3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan, işverenlerce hizmet erbabına verilen yemek bedeline ilişkin istisna, yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde istisna ile 7420 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile getirilen elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde gelir vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamaların yer aldığı 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. 

Söz konusu taslağın geliştirilmesini teminen konu ile  ilgili görüş ve önerilerinizi 2/12/2022 tarihine kadar [email protected] posta adresine iletebilirsiniz. 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.