30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kn. Geçici 14.Md.4. Fık. Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarda Uygulanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 6728) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kn. Geçici 14.Md.4. Fık. Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarda Uygulanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 6728)

Sayı : 32059 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2023 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1- (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2023 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Eki için tıklayınız