Söz konusu cezaların kiracılara yansıtılması ve kiracılara yansıtılan bu tutarların şirketin kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması kaydıyla, bu ceza tutarları kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir. Şirket adına tahakkuk edip ödenen ve kiracılara yansıtılan trafik cezalarının kiracılar tarafından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Şirketin aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilen araçların otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin olarak şirketçe ödenmiş olan HGS bedellerinin, araçları kiralayan müşterilerden tahsil edilmesi ve tahsil edilen tutarların da kurum kazancının tespitinde dikkate alınması kaydıyla, safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür. 

Kiralamaya konu araçlara ilişkin olarak, aracın kiraya verildiği kimselere (kiracılara) ait HGS bedellerinin ve trafik cezalarının kiracılara yansıtılmasına ilişkin olarak, fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen faturaya, “fatura muhteviyatı işlemin bir masraf aktarımı olduğu ve masrafların gerçek ilgilisine intikal ettirildiğine” ilişkin bir şerh düşülmesi ve ekine masraf aktarımına konu işleme ait tevsik edici belgenin bir örneğinin eklenmesi icap etmektedir. Bu faturada işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. Ancak, trafik cezaları bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, bu tutarların aracı kiralayana aynen fatura edilmek suretiyle yansıtılması işleminde düzenlenecek faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Müşterilere yansıtılacak HGS ödemelerine ilişkin KDV’nin, şirket tarafından genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür.