banner79

banner80

Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler

GENELGE 2020/51

SGK 15.12.2020, 14:21
Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-010.06.01-15585944                                                                                  

Konu : Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler

GENELGE 2020/51

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun  6  ncı  maddesine;  "(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli olarak  adlandırılan  işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenir." hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm 26/6/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde, "... yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa  süreli çalışabildiği  ve  bu çalışmaların da hizmet belgelerinde gösterildiği, yapılan düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesinin amaçlandığı, " belirtilmiştir.

Yapılan düzenlemede, kısa süreli çalışmaya tabi işlerin yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. 6/11/2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve  Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına  Dair Yönetmeliğin 3üncü ve 12nci maddeleri ile  6/11/2008 tarihli ve27046   sayılı  Resmi   Gazete’de  yayımlanan

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin;

- 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “bulunanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, kısa süreli çalışmaya tabi işler ise aynı fıkraya eklenen (k) bendi ile "Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri" şeklinde tanımlanmış,

-15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “herhangi bir ülkede” ibaresi “yurtdışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.


Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş olan Almanya ve İsviçre sigorta kurumlarınca düzenlenen hizmet belgelerinde kısa süreli çalışmaya tabi işler belirtilmektedir.

Kısa süreli çalışmaya tabi işler;

- Almanya hizmet belgelerinde, geringfügige versicherungsfreie beschäftigung (sigortadan muaf kısa süreli çalışma), geringfügige beschäftigung nicht versicherungspflichtig (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi), geringfügige nicht versicherungspflichtige beschäftigung (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi) ve versicherungszeiten aufgrund einer geringfügige versicherungsfreie beschäftigung (sigortadan muaf cüzi çalışma),

- İsviçre hizmet belgelerinde ise 4 kodlu hizmet (İsviçre sigorta kurumunca hizmet süreleri bildirilirken kullanılmakta olan hizmet cetvellerinde (E-205-CH formu) kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen süreler nevi belirtilmeksizin 4 kodu ile bildirilmektedir.) olarak gösterilmektedir.

3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanacak olanlar ile aylık bağlananların yurt dışında zorunlu sigortaya tabi olmakla birlikte, çalışanın sigorta primi kesintisinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen sürelerinin (Genelgede bundan sonra "kısa süreli çalışma" olarak anılacaktır.) bulunması halinde yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- Kanun Değişikliği Sonrasında Aylık Talebinde Bulunanlar

Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde kısa süreli çalışması bulunduğu belirtilenlerden, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 (dahil) tarihinden sonra aylık talebinde bulunanların tahsis talepleri reddedilmeyecek ve aylık bağlanması için aranan diğer şartları  taşıyor  olmaları  kaydıyla  talepleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

2. Aylık Almaktayken Kanun Değişikliği Sonrasında İlk Defa Kısa Süreli Çalışmaya Başlayanlar

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta  iken, 26/6/2020 tarihinden  sonra  ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.

3. Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalıştığı Kanun Değişikliği Sonrası Tespit Edilenler

3.1. Sadece Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalışması Bulunanlar

Sadece 26/6/2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunduğunun bu tarihten sonra tespit edilmesi durumunda, 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölüm "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna göre" alt başlığındaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Kısa süreli çalışılan süreler için yapılan yersiz ödemeler 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilecektir.

3.2. Aylık Başlangıç Tarihi İtibariyle Kısa Süreli Çalışması Kanun  Değişikliği  Sonrasında  da Devam Edenler

26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları ödenmeye devam edecektir.
Ancak, kısa süreli çalışmanın başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi ile 26/6/2020 tarihini takip eden ödeme dönemi arasında yersiz olarak ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilecektir.

Örnek 1: 13/8/2016 tarihli aylık talebine istinaden 1/9/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı "0" olan sigortalı (F)'nin, 9/11/2017 tarihinden itibaren Almanya'da başlayan kısa süreli çalışmasının tespit tarihi itibariyle de devam ettiği görülmüştür. Bu durumda sigortalı (F)'nin aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, Almanya'da kısa süreli çalışmanın başladığı 9/11/2017 tarihini takip eden ödeme dönemi olan 26/11/2017 ile 26/7/2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı  Kanunun  96  ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

Örnek 2: 9/5/2017 tarihli aylık talebine istinaden 1/6/2017 tarihinden geçerli olmak  üzere Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı "6" olan sigortalı (N)'nin, 3/5/2018-15/10/2021 tarihleri arasında Almanya'da kısa süreli çalışmasının bulunduğu 29/12/2021 tarihinde tespit edilmiştir. Sigortalı (N)'nin aylıklarının  ödenmesine  devam  edilecektir. Ancak, Almanya'da kısa süreli çalışmanın başladığı 3/5/2018 tarihini takip eden ödeme dönemi olan

27/5/2018 ile 27/6/2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

4. Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Aylıkları İptal Edilenler/Kesilenler

4.1. Aylık Başlangıç Tarihi İtibariyle Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Kanun Değişikliği Öncesi Aylıkları İptal Edilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler  esas  alınarak  aylık  bağlananlardan,  aylık başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları iptal edilenlere yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde başvurularını takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır.

