1/12/2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti” hakkında Tebliğ yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 1/12/2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında yıllık yüzde 41,75 faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre, reeskont işlemleri sırasında iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır).

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununa göre alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değerle değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki iskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler.

Vergi Usul Kanunu'nun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca hatırlanacağı üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu

Dönem

Reeskont (%)

Avans (%)

01.12.2023'den itibaren

40,75

41,75

01.11.2023'den itibaren

35,75

36,75

28.09.2023'den itibaren

30,75

31,75

01.09.2023'den itibaren

25,75

26,75

24.06.2023'den itibaren

15,75

16,75

31.12.2022'den itibaren

9,75

10,75

31.12.2021'den itibaren

14,75

15,75

19.12.2020'den itibaren

15,75

16,75

13.06.2020'den itibaren

9,00

10,00

 21.12.2019'dan itibaren

12,75 

13,75 

11.10.2019'dan itibaren

 17,25

 18,25

29.06.2018'den itibaren

18,5

19,50  

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
 

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye