Destek ödemesinin uygulandığı yıl içinde yeni açılacak işyerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır.

Bu işyerlerinin aylık prim hizmet belgelerini / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi; Primlerini yasal süresinden ödemesi, Kurum’a borcunun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunmaması şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

2023 yılından önce tescil edilen işyerlerinden, 2022 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirimde bulunulduğu en az sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecektir.

5018 sayılı Kanun’a ekli (I) (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan 4/a kapsamındaki sigortalılar için uygulanacaktır.

Kayıt dışı çalışma ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri alınacaktır. Tespit tarihinden sonra da verilmeyecektir.

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Temmuz ila Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2023 yılında ikinci altı aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.