banner79

banner80

Youtuber’lar! Bu yıl ve sonraki yıllar vergi açısından sizin yılınız olabilir

Başlıkta da belirttiğim üzere bu yıl ve sonraki yıllar vergi açısından Youtuber’ların yılı olabilir, ama bunun için uyulması gereken önemli kuralları, Gelir İdaresi Başkanlığı 12.01.2022 tarihinde yayımladığı 318 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde uzun uzadıya ve örnekleri ile açıklamıştır.

MEVZUAT 26.03.2022, 10:01
Youtuber’lar! Bu yıl ve sonraki yıllar vergi açısından sizin yılınız olabilir

Bu günkü yazımızla özellikle son yıllarda gündeme gelen ve güncelliğini halen koruyan Facebook, Youtube, İnstagram, Tiktok, Google gibi sosyal medya mecralarında,  video, ses, metin, görüntü vb. nitelikte olmak üzere ürettikleri içerikleri yayınlayan kişilerin (yazımızın bundan sonraki kısımlarında bu kişileri “Youtuber” olarak ifade edeceğim) bu mecralardan elde ettikleri gelirlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu, bu kişilerin vergisel ödev ve yükümlülükleri, bunlara vergi idaresince sağlanan önemli kolaylıkları ve bu kolaylıklar için uymaları gereken kuralları ve son olarak da bu kurallara uyulmaması durumunda karşı karşıya kalınabilecek vergisel yükümlülükleri ve konuya ilişkin olarak en çok merak edilen hususları soru cevap şeklinde sade ve akıcı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. 

Başlıkta da belirttiğim üzere bu yıl ve sonraki yıllar vergi açısından Youtuber’ların yılı olabilir, ama bunun için uyulması gereken önemli kuralları, Gelir İdaresi Başkanlığı 12.01.2022 tarihinde yayımladığı 318 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde uzun uzadıya ve örnekleri ile açıklamıştır.  Bu kurallara uyulmadığında sağlanan önemli vergisel kolaylıklar maalesef ortadan kalkıyor ve normal bir ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefi gibi, belge düzenleme, defter tutma, aylık KDV beyannameleri verme, yıllık gelir vergisi beyannamesi verme ve artan oranlı gelir vergisi tarifesine göre vergi ödeme ile karşı karşıya kalınabilir ve sonuçta bu yıl ve sonraki yıllar vergisel kolaylıklar bakımından youtuber’ların yılı olmayabilir!


Konumuza geçelim;

1- Youtuber’lar nasıl gelir elde eder?

Youtuber’lar İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları (Facebook, İnstagram, Youtube, Tiktok vb.)  üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi ürettikleri sosyal içerikleri yayınlayarak, paylaşarak bu içeriklerin tıklanma ve izlenmesine bağlı olarak sosyal medya kuruluşlarından gelir elde etmektedirler. 

2- Youtuber’ların gelirleri vergi idaresi tarafından hangi gelir unsuru olarak kabul ediliyor? 

Geçmiş yıllarda bu konu uzun uzadıya tartışma konusu oldu. Önceleri bunların gelirleri Gelir Vergisine tabi midir? tartışmaları yapıldı, sonrasında bu faaliyetler nedeniyle önemli gelirlerin elde edildiği de ortaya çıkınca,  vergiye tabi gelir olduğu konusundaki tartışmalar vergi idaresince yapılan çalışmalar (beyana davet mektupları, inceleme-denetim birimlerinin çalışmaları), yapılan kanuni ve idari düzenlemeler sonucunda ortadan kaldırıldı ve gelir vergisine tabi gelir ve esasen beyanname verilmesi gereken bir Ticari Kazanç olduğu ancak belli koşulların sağlanması halinde belli tutara kadar olan kazancın gelir vergisinden istisna olacağı ve ayrıca münhasıran bu faaliyetlerde bulunan ve defter tutma, beyanname vermeyi  gerektiren başkaca ticari veya diğer kazanç unsurlarının bulunmaması halinde, bu gelirleri için beyanname verilmesine gerek olmayacağı, defter tutulmayacağı belirtilmiştir. En kapsamlı açıklamalar 12.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 318 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılmıştır. 

