İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin ;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20‛ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)
 

Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20‛ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)
 

İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.

2023 Yılı için Defter tutma hadleri ; 30.12.2022 Tarihli ve 32059 (2.Mükerer) Sayılı Resmi Gazete de bu gün saat 18.00 de yayımlanan 544 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
 

1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

A)- VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

SON DÖNEM İŞ HACMİNİN % 20’yi AŞAN bir nispette FAZLA OLMASI HALİNDE;

2022 Yılı Yıllık Alış tutarı      : 890.000 .-TL (%20) fazlası = 1.068.000 .- TL VEYA

2022 Yılı Yıllık Satış tutarı     :1.270.000 .- TL (%20) fazlası = 1.524.000 .- TL nı

aşanlar.

İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


B)- VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI YAPANLAR)

2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 440.000.- TL (%20) fazlası = 528.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


C)- VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2022 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 890.000 TL (%20) fazlası = 1.068.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA :

İş hasılatı :                                    75.000 x 5 = 375.000.- TL

Yıllık satış tutarı :                                              700.000.- TL

(375.00+700.000) = 1.075.000.-TL Bu tutarın (%20) fazlası olan 1.290.000 TL , 1.068.000 .-TL nı aştığı için İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


2)- BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

A)- 177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

2022 Yılı Yıllık Alış tutarı           : 890.000 .-TL (%20) eksiği         = 712.000.-TL VEYA

2022 Yılı Yıllık Satış tutarı : 1.270.000 .- TL (%20) eksiği = 1.016.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

B)-177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 440.000.- TL (%20) eksiği = 352.000 .-TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

C)- 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar

2022 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 1.068.000 TL (%20) eksiği = 712.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.


HESAPLAR DA DİKKATE ALINACAK VERİLER :

Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin alış tutarları dikkate alınmalıdır.

İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı-satımı ve yapılan faaliyet giderleri ( SGK primi ve işçilik giderleri, vb. ) alış tutarına dahil edilmeyecektir.

ÖNEMLİ UYARI : Bilindiği üzere 31/12/2022 tarihi Cumartesi, 01/01/2023 tarihi is; Pazar gününe rastlamaktadır. Vergi uygulamalarında süre hesaplaması 213 Sayılı VUK’ nun 18. Maddesin de tanımlanmıştır. Kanunun 18/4.Maddesine göre; “Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter” . Bu hükme göre 2023 yılında tutulacak Ticari defterler, 02/01/2023 Günü mesai sonuna kadar tasdik ettirilebilir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve yeni yılda sağlıklı yaşamlar dilerim.

Saygılarımla,
Erol DEMİREL
Başkan