Diğer bir ifadeyle, tespit tarihi itibariyle devam eden kısa süreli çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı tarihten önce sona ermiş olması, bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

Örnek 1: 1/9/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (Z)'nin, Almanya sigorta kurumundan temin edilen hizmet belgesinde  aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi olan 2/7/2019 tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Sigortalı (Z)'nin aylığı, aylık başlangıç  tarihi itibariyle kesin dönüş şartını yerine getirmemiş olması nedeniyle başlangıç tarihi itibariyle 4/7/2019 tarihinde iptal edilerek yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Sigortalı (Z)'nin 16/10/2020 tarihinde yeniden talepte bulunduğu ve ibraz ettiği güncel tarihli hizmet belgesinde halen kısa süreli çalışmasının devam ettiği görülmüştür.

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınmaksızın sigortalı (Z)'nin aylığı, 16/10/2020 tarihini takip eden aybaşı olan 1/11/2020 tarihi itibariyle yeniden bağlanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1'deki sigortalı (Z)'nin kısa süreli çalışmasının 31/7/2020 tarihinde sona erdiğini varsaydığımızda, bu çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı 16/10/2020 tarihinden önce sona ermiş olması sigortalı (Z)'ye bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

4.2. Aylık Bağlandıktan Sonra Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle  Kanun Değişikliği Öncesi Aylıkları Kesilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenlere bu tarihten sonra yeniden  aylık  bağlanabilmesi  için  yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Örnek : 15/5/2020 tarihinde yapılan tespite istinaden, 1/8/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı "8" olan sigortalı (İ)'nin 3/5/2019 tarihi itibariyle Almanya'da kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve bu çalışmanın halen devam ettiği tespit edilerek ödenmekte olan aylığı 27/5/2019 tarihi  itibariyle  kesilerek  yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Kesilen aylığın bağlanması için 20/4/2021 tarihinde yeniden müracaatta bulunan sigortalı (İ)'nin aylığı, müracaat tarihi itibariyle diğer şartların yerine gelmiş olması şartıyla kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmaksızın aylığın kesildiği ödeme döneminden sonra geçen sürelerde aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle 27/4/2021 tarihi itibariyle  ödenmeye başlanacaktır.

5. Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Aylık Talebi Reddedilenler

5.1. 26/6/2020 Tarihinden Önce Aylık Talebi Reddedilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle aylık  talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilenlere, 26/6/2020 tarihinden sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Kısa süreli  çalışmalar  hariç  olmak üzere aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyanların aylıkları, yazılı başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

Örnek : Kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle 14/4/2019 tarihli aylık talebi  reddedilen sigortalı (Ö), aylık bağlanması için 28/8/2020 tarihinde yeniden talepte bulunmuştur. Kısa  süreli  çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (Ö)'nün diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

5.2. Kanun Değişikliğinden Önce Yapılmış olan Aylık Bağlanmasına İlişkin Talebi Kanun Değişikliğinden Sonra Değerlendirilecek Olanlar

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 tarihinden önce aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık  talepleri  reddedilmesi  gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden başvuru şartı aranmaksızın 26/6/2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek bu tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Örnek : Aylık talebinde bulunduğu 14/4/2020 tarihi itibariyle kısa süreli çalışması  bulunan sigortalı (C)'nin aylık talebi 27/6/2020 tarihinde işleme alınmıştır. İşlem yapıldığı tarih  itibariyle  kısa süreli çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (C)'nin aylığı, yeni bir başvuru alınmaksızın 26/6/2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek diğer şartları taşıması kaydıyla 26/6/2020 tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

5.3. 26/6/2020 Tarihinden Sonra Aylık Talebi Reddedilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle  26/6/2020 (dahil)  tarihi ile bu Genelgenin yayımlandığı tarih arasında aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylık talepleri reddedilenler var ise bu dosyaların tespiti yoluna gidilerek  talep tarihini  takip eden aybaşından itibaren aylıklar bağlanacaktır.

