banner79

banner80

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

04.01.2021

RESMİ GAZETE 04.01.2021, 08:42
Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

4 Ocak 2021 PAZARTESİ                     Resmî Gazete                              Sayı : 31354

KURUL KARARI

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Sayısı: 78/1603                                                                Karar Tarihi: 24.12.2020

Kurul Karar Orgam’nın 24.12.2020 tarihli ve 78/1603 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar

 1. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.
 2. Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kuramlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden talep edilir. TKGM sorgulamasının Birlik vasıtası ile yapılması halinde Birlik tarafından ilave bir ücret talep edilirse, bu ücret gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından ödenecek olup, müşteriye yansıtılmayacaktır.
 3. îşbu esaslar çerçevesinde ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere değerleme rapora başına 4 (dört) Türk Lirası gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenir. Söz konusu tutarlar MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye ödenir.
 1. Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir.
 2. Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.
 3. Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.
 4. Değerleme konusu gayrimenkulun tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul işbu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.
 5. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.
 6. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.
 7. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.
 8. İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.
 9. İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2021 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

1. GRUP | ARSALAR VE TARIM ALANLARI (imarlı veya imarsız)

BRÜT ALAN (m2)

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman vb.

1 -20.000

791

20.001 - 100.000

922

100.001 ve üzeri

1.110

Arsa

1-1.000

1.033

1.001-10.000

1.252

10 001-25 000

1.688

25.001 ve üzeri

2.000

BRÜT ALAN (m2)

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro

1-250

738

251-500

921

501-1.000

1.105

1.001 -5.000

1.659

5.001 ve üzeri

2.663

Dükkân, plaza, iş merkezi vb.

1-100

810

101 -500

959

501-2.000

1.182

2.001-5.000

1.838

5.001 - 20.000

2.663

20.001 ve üzeri

3.198

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsammdak ya■ ılar ile aynı kanun kapsamındaki eski eser niteliğinde gayrımenkuller (Tescilli)

Tamamı

4.118

3. GRUP | ENERJİ VE AKARYAKIT TESİSLERİ

BRÜT ALAN (m2)

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

Akaryakıt istasyonu

Tamamı

5.024

Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji tesisleri

Tamamı

Belirlenmemiştir.

4. GRUP | ÜRETİM, DEPOLAMA, ZİRAİ VE SINAİ NİTELİKLİ YAPILAR

BRÜT ALAN (m2)

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, sera, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb.

1-250

723

251-500

905

501-2.000

1.088

2.001-10.000

1.474

10.001-25.000

2.830

25.001-100.000

4.679

100.001 ve üzeri

6.595

S. GRUP

HİZMET AMAÇLI KULLANILAN GAYRİMENKULLER

BRÜT ALAN (m2)

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

Alışveriş merkezi, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikâh daireleri, dini ve askeri tesisler, spor tesis ve kompleksi gibi (otoparklar dâhil brüt alan)

1-2.000

1.553

2.001-5.000

2.152

5.001-10.000

2.806

10.001-25.000

4.397

25.001-50.000

5.652

50.001-100.000

6.909

100 001 ve üzeri

7.537

6. GRUP | TOPLU DEĞERLEME

TAŞINMAZ ADEDİ

DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)

1. Grupta yer alan taşınmazlardan, birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması ve aynı mahalle/köy sınırları içerisinde yer alması halinde yapılacak değerleme

Tamamı

Değerleme konusu taşınmazlardan, en buyuk taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin % 10 ’u

2. Grupta yer alan taşınmazlardan, aynı değerleme raporuna konu olan ve aynı tarihte ve tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazın değerlemesi

2-100

Değerleme konusu taşınmazlardan, en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin % 7,5'i

101 ve üzeri

6.738

1 GRUP

GAYRİMENKUL PROJESİ, GAYRİMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDA DEĞERLEMESİ

DEĞERLEME ÜCRETİ

Gayrimenkul projesi, gayrimenkule bağlı hak ve fayda değerlemesi

Tamamı

Belirlenmemiştir.

8. GRUP

DİĞER* {İlgiL: mevzuamt i:, n verdiği oîçu .ie değerlemesi) UCgul ICIIICdlJ

DEĞERLEME ÜCRETİ

Karma yapılar (bütünleyici ve eklenti niteliğindeki makine, ekipman, liman, tersane gibi özellikli varlıklar), tek veya birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş farklı nitelikteki yapılardan oluşan karma les'sler

Tamamı

Belirlenmemiştir.

9. GRUP

DAHA ÖNCE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN YENİDEN DEĞERLEMESİ

DEĞERLEME ÜCRETİ

İnşa halindeki gayrimenkulun tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemeler

Güncel tarifedeki ücretin % 30'u

Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takiben 12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlar

Güncel tarifedeki ücretin % 50’si

*Bu grup kapsamına giren işlerde, değerlemeye konu gayrimenkulün bütünleyici parça ve eklentisi niteliğindeki varlıklar varsa, bunların değerleme ücreti taraflarca belirlenir. Ana gayrimenkulün değerleme ücreti ise, işbu tarifede yer alan asgari değerleme ücretinden aşağı olmamak üzere belirlenir.

Yorumlar (0)
14
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@