3- Youtuber’ların genel olarak vergisel yükümlülükleri nelerdir? 

Bir önceki başlık altında da belirttiğim üzere, vergi idaresi artık Youtuber’ları TİCARİ KAZANÇ elde eden Gelir Vergisi mükellefi olarak kabul etmektedir. İnternet ortamında faaliyette bulunan gerçek kişilerin, Basit Usulde vergilendirilmesi vergi mevzuatımıza göre mümkün olmadığından, Youtuber’ların da ya İkinci Sınıf ya da Birinci Sınıf Tüccar kapsamında kanuni defter tutmaları, tüm gelirleri için fatura düzenlemeleri, giderleri için fatura almaları, aylık KDV beyannamelerini vermeleri, üçer aylık dönemler halinde geçici vergi beyannamelerini vermeleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri ve aylık ve yıllık vergisel yükümlülüklerine yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 4- Youtuber’lara yeni düzenlemelerle getirilen vergisel kolaylıklar nelerdir? Bu kolaylıklardan yararlanmak için yapılması gereken hususlar nelerdir? 

7338 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna 20/B maddesi eklenmiş ve bu madde ile internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin (youtuber’lar bu kapsamdadır) bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna olduğu,  bu istisnadan faydalanılabilmesi için; Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması, bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi (nakit veya elden tahsilatın hiç bir şekilde yapılmaması), bankaların da bu hasılatlar üzerinden % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı (kesintisi) yapması ve son olarak bu suretle elde edilen kazanç toplamının Gelir Vergisi Tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı tarifesine göre bu tutar 880.000 TL’dir) aşmaması,  şartlarına uyulması koşulları getirilmiştir.  

Kanuni düzenlemede ortaya konan bu şartlara,  318 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de detaylı ve örnekleri ile bahsedilmiş olup bu anlamda Youtuber’ların kazançlarının istisna kapsamında değerlendirilebilmesi getirilen vergisel kolaylıklardan yararlanabilmeleri için yapmaları gereken hususlar özetle ve maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir: 

 1. Vergi Dairesine başvurularak kendilerine İSTİSNA BELGESİ verilmesi talep edilecektir.
 2. Vergi Dairesinden alınan İSTİSNA BELGESİ ile Türkiye’de bulunan bir bankaya başvurularak kendilerine, bu faaliyetleri nedeniyle elde edecekleri hasılatların yatırılacağı bir banka hesabı açılacaktır.
 3. Açılan banka hesabına ilişkin bilgiler (banka adı, banka şubesi, IBAN numarası) bağlı olunan vergi dairesine, istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren, bir ay içinde yazılı olarak Youtuber’lar tarafından bildirilecektir.
 4. Youtuber’lar elde ettikleri tüm hasılatların bu banka hesabına yatırılmasını sağlayacak, hiç bir şekilde banka hesabı dışında nakit ve elden tahsilat yapılmayacaktır. Sosyal medya kuruluşlarınca, nakit dışında ayni mal (cep telefonu, tablet, tv, tencere, tava vb.) verilmesi hallerinde, bu malın alındığı tarihteki rayiç değeri (piyasa koşullarındaki alım satım değeri) alındığı ayın sonuna kadar açılan banka hesabına Youtuber’lar tarafından yatırılması gerekmektedir.
 5. Sosyal içeriklerin sosyal ağ sağlayıcılarına ait platformlarda yayınlanması karşılığında gelir elde edilmesi (gelirin diğer internet sitelerinde yapılan yayınlar aracılığıyla elde edilmemesi) gerekmektedir.
 6. Sosyal içerik üretimi sonucunda elde edilen hasılatların, mutlaka sosyal medya kuruluşlardan elde edilmesi, bunun dışındaki başka kuruluşlardan, kişilerden elde edilmemesi gerekmektedir.
 7. Bankalar bu hesaba gönderilen paralar üzerinden % 15 Gelir Vergisi kesintisi yapacak ve bunu vergi idaresine beyan ederek ödeyecektir. 
 8. Bir yıl boyunca elde edilen KAZANÇ toplamı (hasılatlar toplamından bu hasılatları elde etmek için katlanılan giderler, masraflar düşüldükten sonra kalan tutar) 2022 yılı için 880.000 TL yi (izleyen yıllarda bu tutarın güncellenmiş hali dikkate alınacaktır) aşmayacaktır. Bunun için yıl boyunca Youtuber’lık faaliyetlerinden elde edilen kazancın, bir gelir-gider tablosu şeklinde ayrı bir tabloda takip edilmesi tarafımızca önerilmektedir.

