banner79

banner80

Sahte İş Yeri Tescili

14.09.2021

SGK 14.09.2021, 09:22
Sahte İş Yeri Tescili

12.08.2021 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, E-51592363-010.06.99-29348022 sayı ile “Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemlere”  ait hususların yer aldığı 2021/27 numaralı SGK Genelgesi  yayınlandı genelge özetle şunları söylüyor.

5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde bazı kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri tespit edilmiştir.

Sahte işyeri tescil ettiren kişilerin, sağlık provizyonu alamadıklarını tespit ettikleri kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak suretiyle, sağlık yardımlarından, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık bağlatarak sosyal sigorta haklarından haksız ve yersiz bir şekilde istifade etmeleri amacıyla talep ettikleri para karşılığında sahte sigortalılık bildiriminde bulunduklarının tespit edildiği, belirtilerek;


İşyeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan bahse konu değişiklikler ile işyerlerinin tescil durumları itibariyle;

 • Sahte (S)
 • Kontrollü (K)
 • Şüpheli (Ş)  Olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlandığı,

“Sahte İşyeri” ve “Kontrollü İşyerinden” bildirimi yapılan sigortalılar hakkında, yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması, kendileri ve hak sahiplerine kurumca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden yersiz yardım yapılmaması,

“Sahte İşyerinden” bildirimi yapılan sigortalıların da bildirimlerin geçersiz sayılması nedeniyle durumlarının güncellenmesi, akabinde, haksız ve yersiz yapılmış olan işlemlerin geri alınması açısından,

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında “S-K-Ş” kodları ile bildirilen sigortalıların hizmetlerine ilişkin satırların turuncu renk ile gösterildiği,

 • Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda “Sahte İşyeri” tescili yapıldığı tespit edilen işyerlerinin sisteme “Sahte İşyeri”
 • Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerlerinin “Kontrollü İşyeri”
 • “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerinin sistem tarafından otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” Olarak tanımlanarak,
 • “Sahte İşyeri” olarak tanımlanan işyerlerinin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi sistem tarafından otomatik olarak askıya alınacağından, “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerleri tarafından gerek e-Sigorta üzerinden gönderilen bildirimlerin yapılmasına gerekse e-beyanname üzerinden alınan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına sistem tarafından izin verilmeyeceği,
 • Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işverenlerin de sistem tarafından “Sahte İşyeri” ayrıca alt işverenin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerinin de sistem tarafından otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” tanımlamasının yapılacağı, asıl işverenin sahte tanımlaması kaldırılmadığı sürece alt işverenin de sahte tanımlaması kaldırılmayacağı,
 • Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek işyerinden sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlere ilişkin prim ve idari para cezası ödenmiş olduğunun tespiti halinde, ödenen primlerin ve idari para cezalarının Kuruma irat kaydedileceği, sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlerden kaynaklanan primlerin ve idari para cezalarının ödenmemiş olması halinde ise tahsili cihetine gidilmeyerek iptal edileceği,
 • 6183 sayılı Kanuna istinaden hakkında icra takibi yürütülen işverenlerin Kurum kayıtlarında mevcut olan işyeri adreslerine icra memurları tarafından haciz işlemi yapılmak üzere gidildiğinde işyerinin kapalı veya taşınmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu konunun şüpheli olduğuna kanaat getirilmesi, gerçekte mevcut olmayan işyeri (verilen mahalle-sokak adının resmi kayıtlarda yer almaması, bildirilen kapı numarasının bulunmaması veya adresin metruk bina olması ve buna benzer tespitler) ya da işverenin tanınmıyor olması gibi durumların tespit edilmesi halinde işyerine kontrollü kodu konulacağı,
 • Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda asgari işçilik hesabının yeniden yapılacağı,
 • “Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi “I”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu girilerek, hizmetin iptal edilmesi, bu işyerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi yapılmayacağı,
 • “Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgesinin iptal edileceği,
 • İşyerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporun bir suretinin yetkili vergi dairesine gönderileceği,
 • Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Kurum zararı da belirtilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı,
 • Kuruma sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı bildiriminde kastı veya kusuru bulunduğu tespit edilen meslek mensubu hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine bilgi verileceği,

S-K-Ş tanımlamalarının kaldırılması bakımından,

 • “Sahte İşyeri” tanımlamasının, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler üzerine düzenlenen rapor veya mahkeme kararı gereğince yapıldığı, tanımlamanın kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş ikinci bir rapor veya bu hususta alınmış nihai yargı kararı (en son yargılama aşamasında verilen ve yargılamayı sonlandıran karar) bulunmadığı sürece tanımlamaların ilgili SGK müdürlüğü tarafından kaldırılamayacağı,
 • “Kontrollü İşyeri” tanımlamasının, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunmadığı veya ilgili servis tarafından işyerinin “Sahte İşyeri” olmadığına ilişkin değerlendirme olmadığı sürece kaldırılmayacağı,
 • “Şüpheli İşyeri” tanımlamasının, kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunması durumunda işyerinin şüpheli tanımlamasının kaldırılacağı,

Aylık bağlama işlemleri yönünden;

 • “Sahte İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmesi ve söz konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaması nedenleriyle, sigortalıların gerek aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, gerekse gelir/aylık bağlama işlemlerinde bu hizmetlerin dikkate alınmayacağı,
 • “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin henüz iptal edilmemiş olmakla birlikte denetim sonuçlanıncaya kadar hizmet bildirme ve birleştirme işlemi gerçekleştirilmeyeceğinden, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmayacağı,
 • “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmediği ve denetim sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin “Sahte İşyeri” olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işleminin devam edecek olması nedeniyle, sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde söz konusu hizmetler dikkate alınacağı, gelir/aylık bağlama işlemlerinin denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Nevzat ERDAĞ

Yorumlar (0)
-2
hafif kar duşu
Namaz Vakti 23 Ocak 2022
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Adana Demirspor 23 37
4. Fenerbahçe 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 22 34
9. Sivasspor 23 31
10. Kayserispor 22 31
11. Gaziantep FK 21 31
12. Karagümrük 23 30
13. Göztepe 23 27
14. Galatasaray 22 27
15. Giresunspor 22 26
16. Kasımpaşa 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 20 38
4. İstanbulspor 21 36
5. Eyüpspor 20 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@