Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06/02/2023 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen deprem felaketi meydana gelmiştir. Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 09/02/2023 tarihli, 2023/24 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

a) 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi kapsamına alınmasına,

b) 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

c) 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçlarının (15-14 lü işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları) ila 2023 Mayıs ayı) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

d) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5. maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

e) 06/02/2023 ila 26/04/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,

f) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 31/08/2023 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

g) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmamasına,

h) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 s. Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/08/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

ı) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

i) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına, hacizli araçların yakalamalarının kaldırılmasına,

j) Erteleme kapsamındaki borçlar için 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin (e-mevduat haczi dahil) kaldırılmasına,

k) Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesine,

l) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 31/08/2023 olarak dikkate alınmasına,

m) Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/08/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/08/2023 olarak kabul edilmesine,

n) Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/07/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine,

Karar verilmiştir.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Erteleme kapsamındaki borçlar için uygulanmış hak ve alacak hacizlerinin (e-mevduat haczi dahil) üçüncü kişide bloke edilen veya haczedilen tutar olup olmadığına bakılmasının fek edilmesi gerekmektedir.

Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın 2013/14 s. Genelge hükümleri doğrultusunda ve 30/11/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvuru yapılması şartıyla tecil ve taksitlendirme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır. Ancak, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerleri için 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca talepte bulunulması halinde bu işyerleri için söz konusu fıkra hükmü uyarınca işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda talepte bulunulması halinde öncelikle bu talep sonuçlandırılacaktır.