2023 yılı aktif toplamı 133.187.700.- TL veya net satışlar toplamı 295.970.000.-TL’yı aşan mükellefler için 2023 yılında beyan edilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tablolarla ile birlikte ek mali tabloları da dahil etmeleri gerekmektedir.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bilanço, gelir tablosu ile dipnotları temel mali tablolarını, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ise ek mali tablolarını oluşturmaktadır.

Yukarıda belirtilen limitlerden herhangi birinin aşması halinde temel mali tablolarla birlikte ek mali tablolardan yalnızca kâr dağıtım tablosunun eklenmesi yeterli olacaktır.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan firmalarca muhasebe standartlarına uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre 40.000.-TL özel usulsüzlük cezası yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname ekleri ve düzenlemelere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 352/II-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesilebileceği hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.