Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ve 2023 yılında uygulanacak bazı had ve tutarlar artırıldı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123’üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı kanunun muhtelif maddelerinde yer alan tutarlar , 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere  % 122,93 olarak tespit edilen yeniden  değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. Konuyla ilgili tarafımıza çok sayıda soru geldiğinden 2023 yılında elde edilecek gelirlerle ilgili uygulanacak bazı maktu tutarlara aşağıda yer verilmiştir.

Maktu Tutarlar

 Vergi Tarifesi

A- Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin

Artırılan Diğer Had Ve Tutarlar

Gerek yukarıda açıklanan had ve tutarlar gerekse bunların dışında kalan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103, üncü maddelerinde yer alan  ve 2023 yılında uygulanan had ve tutarlara ilişkin ayrıntılı açıklamalara 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Olay | Fatih ACAR