarak dikkate alınabilecek amortisman giderleri söz konusu sabit kıymetin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde kullanılması halinde Ar-Ge ve Tasarım indirim tutarına dahil edilerek Ar-Ge ve Tasarım indirim tutarını artıracağı açıktır.

 

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri sonucu olumlu sonuçlanarak aktifleştirilen proje maliyetleri açısından ise değerleme yapılmasına bir engel olmamakla birlikte Ar-Ge indirimini artırıcı bir etkisi olmayacaktır. Sadece bu kapsamda aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen proje maliyetleri değerleme sonucu değerlenen maliyet bedeli üzerinden amortisman ayrılacağından kayıtlara alınacak olan amortisman gideri tutarını artırmış olacaktır. Bu durumda aktifleştirilen Ar-Ge projelerinin değerlenmesi durumunun şirketin karlılık hedefleri doğrultusunda karar verilmesi doğru olacaktır. Nitekim hali hazırda kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ve sonraki döneme devreden Ar-Ge ve Tasarım indirimi tutarları, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilmektedir.

 

Bu durumda yeniden değerleme uygulamasına dahil edilecek sabit kıymetlerde sabit kıymetlerin tamamı için zorunluluk olmadığından, serbestlik söz konusu olduğundan, özellikle değer artışı üzerinden vergi ödemek durumunda kalınan değerleme uygulamalarında Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve faydalı ömrü tamamlanmamış sabit kıymetlerin değerlenmesi avantaj sağlayabilecektir.

 

Ayrıca bilindiği üzere 03.02.2021 tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2013 tarihinde 5520 sayılı KVK’nın 11/i bendi ile mevzuatımıza dahil edilen, finansman gider kısıtlamasına ilişkin yetki kullanılmış ve finansman gider kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, tebliğ hükümlerine göre yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının (yatırıma ilave edilenler dışındaki) %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamda Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetlerin yeniden değerleme kapsamında değerlenmesi halinde değer artış tutarı tebliğ hükümlerine göre fon hesabına alınacak olup bu kapsamda öz kaynak yapısının güçlendirilmesi de sağlanmış olacaktır.

 
3. AMORTİSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetlerin değerlenmesi ve Ar-Ge ve Tasarım indirimine dahil edilmesi durumu;

 

Y A.Ş, 01.11.2020 tarihinde Ar-Ge merkezi olarak kullanmak üzere 500.000,00 TL tutarında bina satın almıştır. (KDV göz ardı edilmiştir.)

 

1.11.2020

252 Binalar

500.000,00

 

 

 

         102 Bankalar Hesabı

 

500.000,00

(*)Bina aktife alım kaydı

 

Değerleme Öncesi Amortisman Gideri Muhasebe Kaydı

Aktife alınmış olan sabit kıymet için ilgili VUK tebliği [3]  ilgili maddesine göre 50 yıl faydalı ömür ile amortisman ayrılması gerekmektedir.

 

31.12.2020

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

10.000,00

750.01 Ar-Ge Merkezi Bina Amortisman Giderleri

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 

10.000,00

(*) Amortisman Gider Kaydı

31.12.2020

258 Ar-Ge Giderleri Hesabı

10.000,00

258 x Projesi Ar-Ge Merkezi Bina Amortisman Gideri

750.01 Amortisman Giderleri

 

10.000,00

(*) Aktifleşecek Ar-Ge İndirim Tutarına dahil edilen amortisman Gider Kaydı

 

Yeniden Değerleme Muhasebe Kayıtları

 

Yeniden Değerleme Öncesi Tutar

500.000,00

31.12.2020 Birikmiş amortisman

10.000,00

Yeniden Değerleme Oranı*

(666,79[4]/568,27[5])=1,1734

Yeniden Değerlenmiş Aktif Değer

500.000,00x1.1734=586.684,15

Değer Artışı

84.517,04

Değer Artışı Vergi Yükü**

84.517,04x0,02=1.690,34

Yeniden Değerlenmiş Maliyet Üzerinden Hesaplanan Yıllık Amortisman

(586.684,15/50)=11.733,68

2021 1. GV Ayrılan Amortisman Değerlenmiş Hali

((500.000,00/50)x3/12)=2.500,00

2021 2. GV Gider Yazılan Amortisman

((500.000,00/50)x3/12)=2.500,00

2021 3. GV Gider Yazılacak Amortisman

(11.733,68x9/12)-(2.500,00x1,1734)-2.500,00= 3.366,84

2021 4. GV Gider Yazılacak Amortisman

(11.733,68)-(2.500,00x1,1734)-2.500,00-3.366,84=2.933,42

2021 Gider Yazılan Amortisman

(2.500,00+2.500,00+3.366,84+2.933,42)=11.300,26

Eksik Gider Yazılan Amortisman

(11.733,68-11.300,26)=433,42

*VUK Mükerrer 298. Madde kapsamında yeniden değerleme yapılacak ise yeniden değerleme oranı kullanılmalıdır.                                         ** Sadece VUK Geçici 31. Madde ve Geçici 32. Madde kapsamında yeniden değerleme yapılacak ise vergi yükü oluşmaktadır. 