Bu koşullara uyulduğunda;

 1. a) Kanuni defter tasdik ettirmelerine ve tutmalarına gerek olmayacak, 
 2. b) Aldıkları hasılatlar için belge düzenlemeyecek,
 3. b) Aylık KDV beyannameleri verilmeyecek, 
 4. c) Üçer aylık dönemler halinde verilmesi gereken geçici vergi beyannameleri verilmeyecek, 
 5. d) Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek (başka gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde dahi, bu gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir), 
 6. e) Artan oranlı tarife çerçevesinde % 35’e hatta % 40’a varan oranlarda vergi yerine, sadece banka tarafından kesilen % 15 oranındaki tutarı nihai vergi olarak ödeme imkanından yararlanabilecektir.  

5- Youtuber’ların başka faaliyetlerinin veya gelirlerinin olması getirilen istisna hükümlerinin uygulanmasına engel midir?

Başka faaliyetleri nedeniyle ticari veya diğer kazanç veya irat türlerinden gelirleri olanların, yukarıdaki şartları sağlamaları halinde, Youtuber’lık faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları istisna olmaya devam edebilecektir. 

Ancak diğer faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançlarının tespiti ve beyanı için genel esaslar ve bir vergi mükellefinin genel yükümlülükleri çerçevesinde (defter tutma, beyanname verme şeklinde) vergilendirilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Youtuber’lık ve diğer faaliyetlerinden elde edilen hasılatlar ile bu işler nedeniyle yapılan harcamalar, katlanılan giderler faaliyetleri itibariyle ayrı ayrı takip edilecek, birinin giderleri diğerinin hasılatlarından indirilemeyecektir. Ancak tüm faaliyetler için ortak katlanılan giderler ise her bir faaliyet türüne bu faaliyetlerden elde edilen hasılatın, toplam hasılat içindeki payına göre paylaşımı yapılacaktır.

6- 2022 yılında belirtilen koşullar gerçekleşmediğinde izleyen diğer yıllarda da istisnadan yararlanılamayacak mıdır?

İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. O yıllar için şartların sağlanıp sağlanmadığı kendi içinde (diğer önceki yıllardan bağımsız olarak) değerlendirilecektir.

İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca bankalar tarafından tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. 

7- Sosyal ağ sağlayıcıları dışında kendine veya bir başkasına ait internet sitelerinde içerik paylaşımı nedeniyle gelir elde edenlerin bu gelirleri de istisna kapsamında değerlendirilir mi?

Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet sitelerielektronik ticaret sitelerihaber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için istisna hükümleri uygulanmayacak, bunlar için genel esaslar ve bir vergi mükellefinin genel yükümlülükleri çerçevesinde (defter tutma, beyanname verme şeklinde) vergilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

8- Youtuber’lar bu faaliyetleri için yapmış oldukları giderlere veya satın almış oldukları mal ve hizmetlere ait belgeleri muhafaza etmeleri zorunlu mudur?

Youtuber’lar kazançlarına istisna uygulanması imkanından yararlanmaları ya da şartların ihlal edilmiş olması nedeniyle istisnadan yararlanamamaları halinde; faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

En çok merak edilen bu hususlar dışında, sosyal medya mecralarında içerik paylaşımında bulunan Youtuber’lar, daha detaylı ve kapsamlı örnekleri de incelemek isterlerse 318 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinin mevzuatlara ilişkin bölümünden (https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat) ulaşabilirler.

Dünya | Abdullah KİRAZ

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:52
Güneş 05:39
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:22
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 67
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 37 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@