Örnek : 26/6/2020 tarihinde talepte bulunan sigortalı (E)'nin aylık talebinin, talep tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunması gerekçe gösterilerek 27/7/2020 tarihinde sehven reddedildiği tespit edilmiştir. Sigortalı (E)'nin aylığı, kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden 1/7/2020 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

6. Diğer Hususlar

Kısa süreli çalışmaya tabi işlerin tespiti amacıyla sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerin sigorta kurumları ile yazışmalar yapılmış olup bu kurumlardan alınacak cevaba istinaden ülkeler bazında kısa süreli çalışmaya tabi işler Kurum intranet sayfasında "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler Listesi" adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca, tespit sürecinde hizmet belgelerinde belirtilen sürelerin kısa süreli çalışmaya tabi iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt oluşması durumunda Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talimat istenecektir.

Diğer taraftan, Ülkemiz dış temsilciliklerince düzenlenen hizmet belgesinde yer alan çalışmanın, "Çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmayan süre" olarak bildirilmesi halinde yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bu ibarenin belirtilmediği hizmet belgelerine konu olanlar hakkında ise cari usullere göre işlem yapılacaktır.

7. 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgede Yapılan Düzenlemeler

6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün;

1) "1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti" başlığı altında yer alan "1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" alt başlığının ikinci paragrafı "Ülkemizin Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika (1/9/2018 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Bosna Hersek, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC (1/10/2020 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Kore Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya ve Tunus ile imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım  hakkının  kazanılması şartlarının tespitinde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır." olarak değiştirilmiştir.

2) "1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti" başlığı altında yer alan "1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" alt başlığının dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak  alındığı  sosyal  güvenlik  sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapanlardan aylık talebinde bulunanların, sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş formülerde/hizmet belgesinde kayıtlı ilk işe giriş tarihi esas alındığından, ilgili ülke sigorta kurumunca düzenlenmiş akit ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilecektir. Almanya hariç diğer sözleşmeli ülkelerden formüler/hizmet belgelerinin temin edilmesine ilişkin yazılar, yazışma yetkisi devredilene  kadar  EHGM'ye gönderilecektir."

3) "1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti" başlığı altında yer alan "1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" alt başlığının birinci paragrafındaki "Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan ve Karadağ” ifadesi "Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya,  Karadağ, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Norveç, Romanya, ve Sırbistan" olarak değiştirilmiştir.

4) "2. Aylık Bağlama Şartları" başlığı altında yer alan "2.1. Yurda Kesin Dönüş Yapmak" alt başlığının birinci paragrafındaki "aylık tahsis talebinde bulunanların"  ifadesinden  sonra  olmak  üzere "kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere" ifadesi eklenmiştir.

5) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığının birinci paragrafındaki "(B) fıkrasında ve" ifadesi "(B) ve (C) fıkraları ile" olarak değiştirilmiştir.

6) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre" başlığının birinci paragrafındaki "istinaden" ibaresinden sonra gelmek üzere "anılan maddenin (C) fıkrası saklı kalmak kaydıyla," ibaresi eklenmiştir.

7) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre" alt başlığı altındaki 3 numaralı paragrafın sonuna "Tespit tarihi itibariyle çalışmalarının sonlanmadığı tespit edilenlerin aylıkları ise yeni tahsis talebini takip eden aybaşından bağlanacaktır." cümlesi eklenmiştir.

8) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre" alt başlığının 4 numaralı paragrafındaki "çalışmanın  sona  erdiği  tarihi" ifadesi  "tahsis talep tarihini" olarak değiştirilmiştir.

9) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre" alt başlığı altındaki 7 numaralı paragrafının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

10) "5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması" başlığı altında yer alan "5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre" alt başlığı altındaki 9 numaralı paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

11) "6. Diğer ve Ortak Hususlar" başlığı altında yer alan "6.1. Kısmi Aylıkların Tam Aylığa Dönüştürülmesi" alt başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan "yurt dışındaki çalışmanın" ifadesinden önce olmak üzere, "kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere" ifadesi eklenmiştir.

12) "6. Diğer ve Ortak Hususlar" başlığı altında yer alan "6.6. Yoklama İşlemleri" alt başlığı altındaki 7 numaralı paragrafın (b) bendinde yer alan "Çalıştıkları" ifadesi, "Kısa süreli  çalışmaya tabi  işler hariç olmak üzere çalıştıkları" şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.

SGK

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ocak 2021
İmsak 06:44
Güneş 08:12
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:22
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@