09.06.2021

252 Binalar

86.684,15

 

 

 

                 257 Binalar Birikmiş Amortisman

 

2.167,10

               522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları

 

84.517,04

(*)Bina Yeniden Değerleme Kaydı

 

31.07.2021[6]

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

1.690,34

 

 

 

                360 Ödenecek vergi ve fonlar

 

1.690,34

(*) Yeniden Değerleme Vergi Tahakkuk Kaydı

31.12.2021

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

11.300,26

750.01 Ar-Ge Merkezi Bina Amortisman Giderleri

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 

11.300,26

(*) Değerleme Sonrası Amortisman Gider Kaydı

31.12.2021

258 Ar-Ge Giderleri Hesabı

11.300,26

258 x Projesi Ar-Ge Merkezi Bina Amortisman Gideri

750.01 Amortisman Giderleri

 

11.300,26

(*) Aktifleşecek Ar-Ge İndirim Tutarına dahil edilen amortisman Gider Kaydı

Yukarıdaki hesaplama ve kayıtlardan da görüleceği üzere değerleme yapılmadan önce Ar-Ge merkezi olarak kullanılmakta olan binaya ilişkin hesaplanan ve Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınan amortisman gideri 10.000,00 TL iken değerleme sonrası bu tutar 11.300,26 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda değer artışından dolayı artırılan amortisman gideri kadar Ar-Ge harcaması dolayısıyla da Ar-Ge indirim tutarı artırılmış olmaktadır.

 

Aynı şekilde 9 Haziran 2021 tarihi itibari ile kayıtlarda yer alan ve aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen Ar-Ge projeleri de yeniden değerleme kapsamında değerlenebilecek olup, yeniden değerlemeden kaynaklı olarak gider kaydedilen amortisman giderinin artırılması mümkündür. Ancak bu durumun Ar-Ge indirim tutarına bir etkisi olmayacak sadece gider etkisi yaratacaktır. 

4. SONUÇ

Yapılan açıklamalar kapsamında, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti yürüten firmalar, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, satın aldıkları sabit kıymetler için yeniden değerleme müessesinden yararlanabilirler.

Bu kapsamda yeniden değerleme ile değer artışı üzerinden söz konusu taşınmaz veya sabit kıymet için kalan ömrü üzerinden hesaplanan ilave amortisman gideri, 5746 sayılı Kanun amortisman gideri harcamaları kapsamında Ar-Ge ve Tasarım harcaması olarak değerlendirilebilecek, böylece bu tutar kadar cari dönem Ar-Ge ve Tasarım indirimi de artırılmış olacaktır. Bu kapsamda Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetlerin yeniden değerleme kapsamında değerlenmesi halinde değer artış tutarı tebliğ hükümlerine göre fon hesabına alınacaktır.

 

Ayrıca kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ve sonraki döneme devreden Ar-Ge ve Tasarım indirimi tutarları, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilmektedir. Dolayısıyla yeniden değerleme ile beraber değer artışından kaynaklı Ar-Ge ve tasarım indiriminin artırılması kazancın yetersiz olması halinde ilerleyen dönemlerde de vergisel açıdan avantaj sağlamış olacaktır.  

 

Aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen Ar-Ge projeleri de yeniden değerleme kapsamında değerlenebilecek olup, yeniden değerlemeden kaynaklı olarak gider kaydedilen amortisman giderinin artırılması mümkündür. Aynı şekilde yeniden değerleme değer artışı tutarı ilgili fon hesabında takip edilecektir. 

 

Söz konusu değer artışı tutarının da fon hesabında kayıtlara alınması durumunda ilgili bölümlerde açıklanan, 2021 yılı birinci geçici vergilendirme dönemi itibari ile uygulanmaya başlanan finansman gider kısıtlaması kapsamında yabancı kaynak toplamı özkaynak toplamını aşan mükellefler için özkaynak yapısını güçlendirici etkisi de göz ardı edilmemelidir. 

 

Yazarlar: Nadir Gülhan (YMM – Vergi Direktörü) & Pınar Adıyaman (Kıdemli Vergi Denetçisi)

 
KAYNAKÇA

§  12.03.2008 tarih 26814 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde Yayınlanan 5746 Sayılı, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

§  30.09.2016 tarih 29843 sayılı 4 Seri no.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

§  10.08.2016 tarih 29797 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde Yayınlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

§  10.01.1961 tarih 10703 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde Yayınlanan 213 Sayılı, Vergi Usul Kanunu

§  500 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

[1] 10.08.2016 tarih 29797 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde Yayınlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

[2] Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak. Genel Tebliğ 4. Maddesine göre, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanların ilgili sabit kıymetlerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanan tutarının Ar-Ge harcaması olarak nitelendirilebileceği açıklanmıştır.

[3] VUK 333 No.lu Tebliğ 1.1.1. Maddesi

[4] 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri 

[5] 2020 yılı Aralık ayına ilişkin Yİ-ÜFE değeri 

[6] Tebliğ kapsamında yapılan yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenir. 

KPMG | Nadir GÜLHAN

Yorumlar (0)
20
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:38
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:23
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@