Köşemizin artık bir klasiği olan özelge özetleri, yine bu yazımın konusu. Aşağıda gelir vergisi ile ilgili olarak verilmiş özelgelerin özetlerini aktarıyorum. Önceki özetlerini aktardığım özelgelerle çok aynı olan, sadece belli bir mükellefin özel durumu ile ilgili olan veya çifte vergi anlaşmaları yahut esnaf muafiyeti ile ilgili olanları, köşemin sınırları dolayısıyla aktarmıyorum. Özelgenin tamamını okumak isteyenler, GİB’in web sayfasına bakabilirler.

- Şirketin 5580 sayılı Kanun’a tabi üniversiteye hazırlık kursunda görevli öğretmenlere, ücretlerine ilave olarak yaptığı eğitim öğretim tazminatı ödemesinin, resmi okul öğretmenlerine yapılan eğitim öğretim tazminatı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisnadır (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 312789 sayı ve 8.12.2022 tarihli Özelgesi)

-Amerika menşeli bir internet sitesi üzerinden, firmaların web sitelerindeki güvenlik açıklarını arama ve bulunan güvenlik açıkları karşılığında gelir elde edilmesi faaliyeti, serbest meslek faaliyetidir ve kazancın serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 151140 sayı ve 12.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Eczane işleten mükellefin birikimsiz hayat sigortası için ödemiş olduğu prim tutarlarının tamamını, GVK md. 89/1’de yazılı koşulların sağlanması kaydıyla gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapması mümkündür. Ayrıca küçük çocuk adına yapılan ve fatura ile tevsik edilen özel okul eğitim harcamalarının da anılan madde uyarınca indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak okul tarafından verilen faturada yemek ve eğitim bedelinin ayrı ayrı hesaplanması halinde yemek hizmetinin, eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün değildir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 577790 sayı ve 12.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Adalet Bakanlığı’nca ilan edilen boş noterliklere atanmak için başvuruda bulunanların, başvuru öncesinde boş noterliklerin bulunduğu yerlere giderek bu yerlerin, fiziki durumu, iş durumu ve benzeri hususlarının incelenmesi ve araştırılması için yaptıkları seyahat, konaklama, yeme-içme vb. giderler, münhasıran mesleki faaliyetin yürütülmesine mahsus olmaması ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesiyle açık ve doğrudan bir bağının olmaması nedenleriyle, mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir (Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 114323 sayı ve 14.12.2022 tarihli Özelgesi)

- ABD'de mukim işveren tarafından kurulan web tabanlı eğitim hizmeti kapsamında, bu firma ile düzenlenen hizmet sözleşmesine istinaden internet üzerinden verilen hizmetler karşılığında yapılan ödemeler, ücret niteliğindedir.  Dar mükellef işverenin ücretleri döviz olarak ödemesi ve ülkemizde gelir getirici bir faaliyetinin bulunmaması ile öngörülen diğer şartların sağlanması halinde, bu ücretlerin GVK md. 23/1-14/a kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1487541 sayı ve 15.12.2022 tarihli Özelgesi)

- 15/10/2021 tarihli sözleşme ile alınan bakım-onarım işinde işin süresinin yer teslimini müteakip 45 olarak öngörülmesi, 22/10/2021 tarihinde başlanılan işin geçici kabul tutanağının 20/12/2021 tarihinde İdarece onaylanarak işin bitirildiği durumda, bu bakım onarım işi yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilemez. 2022 yılında ek fiyat farkı ödemesi yapılması ve fatura tarihinin 2022 yılı olması halinde yapılan ödeme, ödemenin yapıldığı yılın kâr veya zararı ile ilişkilendirileceğinden, yapılan ek fiyat farkı ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacaktır (Karabük Defterdarlığının 29452 sayı ve 16.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Şirket çalışanının işten ayrılması dolayısıyla ödenecek kıdem tazminatı tutarının; Şirkette ve devralınan şirkette (devralınan şirketin geçmişe yönelik yükümlülüklerinden sorumlu olma nedeniyle) çalıştığı süre ve ödenen ücret tutarı esas alınarak hesaplanması gerekmekte olup, bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının GVK md. 25/1- (7a) uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür. Ancak 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca bir yükümlülük olmaksızın devralınan şirketten daha önceki işyerlerinde geçen süreler için ödeme yapılması durumunda ödemenin; İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında yapılan bir kıdem tazminatı ödemesi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26811 sayı ve 16.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Şirketin tarafından iş sözleşmesi feshedilmeden/sona ermeden kıdem tazminatına mahsuben avans olarak yapılan ödemeler ücret niteliğindedir ve bu ödemelerin GVK md. 61, 63, 94 ve 103 uyarınca gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1500056 sayı ve 19.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Farklı ilde faaliyet gösteren bir müvekkil için haftanın belirli günlerinde gidildiğinde konaklamak üzere kiralanmış dairenin iş dışında kişisel ihtiyaçlar içinde kullanılabilecek olması ve yapılan işin hacmiyle uyumlu bulunmaması nedeniyle, ödenen kira bedelinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 304353 sayı ve 19.12.2022 tarihli Özelgesi)

- Ferdi ticari faaliyet dolayısıyla genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanırken faaliyetin bir başka kişi ile adi ortaklığa dönüştürülmesi halinde, ortak olunan kişinin yaş şartını taşımaması halinde adi ortaklığın kurulduğu tarihten itibaren artık istisnadan yararlanmak mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 304394 sayı ve 19.12.2022 tarihli Özelgesi)

- GVK mük. md. 20/B’de yer alan sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından yararlanılması halinde, ayrıca genç girişimcilerde kazanç istisnasından da yararlanmak mümkün değildir. Ancak talep halinde, sigorta prim teşvikinden yararlanılmasını teminen, bağlı bulunulan vergi dairesince GVK mük. md. 20 ve 292 seri no.lu GV Genel Tebliği’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığınıza dair yazı verilmesi mümkündür (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 142861 sayı ve 21.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemide sağlık hizmetleri sözleşmesi kapsamında çalışan doktor ve paramedik sağlık memuruna fiilen gemide çalıştıkları süre boyunca ödenen ücretlerin 4490 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 595571 sayı ve 21.12.2022 tarihli Özelgesi)