banner79

banner80

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

(Güncelleme Tarihi: 18/03/2021)

MUHASEBE 18.03.2021, 16:37 18.03.2021, 17:07
MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları


Kod Grup Açıklama
011 Ücret Asgari Ücretli(GVK Md. 94/1)
012 Ücret Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
013 Ücret Kıdem Tazminatı
014 Ücret Huzur Hakkı
015 Ücret İhbar Tazminatı
016 Ücret Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
017 Ücret 4691 Sayılı Kanun Kapsamı
021 SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)
022 SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
031 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)
032 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
041 KİRA 70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
042 KİRA Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)
052 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
053 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)
054 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
055 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
056 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
061 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
062 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)
065 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)
071 YAT. İND. Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)
081 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)
082 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
083 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 4749 Sayılı Kanuna Göre Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)
091 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)
092 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)
101 MEVDUAT FAİZLERİ TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)
093 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
094 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (****)
095 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)
096 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)
102 MEVDUAT FAİZLERİ Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
111 FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
121 REPO Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
131 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-a)
132 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)
133 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)
134 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)
135 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)
141 DİĞER ÖDEMELER Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)
142 DİĞER ÖDEMELER Başbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)
143 DİĞER ÖDEMELER 4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)
144 DİĞER ÖDEMELER PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)
145 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
146 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)
151 DİĞERLERİ
221 KVK 30 MGYÖ – YILLARA YAYGIN İNŞAAT Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)
231 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
232 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
241 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
242 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
252 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
251 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md. 30/1-ç)
253 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)
254 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
256 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)
257 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
258 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Menkul Sermaye İratları
262 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri
263 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri
264 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları
265 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri
271 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)
272 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)
281 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)
282 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)
283 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)
284 DİĞERLERİ
018 Ücret Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer
019 Ücret Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları
020 Ücret 4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer
023 Serbest Meslek Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
043 Kira Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması
097 Zirai Mahsuller ve Hizmetler Destek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii)
103 Mevduat Faizleri Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98)
136 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler GVK’ nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c)
137 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18)
138 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18)
139 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
140 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
147 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)
233 KVK 30 ÖDM – Serbest Meslek KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
243 KVK 30 ÖDM – Gayrimenkul Sermaye İratları KVK 30 / Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması
279 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
280 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
301 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
302 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
303 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
148 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (GVK md. 9/10)
Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@